Makale

MODERN ÇAĞIN İNANÇ SORUNLARI

MODERN ÇAĞIN İNANÇ SORUNLARI

Mustafa Mirza DEMİR

Kâinatı mükemmel şekilde yaratan Allah Teâlâ, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den itibaren tarih boyunca ilahi bir kaide olarak insanlığa göndermiş olduğu seçilmiş elçileri vasıtasıyla inanç ve ibadet hayatını düzenleyen ve dünya ahiret dengesini muhafaza ederek Âdemoğlunun hakiki saadete kavuşmasını hedefleyen hak ve tek dinini bildirmektedir. Nebiler silsilesinin son halkası olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) ve kendisine Allah tarafından indirilen Kur’an-ı Kerim ile tamam ve kâmil olan tevhid dini İslam’dır. Yüce dinimizin üç temel direği diye niteleyebileceğimiz itikat, ibadet ve ahlak konularını, Kur’an ayetleri ışığında ve bizzat Hz. Peygamber’in örnek hayatını müşahede ederek öğrenen ilk Müslümanlar olmuştur.

İslam tarihi boyunca süren hak-batıl mücadelesinden ve Müslümanların, dinî inançlarını tebliğ edebilmeleri için önce kendilerinin sahih bir bilgiyle öğrenme ihtiyacından zamanla kelam ilmi doğmuştur. Allah’ın varlığı ve sıfatları, kâinatın yaratılışı, nübüvvet, melekler, ahiret hayatı, kader vb. konularda akıllara ve gönüllere gelen soruları cevaplamayı ve müminlerin neye, niçin ve nasıl iman ettiklerini izah etmeyi hedefleyen kelam ilmi aynı zamanda Yunan felsefesi gibi batı menşeli felsefi ekollerin ileri sürdüğü batıl fikirlerle de mücadele etmektedir. Günümüze gelindiğinde ise kadim meseleler güncelliğini korumakla birlikte süratli bir şekilde yenilenen ve değişen “modern zamanlar / bilgi çağı / hız çağı” gibi isimlerle anılan asrımızda, inananların inanç dünyalarını etkileyen başka sorun ve sorularla da karşılaşmaktayız. Söz konusu meselelere ve toplumsal hayatımıza yansımalarına karşılık, kaynağını Kur’an ve sünnetten alan bir reçete niyetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, Modern Çağın İnanç Sorunları adlı kolektif eseri okurlarıyla buluşturdu.

Doç. Dr. Fatih Kurt’un editörlüğünde hazırlanan ve alanında uzman ilim erbabının kaleme aldığı yazılardan oluşan kitap, “Günümüz İnanç Problemleri”, “Travmalarımız, Din ve Biz”, “Sanal Dünyanın Seyyar Ateistleri”, “Günümüzde Deizm, Ateizm ve Nihilizmi Doğuran Sebepler”, “İlahi Adalet ve Kötülük”, “Yeni Ateizm ve Eleştirisi”, “Değerlerin Değersizleşmesi ve Nihilizm” ve “Darwinizm: Bilimin Amentüsü” gibi başlıklardan oluşuyor. Aklı dinden, dini akıldan ayrı tutmayan ve bizzat akıl sahiplerini muhatap alan İslam’ın inanç boyutuyla ilgili pek çok konunun daha iyi anlaşılması yönünde kelam ilmine güncel bir katkıda bulunuyor. “Çağımızda nihilizme, deizme ve ateizme giden yol nereden geçer?”, “İbadetlerin terki, zamanla ibadetsiz bir din anlayışını doğurur mu?” gibi sorulara ve daha nicelerine de verdiği aklî cevaplarla karmaşık görünen birçok meseleye açıklık getiriyor. İnançsızlık ve yanlış inanç buhranları gibi tehlikelere karşı da gençlerimiz için yol gösterici olduğuna inandığımız bu eseri, aklıselim ve kalbiselim okurlarımızın istifadesine sunuyoruz efendim. İyi okumalar.