Makale

EDEB

EDEB

Şems-i Tebrizî’den tercüme eden :

H.Basrí ÇANTAY

1 — Efendi, anla ki, insanın tenindeki can, ne ise edeb de odur. Efendi, insanların kalbindeki, gözündeki nûrlar edebten ibarettir.

2 — Âdem, ulvî âlemdendir. (Yâni yaratılışı yüksektir) onu süflî ve alçak sanma!.. Bu kâinat kubbesinin dönüşündeki nizam ve revnak edebdir. [1](1).

3 — Ayağını İblisin kafasına koymak, ona hâkim olmak istersen gözünü aç ve anla ki, şeytanı öldüren edebdir.

4 — Adem oğlu edebsiz ise Adem değildir. Çünkü âdem oğlu ile hayvan ci­simleri birbirinden edeble ayırd edilir.

5 — Gözünü aç da başdan başa TANRI Kelâmına bak: Ayet, âyet bütün Kur’ân’ın mânâsı edebden ibârettir. [2](2).

6 — Akla «îmân nedir?» diye sordum. O, kalb kulağıma dedi ki: «İmân, edebdir!..»

7 — Ey Şems-i Tebrîzî, artık sus ki, sen HUDA’nın bîr sırrısın. Geceleri pa­rıldayan en nûrlu ve en üstün ışık edebdir.

Ve namazlarda, Kur’ân diye okunamaz ve dinimizin esasına kimse do­kunamaz.

Serapa nûr olan, serapa hikmet olan Kur’ân-ı Kerîm’de gönüllerin en in­ce telini titreten bir kutlu rûh vardır. Bir süre önce Hz. Mevlânâ’mn 683 üncü yıldönümünde Konya’da ihtifalde usulen okunan Kur’ân-ı Keıîm’i dinleyen iki kadın, iki erkekten mürekkep karı-koca iki Fransız turist âilesi, ayrı dinde oldukları halde ve mânâsını bile anlamamalarına rağmen Kitabullah’ın feyz çağlıyanının serpintileri içinde gözyaşı dökerek: «Biz, burada daha iki gün kalırsak Müslüman, olacağız!» demekten kendilerini alamamışlardır. Sonra­dan nâr-ı îmâna nail olanlar çok defa önceleri böyl esine İslâm rûhuna nail olanlardır.

Yâ Rab, yeni yıl, âleme peymân yılı olsun!

İmân yılı, irfân yılı, Kur’ân yılı olsun!.[1] Ez Edeb ptirnûr kest in nükfelek

Vez edeb mâsum-u pâk âmed melek.

Türkçesi:

Şu gönülleri nur ile dolduran hep edebdir. Melek bile edeb sayesinde pâk ve masum olmuştur.

[2] Mü’minlerin annesi Hazreti Aişe (R. anha’ya Peygamberimiz (S.A.V.) in ahlâkından, sormuşlardı, buyurdu ki: «Onun ahlâkı Kur’an idi».

Edeb