Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

T. C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Karar No. 160

Konu: Hıristiyanlık propagandası yapar mahiyetteki broşürler hakkında.

Ankara, 26.9.1968

Yüksek Başkanlıkça 13.8.1968, 1731; 16.8.1968, 1749 ; 22.8.1968, 1785 ; 26.8.1968, 1800; 27.8.1968, 1804; 4.9.1968, 1848 ; 4.9.1968, 1847 ve

9.9.1968 gün ve 1726 sayılı yazılan ile Kurulumuza havale buyurulan, Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’nın 3.8.1968, 1240; 21.8.1968, 1283; 24.8.1968, 1301; 10.8.1968, 1230; 9.8.1968, 1226; 2.9.1968, 1332; 2.9.1968, 1331 ve Gürün Müftülüğü ifadeli 17.8.1968 tarih ve 129 sayılı yazılan eki olan Hıristiyanlık propagandası ile ilgili broşürler incelendi.

Bu konunun müzakeresinde Diyanet İşleri Başkan Vekili Lûtfi Do­ğan, Kurul Başkam İsmail Ezherli, Üyelerden Hasan Ege, Hüseyin Öz­gün, Osman Keskioğlu ve A. Hamdi Kasaboğlu hazır bulunmuşlardır.

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde Hıristiyanlık propagandası ya­par mahiyette broşürler dağıtıldığı ve son günlerde bu faaliyetin arttığı yukarıda zikri geçen yazılardan anlaşılmaktadır. Müslüman halkımızın dînî salâbeti, onu bu kabîl propagandaların tesirinde kalma gafletinden koruyacağından eminiz. Nasıl ki, şimdiye kadar yapılan Hıristiyanlık propagandasına kapılan Müslümana rastlanmamıştır.

Bununla berâber, bu kabîl broşürlerin zaman zaman dağıtılması hal­kımızın dînî hissiyatını rencide ettiğinden Müslümanların vicdan hürriye­tine tasallut mahiyetinde olan bu gibi broşürlerin dağıtılmasına meydan verilmemesinin ilgili makamlardan talep olunmasına,

Bu broşürlerin muhteva itibariyle yanlış olduklarım, ilmî ve dînî esaslara dayanarak ortaya çıkaran müdafaa tarzında eserlerin Başkanlık­ça hazırlatılmasının uygun olacağına karar verildi.

Konu: “Allah Hak Olsun” adlı kitap hakkında.

Yüksek Başkanlıkça Kurulumuza havale buyurulan Hayrettin Bağaalaç’ın 6.11.1968 tarihli dilekçesi eki olan “Allah Hak Olsun” adlı ki­tap incelendi:

Bu eserin müzakeresinde Diyanet İşleri Başkan Vekili Lûtfi Doğan, Kurul Başkanı İsmail Ezherli, Üyelerden M. Şehid Oral, Dr. Ali Arslan Aydın, Dr. M. Esad Kılıçer, Hasan Ege, Hüseyin Özgün, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu ve A. Hamdi Kasaboğlu hazır bulunmuşlardır.

Bahis konusu kitap son zamanlarda müstakil bir din olarak ileri sürülen “Yahova’nın Şahidleri” sâlikleri tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Bu iddia edildiğinin aksine, bir din olmayıp, Yahûdîliğin te’sîri altında kalan bir Hıristiyanlık tarikatıdır.

Aslında koyu bir Yahûdî iken sonradan Hıristiyanlığı kabül eden ve Hıristiyan azizlerinden olan Pavlus’u kendilerine rehber edinen ve ondan “Resûl Pavlus” diye bahseden bu kimseler; kendilerini ve teşkilâtlarım “Yeni Dünya Cemiyeti” olarak tanıtmakta ve Yehova’nın şahidleri olduk­larım söylemektedirler. Bin yıl yaşayacağını söyledikleri ve “Allah’ın Krallığı” ismini verdikleri bir gayeyi gerçekleştirmek için çalışan bu cemi­yete mensup misyonerlerin, memleketimizde de gizli gizli çalıştıkları ve “Tarassut Kulesi” adında Amerika’da basılan bir mecmua dağıtarak pro­paganda yaptıkları bilinmektedir.

Bu cemiyet mensupları kendilerini bu gayenin umûmî hizmetçileri diye adlandırmakta ve Yahova’ya âit olduklarını iddia etmektedirler. Gerçek Hıristiyan olmak için zulme uğramanın şart olduğuna; zulüm gör­meyenlerin gerçek Hıristiyan olmayacağına kaildirler. Bu mevzuda yazı­lan eserlerden anlaşıldığına göre nazarî de olsa Hükümet kanunlarını ve askerlik hizmetlerini kabûl etmemektedirler. Hiçbir ülkede resmî din ola­rak kabûl edilmeyen bu cereyan, isminden de anlaşıldığı gibi Musevîliğin te’sîri altında bulunan bir Hıristiyanlık tarikatıdır. Müstakil bir din de­ğildir. Bunların çeşitli yollarla yaptıkları propagandalarına müsâade edil­diği takdirde İslamiyet’e olduğu kadar idari ve siyasî bakımdan da zarar­lar husûle getireceğine ve mezkûr kitabın da bunun bir propaganda vası­tası olduğuna, bu faaliyet ve yayınların önüne geçilmesi için Başkanlığı­mızca ilgili merci ve makamlar nezdinde teşebbüste bulunulmasına oy­birliğiyle karar verildi.