Makale

FETVA EMİNLERİ

FETVA EMİNLERİ

Mehmet Vâmık Şükrü ALTINBAŞ

— 2 —

FETVA KATİBÎ - FETVA EMİNİ

VELİ YEGÂN EFENDİ

İskilip’lidir. Şeyhülislâm Ebu’s-Suud Efendi’ye (Fetvâ Kâtibi) oldu. Fetvâ kâtipliği Fetva Eminliğinden başka bir şey değildir. Miişârün-ileyh hak­kında (Şakayık Zeyli) sahibi (Atayı) şöyle diyor:

«Ebkâr-ı efkâr-ı İlmiyenin velîsi ve hıtta-i fazl u irfanın mütevellisi olup niee zaman Ebu’s-Suud Efendi Hazretlerinin hidmet-i ders ve fetvasında kaim ve eenâb-ı âlîlerinden mülâzım olmuştu. Molla merhumun Râtibü’1-fetvâsı ol­makla fevâid-i lâtifeyi şâmil mecâmi-i şerife tertip etmişti.»

Zenbilli Ali Efendi’nin İbn-i Kemal’in Sa’dî ve Çivi-zâde ve Ebu’s-Suud Efendilerin fetvâlanm cami’ bir kitap ve mebâhis-i celîleye ta’likat yazmıştır. Sonra Prevadi kadısı olmuş ve 998’de bu yazîfede iken vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

— 3 —

FETVA EMİNİ

ÂBÂDÎ MEHMED ÇELEBİ

Amasya’da (Mahmud Âbâd - Hâkale) kariyesindendir. Amasya’da okuduk­tan sonra İstanbul’a gelerek (Ibn-i Kemâl) ’den feyz-yâb-ı kemâl olmuştur. Fıkıhda şöhret alarak tedricen ilerleyip Fetvâ Emini nasp olunmuştur, Fetvâ Emînligi Allâhu alem Ebu’s-Suud Efendi’nin 952 senesine müsadif olan meşi­hatı zamanındadır. Vücûde getirdiği fetvalar mecmûasındaıı Ayasofya Kütüp­hanesinde bir nüsha vardır. 961 târihinde vefât ederek Edirnekapısı hâricinde üstadı îbn-i Kemâl eıvârında defnedilmiştir. Rahmetu’llahi aleyh.

— 4 —

FETVA EMİNİ AHMED ÇELEBİ

İstanbulludur. Şeyhülislâm Ebu’s-Suûd Efendi’ye Fetvâ Emini olmuştur. Sonra Üsküdar’da Mehmed Paşa Medresesi müderrisi olup 990 hudûdunda Kepenekci Medresesi müderrisliğine nakledilmiş ve 993 safer’İnde Eski Cchm Medresesi payesine irtika ederek 994 Şavval’inde vefat etmiştir. Rahmetullâhi aleyh. Alim, fâzıl, müdekkık bir zât idi. (Devam edecek)