Makale

BİR DEĞER ÜSTÜNLÜĞÜ OLARAK TAKVA

BİR DEĞER ÜSTÜNLÜĞÜ
OLARAK TAKVA
Prof. Dr. Fahri Kayadibi
İstanbul Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dekanı

Geniş manasıyla takva, insanın tabiî içgüdülerine ve eğilimlerine engel olmasıdır. İnsanın nefsinin arzularını mağlup etmesi, kör iştah ve ihtiraslarına gem vurarak, onları iradenin kanunlarına itaat etmeye zorlamasıdır. (Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, İstanbul 1968, s.130)

Takva, yalnız dinlere mahsus değildir. Ahlâkta, felsefede ve tasavvufta da kullanılan bir terimdir.
Takva, müminlerin en önemli vasıflarından birisidir. Bunun için Allah (c.c.) da takva sahiplerini kitabında övmektedir. (Hucurat, 15) Kurtuluş, huzur ve saadetin ancak takva ile mümkün olacağını belirtmektedir. Bunun için Kur’an-ı Kerim’de:

“Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının” buyrulmaktadır. (Bakara, 197)

“Rabbinin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olan genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun.” (Âl-i İmran, 133)

Takva Sahibinde Bulunması Gereken Bazı Özellikler
Bir kimsenin takva sahibi (muttaki) olabilmesi için, Kur’an’ın müminlerden istediği bazı önemli değerleri yerine getirmesi gerekir. Bunlardan önemli olan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

İyilik ve Hayır Yapmak
Takva sahibi devamlı iyilik yapar. Hayırlı işlerin yapıcısı ve destekçisi olur. İbadetlerini yapar, sabırlı olurlar. Bu durum Kur’an dilinde şöyle ifade edilir:
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.” (Bakara, 177)

İyilik ve Takva Üzerine Yardımlaşmak
Takva sahipleri, iyilik, güzellik, hayır ve takvanın gerektirdiği her güzel konuda birbirine yardım ederler. Bu konularda bir dayanışma içindedirler. Kötülükler, düşmanlıklar ve günah hususunda asla yardımlaşmazlar. Bilâkis birbirlerini kötülüklerden, düşmanlıklardan ve günahlardan vaz geçirirler. Bu durumu Kur’an şöyle ifade eder:
“Ey iman edenler! İyilik ve takva (Allah’ın yasaklarından sakınma) konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Maide, 2)

Bollukta da Darlıkta da Harcamak
Takva sahibi kişiler varlıklı oldukları zamanlarda da yokluk içinde bulundukları zamanlarda da güçlerinin yettiği ölçüde Allah için harcamalarda bulunurlar. Öfkelerini bastırırlar, insanları affetme yolunu tutarlar. Kur’an bu durumu şöyle anlatır:
“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmran, 134)

Günahlarından Tevbe İstiğfar Etmek
Günah işleyince pişman olup tevbe etmek muttakilerin vasıflarındandır. Çünkü, takva sahipleri bir kötülük işledikleri zaman psikolojik olarak huzursuz olurlar ve bir an önce tevbe-istiğfar etmek isterler. Bunun için, Kur’an:

“Yine onlar ki (takva sahipleri), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmran, 135)

Doğru Olmak
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun, kötülük yapmaktan sakının; doğru söyleyiniz.” (Ahzab, 70)
Doğruluk müminlerin ayrılmaz vasfıdır. Takva sahipleri her hareketinde doğru olmaya, doğru söz söylemeye, davranışlarının doğru olmasına, söz-davranış uygunluğuna ve işlerinin doğru yapılmasına çok dikkat ederler. Hud suresindeki, “Emredildiğin gibi dosdoğru ol.” (Hud, 112) ilâhi emrine dikkat ederler. Onların yaşantılarında eğrilik yer almaz.

Yapacağı İşleri İstişare Etmek
Müminler istişareye çok önem verirler. İşlerinde yanılmamaları, doğru iş yapmaları için her konuda birbirleriyle istişare ederler. Takva sahipleri istişaresiz hareket etmezler. Çünkü istişareye hem Kur’an ve hem de Hz. Peygamber büyük yer vermiştir. Kur’an’da “Şûra Suresi” vardır. Hz. Peygamber sahabesiyle devamlı istişare etmiştir. İstişare eden yanılmaz. Bunun için Şûra Suresi’nde, “Onların işleri danışma iledir.” (Şûra, 38) denilmiştir.

İnsan Haklarına Saygı Göstermek
Kur’an’ı incelediğimizde takvanın insan haklarına saygı göstermek ve insanlara hizmet olduğu anlaşılır. Bunun için takva sahipleri insan haklarına dikkat ederler. Kul hakkıyla ilâhi huzura gelenlerin affedilmeyeceğini devam, göz önünde bulundururlar.
Takva ile adalet arasında da kuvvetli bir bağ vardır. Kur’an-ı Kerim’de, “Adil olun; bu takvaya en yakın yoldur.” (Maide, 8) buyrulmaktadır. Bu nedenle takva sahibi insan adaletli olur ve insan haklarına dikkat eder.

Ahlâklı Olmak
Takva sahibi düzgün ve temiz bir ahlâk sahibi olmaya dikkat eder. Söz ve davranış uygunluğu içinde olur. Bir ahlâk numunesi olan Hz. Peygamber’in ahlâkı ile ahlâklanmaya çalışır. Onu kendine örnek alır. Eliyle, diliyle kimseyi incitmez. Her türlü kötülükten kaçınır ve her iyiliği de yapmaya çalışır.

Üstün ve Değerli Olmak Takva İledir
İnsanlar yaratılışta bir anne ve babadan türemişlerdir. Sonra onlar çeşitli milletlere bölünmüşlerdir. Renkleri, ırkları, dilleri çeşit çeşittir. Fakat Allah katında insanların en üstünü takva sahipleridir. Bunun için Cenab-ı Allah:
“Ey insanlar! Doğrusu Biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat, 13)

Takva Sahiplerinin Yeri Cennettir
Allah’ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçan ve O’nun rızasına uygun olarak hareket eden takva sahiplerinin (muttakilerin) yerlerinin cennet olduğu, Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir:
“İşte onların (takva sahiplerinin) mükâfatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!” (Âl-i İmran, 136)

Kur’an’a göre takva sahiplerine korku ve keder yoktur. Onlar dünya ve ahirette mutlu, huzurlu insanlardır.

Kur’an, üstün olmayı, iyilik ve güzellik üretmeye bağlamıştır. Takva sahipleri de bunu yapar.
Unutulmamalıdır ki kalpler, takva için imtihan edilir. (Hucurat, 3) Bu dünya ise, imtihanın ardı ardına sıralandığı bir geçittir. Takva sahibi, bu geçitte sınavını iyi vermeye çalışır.

Peygamberimiz: “Allahım! Sen’den hidayet, takva, iffet ve ğına isterim” buyurmuştur. Peygamber olduğu halde, Allah’tan “takva” istemiştir. (Riyazü’s-Salihin Tercemesi, c.1, Ankara 1976, s.105)

Bir diğer hadiste: “Allah’tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, bir ay orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekâtını veriniz ve amirlerinizin sözünü dinleyiniz! Rabbinizin cennetine giriniz.” (Riyazü’s-Salihin, c.1, Ankara 1976, s.106) buyurulmuştur.
Bütün bu anlatımlar göstermektedir ki; bir değer üstünlüğü olarak takva, sahibine de üstünlük ve değer kazandırır.


“Doğruluk müminlerin ayrılmaz vasfıdır. Takva sahipleri her hareketinde doğru olmaya, doğru söz söylemeye, davranışlarının doğru olmasına, söz-davranış uygunluğuna ve işlerinin doğru yapılmasına çok dikkat ederler.”

“Takva sahibi
düzgün ve temiz bir ahlâk sahibi
olmaya dikkat eder. Söz ve davranış uygunluğu içinde olur.
Bir ahlâk numunesi olan
Hz. Peygamber’in ahlâkı ile
ahlâklanmaya çalışır.
Onu kendine örnek alır.”