Makale

Değişen Dünyada Türkiye

Prof. Dr. M. Said YAZICIOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

DEĞİŞENDÜNYADATÜRKİYE


Dünya gerçekten hızlı bir değişim yaşıyor. Bilhassa teknolojik gelişmeler, başdöndü-rücü bir hızla, her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor. Ancak bu gelişmelerin sonucu, maalesef her zaman müsbet yönde kullanılmıyor.
Bu tablo içinde Türkiye, belki de en hızlı gelişme ve değişmeye sahne olan ülkelerin ba-şında gelmektedir.
80’li yılların Türkiye’sini bir düşünelim. Ondan sonra günümüzde hep beraber yaşadığı-mız gelişmeleri değerlendirelim. Hafızalarımızı biraz zorlayarak, 2000’li yılların Türkiye’sini hayal edelim.
2000’li yıllarda çok daha gelişmiş, değişmiş bir ülke, bir millet, bir gençlik söz konusu olacaktır. Böyle bir ortamda din hizmeti vermek, topluma rehberlik etmek, elbette ona göre ye-tişmiş, vasıflı ve nitelikli kadrolarla mümkün olur.
TEKNOLOJİK gelişmelerin geldiği bu noktada ve bu ortamda milletler, fikir akımları kültür ve ideolojiler, elbette birbirlerinden etkileniyorlar. TV ve görüntülü yayınlardaki baş döndürücü gelişme, bu etkilemeyi çok daha güçlü kılmaktadır.
Türkiye bu hızlı gelişime ayak uydurmak zorundadır. Demirperdeler paramparça olurken, hiçbir ülke etrafına duvar öremez. Dünya bu safhayı arak çok gerilerde bırakmıştır.
önemli olan, bir taraftan çağı yakalamak için çaba sarfederken, diğer taraftan bizi millet yapan değerlerimizi ve hasletlerimizi koruyup geliştirebilmektir. Artık ekonomik, sosyal ve psikolojik faktörler, ülkelerarası rekabetlerde önemli roller oynamaktadır.
DİNİMİZDEN ve örfümüzden kaynaklanan asla vazgeçemeyeceğimiz bazı değerlerimiz âdeta bir kargaşa içinde heder olmaktadır. Olmaması lâzımdır. Niçin olsun ki? Dünyadaki baş döndürücü hızlı gelişmenin, insanları çok mudu kıldığını söyleme imkânı var mıdır? Manevî değerlerin, günümüzde daha çok önem kazandığı hissedilmiyor mu?
O halde, bir yandan, çağın gerisinde değil önünde yer alırken, diğer taraftan geç-mişimizin de muhasebesini, ilmî ve objektif olarak, cesur bir şekilde yapıp, bizi biz yapan değerlerimizi de muhafaza edip geliştirmek zorundayız. Bunu başaran ülkeler dünyada mevcuttur.
DİYANET-Aylık Dergi bu sayısında, 150 yıldan bu yana yaşanan Batılılaşma ça-balarının, tarihî perspektif içinde ele alınabilmesi için, kapıyı aralamayı hedeflemiştir. Gelinen şu ortamda bunun zaruretine inanıyoruz.
Milletimiz, büyük medeniyetlere imzasını atmış, Osmanlı dönemindeki yükselme, duraklama, ardından da inişe geçmiştir. Bu inişin sebepleri son 150 yıldan bu yana sürdürülen batılılaşma çabalarının, neler getirip neler götürdüğünün ilmî, objektif, cesur bir üslûpla ve müşahhas örneklerle tespit edilmesi bize ışık tutacaktır.
GEÇMİŞLERİNİ bu ölçüler içerisinde değerlendirip, gerekli sonuçları çıkarmayan ülkelerin önü hep karanlık kalmaya mahkûmdur.