Makale

MEDİNE YÜKSEK İLAHİYAT OKULU

MEDİNE YÜKSEK İLAHİYAT OKULU

Hakkı MAVİŞ

Suûdî Arabistan’da Kıral Faysal’ın en hayırlı teşebbüslerinden biri de Medîne-i Münevvere’de Külliyet’üş-Şeria adı altında bir İslamî İlimler Okulu açmasıdır.

Okul başlıca iki kısandan müteşekkildir: Birincisi, üç yıl devam eden lise, İkincisi ise, dört yıl devam eden yüksek kısımdır. Böylece okul yedi sene devam etmektedir.

Okulda cem’an 1000 civarında öğrenci olup, bunun 600-700’ü lise kısmında tahsil görmektedirler. Bunun en şâyânı hayret veren tarafı da burada okuyan öğrencilerin ancak yüzde otuzu Suudî Arabistan’dan, di­ğer yüzde yetmişi ise yâni 700’ü yabancı ülkelerden gelen Müslüman öğ­rencilerdir. Okulda 70 kadar yabancı devletten talebe mevcuttur.

Yalnız burada okuyacak öğrencilerin Müslüman olması, dînin emir­lerini harfiyen yerine getirmesi ve nehiylerinden kaçınması şarttır. Aksi takdirde bu okulda okuma hakkım hâiz olamazlar.

Okulun yanında bir de öğrenci yurdu vardır. Bu yurt bütün öğrenciler için parasızdır. Ayrıca Suûdî Arabistan Hükümeti tarafından her lise Öğrencisine ayda 250 riyâl (yâni 750 lira), her fakülte öğrencisine ise 300 riyâl (yâni 900 lira) burs Ödenmektedir. Keza öğrencilerin memle­ketlerine gidiş-geliş yol paralan da ayrıca verilmektedir.

Şâyet bir öğrenci lokantadan yemeyip de, talebe yurdunda yemeğini kendisi yapacak olursa, ayda 150 lirayla idare etmek mümkündür. Şu hal­de öğrencilere ödenen burslar gayet iyidir.

Okulda her iki kısımda 30 civarında öğretim görevlisi olup bunun ya­nsı Suûdî Arabistan’dan, diğer yana da Suriye, Pakistan, Irak ve Af­rika devletlerinden temin edilmiştir.

Lise kısmında daha ziyade İmâm-ı Ahmed b. Hanbel, yüksek kısım­da ise Muhammed b. Abdiilvehab ile İbn-i Teymiyye okutulmakla bera­ber diğer mezheplere de yer verilmektedir.

Okutulan dersler:

Kur’ân, Hadîs, Tefsir, Tevhîd, Kavâid, imlâ, Hat, Ferâİz, Siyer, İslam Tarihi, İngilizce, Usûl-ü Fıkıh, Din Dersi, Âdap, Müstelâh ve Belâgat.

Yukarıda görüldüğü gibi ders programı mükemmel olup ileride ders­ler arasına Kelâm, Dinler Tarihi, Felsefe, Mantık, Sosyoloji ve Psikoloji de idhâl edildiği takdirde daha mükemmel bir hâle gelecektir.

Mamafih maddî mânevi bütün külfetleri göze alarak, bu mukaddes topraklar üzerinde böyle çok hayırh ve lüzumlu bir müessese meydana ge­tirerek çeşitli sebepler yüzünden kendi memleketlerinde İslamî ilimleri tahsil edemiyen bütün dünya Müslüman öğrencilerine bu imkânı bahşeden Suûdî Arabistan Hükümetine ve bilhassa onun mümtaz Başkanı Kıral Faysal’a ne kadar teşekkür edilse azdır.