Makale

8. YILA GİRERKEN

8. YILA GİRERKEN

Rahmeti sonsuz, çok merhametli Allah adiyle.. Cenâb-ı Hakk’ın lûtf u inayeti, Resûlu’llâh Efendimiz’in rûhâniyet-i kudsiyyeleriyle mecmuamız, 7. yılını doldurmuş, bu nüshasiyle 8. yılına girmiş bulunuyor. Hamd olsun âlemlerin Rabbı Allah’a. Salât ü selâm olsun yegâne kurtarıcı, tek rehberimiz, son Peygamber ve en büyük insan Hz. Muhammed Mustafâ’ya. Aziz okuyucularımız; yedi senelik bir mazi bir mecmuanın târihi bakımından büyük bir mânâ ifâde eder. Bir mecmuanın, aksamadan yedi sene intişar edebilmesi, onun lehinde çok büyük ve çok ehemmiyetli bir puvan olmak lâzımgelir. Şayet bir mecmua, aralıksız yedi sene intişar edebilmişse, bu onun, okuyucuları tarafından beğenildiğinin, sevildiğinin, tutulduğunun açık bir ifadesidir. Demek oluyor ki, yedi senelik bir geçmişi bulunan mecmuamız, okuyucularına, dînî irşad yolunda faydalı olma bahtiyarlığına ermiştir. Bu durumu gözönünde tutan Başkanlığımız, sekizinci yılımıza girerken, mecmuamızın bu faydalılık derecesini daha da yükseltmeyi ve buna paralel olarak onu daha güzel bir baskıya kavuşturmayı düşünmüş ve bu düşüncesini kuvveden fiile çıkarmıştır. Bu maksatla mecmuamızın yazar kadrosunu genişletmiş, sâdece Başkanlığımız mensuplarının değil, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüleri profesör, doçent ve asistanlariyle, İmam-Hatip Okulları meslek dersleri öğretmenleri ve diğer ilim ve fikir adamlarımızın yazılarını da sizlere sunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu yazılar arasında, hemen her nüshamızda Tefsir, Usûl-i Tefsir, Tefsir Târihi, Hadîs Şerhi, Usûl-i Hadîs, İlm-i Tevhîd (Kelâm ilmi), Teşrî’ Târihi, Fıkıh ve Fıkıh Usûlü, Tasavvuf, İslâm Târihi, İslâm Medeniyyeti ve San’atlerî, İslâm Büyüklerinin Biyografileri gibi konulara Taslayacağınız gibi, bunların yanıbaşında, Tıb, Psikoloji, Sosyoloji, iktisad, Zirâat, Ticâret ve şâire gibi günün icabettireceği konuları da bulacaksınız. Ayrıca her nüshamızda muhakkak surette birkaç hutbe örneği de yer alacaktır. Bu arada bilhassa şu ciheti belirtmek isteriz ki: Başkanlığımız, mübarek Ramazan ayının başından beri (Diyanet) adiyle bir gazete çıkarmağa başlamış bulunmaktadır. Şimdiye kadar üç sayı çıkmış bulunuyor; 4. sayı basılmak üzeredir. (Diyanet) gazetemiz daha çok halka hitap eden, halk seviyesinde yazılara yer vermeyi, halkımıza dînimizin gerçeklerini, hurafe ve bâtıl inanışlardan uzak, saf yüzünü öğretmeyi kendisine gaye edinmiştir. Güzel bir baskı ve nizampajla bu gayesini yerine- getirmeğe çalışmaktadır. Halbuki, bu gayeye şimdiye kadar mecmuamız hizmet etmekte idi. Bu durum karşısında, mecmuamızı aynı paralelde kalmak üzere, fakat ilmî seviyesini daha yükselterek, ilim ve fikir adamlarımızı da muhatap tutar bir hale getirmek bizim için dînî bir zaruret olmuştur. Ancak bu gayretlerimizin semere vermesi, mecmuamızın geniş halk kitleleriyle birlikte fikir ve ilim adamlarımızca da tanınmasına, okunmasına ve sevilmesine bağlıdır. Bunun için baskı adedimizin artması lâzımdır. Bu bakımdan müftü ve vaizlerimize büyük iş düşmektedir. Döner Sermaye Kanunumuzun bir îcâbı olarak müftülerimiz yayınlarımızın tabiî bayii bulunmaktadırlar. Müftülerimiz, vaizlerimiz ve diğer hizmetlilerimiz mecmuamızı halka tanıtmakla, halkımızı dînî yönden irşâd vazîfelerini yapmış olacakları gibi, müftülerimiz, abone kaydetmek, okuyucu adedini artırmakla dînimizin sesini halkımıza ilânihâye duyurmak hizmetimizin îfâsında bize en büyük ve sevablı yardımı yapmış olacaklardır. Gayret ve çalışma bizden, yardım ancak Allah’dandır.

DERGİ