Makale

ÖDÜNÇ PARA VERMENİN SEVABI

ÖDÜNÇ PARA VERMENİN SEVABI

Nevzat AKALT1N

Diyanet İşleri Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığında

Müfettiş

Aziz Müslümanlar,

İslam Dîni’nin her emir ve tavsiyesinde insanlar için ibret ve fazilet dersi vardır. İslam Dîni’nin ödünç para vermek husûsundaki tavsiyeleri de bunlar arasındadır. Ödünç para vermek, sadaka vermekten daha çok sevâbı ve fazileti olan bir ibâdettir. Hazret-i Enes, Peygamber (S.A.S.) Efendimizden şu Hadîs-i Şerîfi rivâyet eder:

“Mi’râc gecesi Allah bana Cennet’i gösterdi; Cennet’in kapısında şöyle bir yazı gördüm: Sadaka, verene on misil mükâfat, ödünç para ve­rene ise, onsekiz misli mükâfat vardır."

Yine diğer bir Hadîs-i Şeriflerinde de Peygamberimiz (S.A.S.) şöyle buyurmuşlardır:

“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır.”

Hatırımıza şöyle bir soru gelebilir: Acaba neden borç para vermek, sadaka vermekten daha hayırlıdır?

Ödünç para vermek suretiyle bir insanı sevindirmek, bir ibâdettir. Bunda Allah’ın rızâsı vardır. Bununla kardeşlik, şefkat, merhamet, insan­lık duygularına, samîmi yardıma güzel bir örnek verilmiş olur, ödünç pa­ra verenin duyduğu manevî zevk ve huzurun pek büyük değeri vardır. Muhtaç olan bir insanın imdadına koşmak, müşkül durumda olanın sıkın­tısını gidermek, onu haramın pençesine düşmekten kurtarmak, kederli bir kalbi sevinçle doldurmakla ferdî ve içtimâi büyük bir iyilik yapmış ve Çok büyük bir sevap işlemiş oluruz. Nafile ibâdetler arasında, îmanlı bir inşam sevindirmek kadar efdal bir ibâdet yoktur. Meâlini arz edece­ğim şu Hadîs-i Şerif, insanları sevindirmenin ne kadar sevaplı bir iş ol­duğunu gösterir:

“Allah katında amellerin en sevgilisi, bir Müslümanın kalbine sevinç vermektir. Yahut onu bir sıkıntıdan kurtarmak; korka ve üzüntüsünü gi­dermek veyahut da borcunu ödemektir.”

Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz (S.A.S.), gerek alacaklının ve gerekse borçlunun birbirlerine karşı lûtufkâr davranmalarını tavsiye etmişlerdir. Bu husûsta olgunluk gösterenlere şöyle duâ etmişlerdir:

“Alırken, satarken, aldığı borcu öderken, alacağını alırken iyi dav­rananlara, kolaylık gösterenlere, Allah, rahmetiyle, lûtfuyla muamele buyursun.”

Diğer taraftan da, varken borcunu vermeyenlerin, alacaklıyı gel-git sözleri ile oyalayanların iğlerinin yolunda gitmesine Allah asla yardım etmez. Böyle olanlar hiçbir başarı gösteremez ve muvaffak da olamazlar. Borçla borcunu ödemeye niyet ettikçe, Allah da ona yardım eder. Kul, din kardeşinin yardımına koştukça, Allah da o kuluna yardım eder. Allah hepimizi kul borcundan koruyup, helâl mal kazandırıp kendi rızâsı yolunda harcamayı nasîb eylesin.