Makale

EDİTÖRDEN / From the Editor

EDİTÖRDEN / From the Editor

Dergimizin bu sayısında farklı alanlarda kaleme alınan makaleleri okurlarımızın, akademik dünyanın dikkatine ve istifadesine sunuyoruz. İlk makalemiz noktasız Arap harflerinin kullanımıyla vücut bulan mühmel tefsir geleneğinin irdelendiği Mehmet Altın tarafından hazırlanan “Mühmel Tefsirler Üzerine” isimli çalışmadır.

Bir diğer makale Kur’ân-ı Kerim’in anlamadan okunmasının sevap sebebi olup olmayacağının konu edildiği Güven Ağırkaya tarafından hazırlanan “Kur’ân-ı Anlamadan Okumanın Bir Sevabı Yok mudur?” isimli çalışmadır.

Harun Bekiroğlu ve Ahmet Taşdoğan’ın hazırladığı “İsrâiloğulları’nın Taşıdığı Yük Meselesi: Tâhâ Sûresi 20/87. Âyetiyle İlgili Bir İnceleme” isimli makalede ise Sâmirî’nin Hz. Mûsâ’nın yokluğunda yaptığı buzağı heykelinin yapılış süreci ve yapı malzemesinin niteliği araştırma konusu edilmekte.

Adil Bor tarafından hazırlanan “Kur’ân’da Takvanın Bireyi ve Toplumu İnşası” isimli çalışma, takva kavramı ve türevlerinin bireysel ve toplumsal etkisi üzerine bir inceleme niteliği taşımaktadır.

Serkan Çelikan “Kur’ân Hatmi Geleneğinin Rivayetlerdeki Temelleri” adlı makale ile Kur’ân okuma geleneğinin dayandığı ilk dönem uygulamalarını konu edinirken Fatma Aygün, “Mâtürîdî’nin Ahsen-i Takvîm ve Esfel-i Sâfilîn Yorumu: Tîn Sûresinin Te’vîli Bağlamında İnsan Anlayışı” isimli makalede İslâm düşünce geleneğinin öncü ve kurucu şahsiyetlerinden olan Matürîdî’nin insan tasavvurunu ortaya koymaktadır.

İslâm ahlâkının temel unsurlarından olan vakar kavramı rivayet merkezli olarak Hüseyin Vuruşkan tarafından hazırlanan “Hadislerle Vakar Kavramı” isimli makaleyle ele alınırken dinî değerler ile bilimsel çalışmalar arasındaki tarihi seyir “Din-Bilim İlişkisinin Serencamı” isimli makalede Selim Özarslan tarafından incelenmektedir.

İnsanın sorumluluk alanının ne olduğu Kelâm ilminin kadîm bir konusudur. Fikret Karaman bu hususu “Tevekkül, Kader Bağlamında Deprem ve Sorumluluk Bilinci” makalesiyle güncel bir mesele üzerinden araştırma konusu yapmaktadır.

“Müslümanlar Musibetler Karşısında Nasıl Davranmalı?” adlı makalesiyle Zeki Koçak dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisini Müslümanların idraki üzerinden gündeme getirmektedir.

“İslâm Hukukunda Şart Nazariyesine Farklı Yaklaşım: İbn Hazm ve İbn Teymiyye Örneği” isimli Abdulbasıt Saltekin çalışması ticaret hukukunda açılım sunan bir nitelikte.

Ömer Faruk Atan’ın hazırladığı “Bakara Sûresinin 184. Âyeti Bağlamında Orucun Fıkhî Boyutu ve Tâkat Tartışmaları” isimli makale ramazan aylarında gündemden düşmeyen meseleleri vuzuha kavuşturma amacı taşımaktadır.

“Nizâmülmülk’ün Hayatı, Sûfilere Yaklaşımları ve Şeyhi Ebû Ali el-Fârmedî” adlı çalışmayla Eyüp Akdağ, Büyük Selçuklu Devleti’nin en önemli şahsiyetlerinden olan Vezir Nizâmülmülk’ün biyografisini ve üzerinde büyük etkisi bulunan Ebû Ali el-Fârmedî’yi araştırmaktadır.

“Türk Belâgatında Hasr Yolları ve Kur’ân Meâllerinin Âyetlerdeki Hasrı Yansıtma Bakımından Değerlendirilmesi” isimli çalışmayla Osman Arpaçukuru, belâgatın konusu olan hasrı bazı âyetler özelinde yirmi meal karşılaştırmasıyla incelemektedir.

“Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Farklı Fikir ve Davranışlar Karşısındaki Tutumu” isimli makalesi ile Abdulkerim Öner Hz. Peygamber’in örnekliğini insanî ilişkiler boyutuyla irdelemektedir.

Ali Sarıkoyuncu ve Esra Sarıkoyuncu Değerli, Millî Mücadele yıllarında din âlimlerinin bağımsızlık noktasındaki etkinliğini “Milli Mücadelede Ordu Sancağı Din Adamları” isimli çalışmada, Ordu sancağı örnekliğinde ortaya koymaktadırlar.

İçerikleriyle alanlarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz makalelerden oluşan dergimizin ilim dünyasına katkı sağlaması ümidiyle…

Dr. Elif Arslan