Makale

ÜYELERİMİZİN HAL TERCÜMELERİ

ÜYELERİMİZİN HAL TERCÜMELERİ

Bundan önceki Kurulda görev almış üyelerimizin hal tercümelerini Dergimizin 5 inci cilt, Mart - Nisan 1966 ile Mayıs 1966 nüshalarında mu­fassal olarak vermiş olduğumuzdan bu kere sadece:

Adı - Soyadı, Doğum Tarihi ve Yeri, Mezun Olduğu Fakülte, Eski Görevi, Eserleri konularına temas edildi.

İsmail EZHERLİ

1960 - (Bulgaristan) - Osman Pazarı. Câmiü’l-Ezher’in Şeriat Fakül­tesi. Eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı.

Eserleri:

1 — Fatih Sultan Mehmed.

2 — Arap Dilinin Anahtarı

3 — Hazret-i Ebû Bekir (Lütfi Doğan ile müştereken Arapçadan tercüme)

4 — Muhammed Aleyhisselâm’ın Peygamberliği (Asım Köksal ile arapçadan tercüme)

Lûtfi DOĞAN

1930 - Gümüşhane - Kelkit ilçesi. A. Ü. İlâhiyat Fakültesi. Eski Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi (Hâlen İlmî Başkan Yardımcılığı görevine ve­kâlet etmektedir).

M. Şehit ORAL

1308 - Kazan. İstanbul Darü’l-Fünûn’u Edebiyât Fakültesi. Eski Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi.

Dr. Ali Arslan AYDIN

1926 - Gülnar.

Ezher Üniversitesi Usu’lü’d-Dîn (İlahiyat) Fakültesi.

Eski Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi.

Eserleri:

1 — “Kur’ân’a ve İslâm Filozoflarına Göre Peygamberlik” - Arapça

(Basılmadı)

2 — 1Kelâmcılara ve Filozoflara Göre Ruhun Ebedîliği ve İkinci Hayat” Arapça (Basılmadı)

3 — “İslâm inançları ve Felsefesi (Tevhid ve Kelâm).”

4 — Ramazan Orucu (Arapçadan tercüme - Başkanlık Dergisinde tefrika edilmiştir.)

Dr. M. Esad KILIÇER

1928 - Kayseri. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1952 - 53 ders yılı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Kürsüsü Asis­tanlığı.

Eserleri:

Başta Başkanlığın Aylık Dergisi olmak üzere bir çok İslâmî dergiler­de ilmî makale ve tercümeleri neşredilmiştir.

1 — “İslâm Fıkhında Re’y Taraftarları Doktora tezi, Ankara 1961, s. 112.

2 — “A. B. Devletlerindeki İslâm Sanat Eserleri Koleksiyonları” Prof. Dr. Abdullah Çağatayî’nin İngilizce yazdığı eserin tercümesi, İlâhiyat Fakültesi yayınlarından.

3 — “İslâm Hukuku Ders Notları” (Teksir; s. 36).

4 — “İhyâu’l-Ulûm Şarihi el-Murtaza ez-Zebîdî’ye Göre Ebû Hamid el-Gazzâlî” (Fakülte mezuniyet tezi, basılmamış).

5 — İslâm, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Der­gisi ve başka dergilerde yayınlanmış tercüme ve telif makaleler.

Hasan EGE

1934 - Erzurum - Oltu İlçesi.

A. U. İlahiyat Fakültesi.

Eski Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi.

Osman KESKİOGLU

1324 yılında Bulgaristan’ın Burgaz Vilayetine bağlı Karinâbat kaza­sında doğdu. İlk tahsilinden sonra Şumnu şehrinde Ortaokul derecesin­deki 4 senelik Medrese-i Âliyye’yi bitirdi. Ondan sonra yine aynı şehir­deki Nüvvâb Mektebinin 5 senelik Lise, 3 senelik Yüksek kısmından me­zun oldu. 1936 da Başmüftülük tarafından Mısır’a Câm’ül-Ezher’e tah­sile gönderildi. Ezher’in Şeriat Fakültesine girdi. Burada 4 sene tahsil­den sonra 1940’da Bulgaristan’a dönerek Şumnu’daki Nüvvab Mektebi­nin Lise ve Yüksek kısımlarında 10 sene öğretmenlik yaptı. Yüksek kısmında Hadîs, Usul’ü Fıkıh, Fıkıh Tarihi, Mecelle derslerini, Lise kıs­mında da Türk ve Adap Edebiyatını okuttu. 10/9/1950 de Anavatana gel­di. 4/10/1950 de Vakıflar Umum Müdürlüğüne Arapça mütercimi tâyin olundu. Burada 10 sene vazife gördü. Millî hududlar dahilindeki Vakfiye­lerin tercemesini tamamladı, Vakıflar Dergisinin III. ve IV. sayılarının neş­rini yürüttü. 16/3/1961’de Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere ve Dînî Eserler İnceleme Kurulu Üyesi tâyin olundu. 633 sayılı kanunun yürür­lüğe girmesi üzerine kanunun bu hususla ilgili maddesinde hasıl olan tereddüt üzerine 7/10/1965 tarihinde kendisine Din İşleri Yüksek Ku­rulu Mütercimi olarak vazife verildi. Nihayet 31/12/1966 tarih ve 6/7502 sayılı karamâme ile Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi tâyin edildi. Diğer taraftan 18/11/1959 tarihinde kendisine Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Arapça okutmanı olarak ek vazife verilmiş, 1960 da senato kararıyla aynı Fakülteye öğretim görevlisi tayin edilerek Kur’an ve İs­lâm Dîni Esasları dersini okutmağa başlamıştır. Hâlen Fakültede İslâm Hukuku dersini okutmaktadır.

Basılmış eserleri:

1 — Fâtih Devrinde İlim Ve O Devirde Yetişen Dian Adamları, 1953 (M, Runyun ile beraber).

2 — Nurlu Yol, 1957, Arapça’dan tercüme.

3 — Hazret-i Ebû Bekir, 1957.

4 — Hazret-i Ömer, 1958.

5 — Hazret-i Osman Zinnûreyn, 1960.

6 — Hazret-i Muhammed ve Hayâtı, 1958 (A. Himmet Berki ile be­raber:) Başkanlık yayını olup Mekke Devrinin IV. Medine Devrinin III. baskısı yapılmıştır.

7 — Kur’an Tarihi, 1958.

8 — İmâm-ı Â’zam, 1960.

9 — Ebû Hanîfe, 1962, Arapça’dan terceme, Başkanlık yayını II. bas­kısı Üç Dal Yayınevince yapılmıştır.

10 — İslâm Dünyası, 1964, A.Ü. İlahiyat Fakültesi yayını.

11 — İslâm’ın Ruhu, 1965, Arapça’dan terceme.

12 — Bu Günkü İslâm Devletleri ve Ülkeleri, 1966, Sebîlürreşad ya­yını.

Bunlardan başka Süleyman Nedvi’nin Hazret-i Muhammed’in Risâleti, Muhammed Ebû Zehra’nın İmam-ı Şâfii adlı eserlerini dilimize çevirmiş­tir. Bu iki eserin neşri Diyanet İşleri Başkanlığınca kararlaştırılmıştır. Fıkıh ve Mezhepler Tarihi, İslâm’da İlim ve Medeniyet, Fazilet örneği Peygamberimiz, Peygamberler Tarihinden Yapraklar, Hz. Halil Efendi­miz, İbrahim Hakkı Erzurumlu ve Ma’rifetnâmesi adlı eserleri de tamam­lanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisinde, Vakıflar Dergisinde mü­teaddit makaleleri yayınlanmıştır, İlahiyat Fakültesi Dergisinde: Cemaleddin Afgânî, İsmail Gelenbevî, Cevdet Paşa vesaire hakkında etüdleri vardır. Büyük Dünya Ansiklopedisine İslâm Husûsî Hukuku maddesine yazmıştır.

Dr. Lûtfi DOĞAN

Dr. Lütfi Doğan 1927 yılında Konya-Ermenek Kazası, Güneyyurt kasabasında doğmuştur. Babasının vazifesi sebebiyle iki yaşından itiba­ren Anadolu’nun muhtelif kasaba ve vilâyetlerini dolaşmış, ilk tahsiline buralarda başlamış, müteakiben İstanbul’a gelerek ilk, orta ve lise tah­silini burada ikmâl etmiştir.

Ortaokulda iken hususî olarak Kur’ân-ı Kerîm Öğrenimini, lisede iken de klâsik ûsullerle Arapça öğrenimini yapmıştır. Yüksek tahsil için intisab ettiği Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin Arapça, Farsça kıs­mından, 1949 yılında mezun olmuştur. Bundan sonra Suriye ile memle­ketimiz arasında yapılan kültür anlaşmasından faydalanarak, Arap Dili ve İslâmî ilimlerdeki bilgilerini geliştirmek gayesiyle Suriye Üniversitesi Edebiyat Fakültesine iki yıl devamla buradan da Arap Dili ilimleri ve İslâmî İlimler sertifikasını almıştır.

Memleketine dönünce ilahiyat Fakültesi’ne Kelâm Asistanı olarak intisap etmiş, burada 4 yıllık çalışmasından sonra Diyanet işleri Başkan­lığı Ankara Gezici Vaizliğine tâyin olmuştur. Bu vazifeden vatanî askerlik vazifesine çağrılmış, mütaakiben Ankara İmam-Hatip Okulu Arapça öğretmenliğini kabul etmiş ve bu vazifede iken, daha önce çalışmalarına İlahiyat Fakültesinde iken başladığı “Eş’arî Mektebi ve Nizamî Kitabı” adlı doktara tezini tamamlayarak “İlahiyat Doktoru” ünvânını almıştır, öğretmen iken va’zlarına fahrî olarak devam etmiş bilhassa Ramazân-ı Şerifde halkı irşâd etmek gayesiyle birçok va’zlar vermiştir.

Müteakiben 31.5.1962 Ankara Vilâyet Müftülüğüne getirilmiştir. Bu vazifede yaptığı başarılı idâri ilmî çalışmalarından sonra 22.5.1964 tari­hinde 2532 nolu kararname ile Müşavere ve Dînî Eserler İnceleme Heyeti Azası tâyin olunmuştur. 633 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, kanunun bu hususla ilgili maddesinde hasıl olan tereddüt üzerine 7.10.1965 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Fransızca Mütercimi olarak vazife ve­rilmiş, nihayet 31.12,1966 tarih ve 6/7502 sayılı kararname ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi tâyin edilmiştir. Diğer taraftan 1963 yılında, An­kara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde Arapça okutmam vazifesi veril­miş, 1966 yılında da aynı fakültede Kur’an ve İslâm Dini Esasları dersini okutmakla görevlendirilmiştir. Ayrıca 1962 yılından beri Ankara Radyo­sunda Din ve Ahlâk Sohbetleri yapmakta, camilerde vâizlik ve bâzı okul­larda konferanslar vermektedir.

Eserleri:

1 — Ey Oğul, 1958 (İmâm-ı Gazâlî’den terceme, üçüncü baskısı ya­pılmıştır.

2 — Hz. Ebûbekir, 1959 (İsmail Ezherli ile birlikte, Târihü’l-Hulefâ’dan terceme).

3 — Ehl-i Sünnet Kelâmında Eş’arî Mektebi, 1960 Ankara,

4 — Bidâyetu’l-Hidâye, 1961 (Gazâlî’den terceme),

5 — Cefakâr Müslümanlar, 1961 (Arapçadan terceme),

6 — Oruç, 1963,

7 — Radyo Konuşmaları, 1964,

8 — Hz. Muhammed Mustafâ ve İslâm, 1964,

9 — Adak, 1965,

10 — Hz. Peygamberimizin Yolunda, 1966.

11 — Milel ven-Nihâl tercemesi, (Mukaddime) İslâm mecmuasında.

Ayrıca şu etüdleri de yayınlanmıştır.

İbni Fadlan Seyahatnamesi, 1954 (İlahiyat Fakültesi Dergisi).

Hasan Basri’nin Kader Mes’elesine Ait Bir Mektûbu, 1954 (İlâhiyat Fakültesi Dergisi).

Bu basılan eserlerden başka Kuşeyrî Risalesi ve Kur’ân-ı Kerîm’den piskolojik tahliller adlı iki eser gayrı matbu’dur. İmam-ı Mâturîdi’nin Kitâbu’l-İ’tikad’ı, Doç. Dr. Yaşar Kutluay ile birlikte neşri hazırlanmaktadır. Bu eserlerden başka İslâm, Hilâl, Diyanet ve İlâhiyat Fakültesi mecmuaları ile birlikte diğer mecmualarda ve gazetelerde bir çok ilmî makaleleri yayınlanmıştır.

Hüseyin ÖZGÜN

1931 yılında Kızılcahamam’ın Otacı Köyünde doğmuştur. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra hususî hocalarda okuyarak hıfzını ikmâl et­miştir. Hıfzı oldukça kuvvetlidir; birkaç seneden beri hatimle terâvih kıl­dırmaktadır.

İlkokulu bitirdikten ve hıfzını ikmâl ettikten sonra da yine hususî Şekilde muhtelif üstadlardan Arapça ile ilgili ilimleri ve İslâmî ilimleri ihtivâ eden Tefsir, Hadîs, Fıkıh, Kelâm v.s. okumuştur. Ve bilhassa Tef­sir ve Hadîs ilimlerinde de yüksek mühendis Sayın İsmail Turan’dan pek çok istifâde etmiştir.

Bu arada asrımızın icab ettirdiği kültürü de ihmâl etmiyerek, dışar­dan orta ve lise imtihanlarını vermiştir. Daha sonra da İmam-Hatip Oku­lu fark imtihanlarını vererek oradan da mezun olmuştur.

Bununla da kalmıyarak 1959/1960 tedrisat yılında A. Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine intisab etmiş ve 1962/1963 ders yılı sonunda mezun olmuştur,

1959 Ekim ayı içinde Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti ta­rafından yapılan, vaizlik imtihanını da başarı ile neticelendirmiştir.

İlahiyat Fakültesini bitirinceye kadar İmam-Hatiplik görevi yap­mış; Mezun olduktan sonra da Ankara İmam-Hatip Okulu meslek ders­leri öğretmenliğine naklen tâyin edilmiştir.

Bu görevinde iken 26.Aralik.1966 tarihinde yapılan seçimle Din İşle­ri Yüksek Kurulu Üyeliğine intihap edilmiştir.

Kendisi evli ve beş çocuk babasıdır. 22.2.1967

İbrahim ATAY

1932 de Rize’nin İkizdere Kazası ve Güneyce Nahiyesinin Kurtuluş mahallesinde doğmuştur.

İlk ve Orta tahsilini İstanbul’da yapmıştır. Bu esnada hıfzını ikmal ederek, İstanbul’un meşhur kurrâlarından Fatih İmamı Hacı Hafız İs­mail Enderonlu’dan tashîh-i hurûfu taallüm etmiş, yine Fatih imamların­dan Hafız Halil Efendi’den tecvit okumuştur.

Klâsik usulle Arapça ve İslâm ilimlerini, Beyazıt dersiamlarından M. Asım Hacı Bilal Zâde, Serezli Hacı Hasip Efendi, Gümülcineli Hoca Mustafa Efendi’den ve diğerlerinden tahsil etmiştir. Sonra İslâmî tüm­lerdeki bilgilerini genişletmek üzere Irak’a gitmiştir. Orada Bağdat Külliyetü’ş-Şerîa’ya intisap ederek 6 yıl tahsil-i ulûmda bulunmuş ve 1954 tarihinde Arap Dili Edebiyatı ve İslâmî İlimler lisansı almıştır. Memle­ketine dönünce Askerlik görevini yedek subay olarak yapmıştır.

Mütaakiben 1956 senesinde Konya Bölgesi Gezici Vâizliğine tâyin edilmiş bu vazifeyi yaparken Konya İmam-Hatip Okulunda Arapça, Fı­kıh, İslâm felsefesi derslerini okutmuştur. 1959’da Ankara Gezici Vaizli­ğine geçmiştir.

1962’de Ankara merkezinde müftü ve vâizler için açılan kursa, Kurs Müdürü tâyin edilmiş, 1963’de yine aynı vazife ile görevlendirilmiştir. Usûlü ifta derslerini vermiş. Bu arada kurulan Başkanlık Hadis Komis­yonunda çalışmıştır. Tercemelerinden 4. Cüz Başkanlıkça yayınlanmış bulunmaktadır.

633 sayılı kanunim meriyete girmesi üzerine, 1965 yılı içinde Müfet­tiş yardımcılığına sonra da ikinci sınıf Müfettişliğe terfi etmiştir. Bu görevinde iken 26 Aralık 1966 tarihinde yapılan seçimle Din İşleri Yük­sek Kurulu Üyeliğine intihap edilmiştir.

Yayınlanan etüdleri şunlardır:

1 — Seçme hadisler (Diyanet İşleri Başkanlığı),

2 — Arapça-Türkçe Büyük Lügat (1966 Fon Matbaası Ankara):

3 — Telefuzlu yeni Arapça-Türkçe sözlük (Medeniyet Matbaası 1965 Ankara).

4 — Modern-Arapça Sarf (Nur Matbaası 1962).

Ahmet Hamdi KASABOĞLU

1323 yılında Burdur’da doğmuştur. Mahalle Mektebinde okuduktan sonra Rüşdiyeye girmiş ve Rüşdiyeden mezun olmuştur. Medâris-i İlmi­yelerin ilgasına kadar bu Medreselere devam ederek tahsil görmüş, 1931 de tahsilini ilerletmek üzere Mısır’a gitmiş Câmil-Ezher’de on. iki sene tahsilde bulunmuştur. 1943’de Ezher’den Mısır Âlimiyet şehadetnamesi almıştır. Bu şehadetname Millî Eğitim, Talim Ve Terbiye Dâiresince Yük­sek olarak derecelendirilmiştir.

27/1/1944 tarihinde Diyanet İşlerinde Müşavere kâtibi olarak vazi­feye tâyin edilmiştir. 30/6/1945 tarihînde tetkik memuru olmuştur. Beş sene kadar tetkik memurluğu yapmıştır. 21/3/1950 tarihinde Ankara Bölgesi Gezici Vâizliği’ne tâyin olunmuştur. Uzun müddet gezici vâizlik yapdıktan sonra 9/12/957 tarihinde Müşâvere Ve Dînî Eserler İnceleme Kurulu Üye Yardımcılığına, 8/7/960 tarihinde Müşavere Ve Dînî eserler İnceleme Kurulu Üyeliğine tâyin edilmiştir.

Ekim 1965 tarihine kadar aynı Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Di­yanet İşleri Kuruluş ve görevleri hakkında ki 633 sayılı kanunim yürür­lüğe girmesi üzerine Kanmam bu husus ile ilgili maddesinin yorumunda hâsıl olan tereddüt üzerine, 15/12/965 tarihinde ihtisas kadrosu vaizli­ğine tâyin olunmuş ise de Danıştay kararı gereğince Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak, 15/2/967 tarihinde bilfiil vazifesine başlamıştır.

Hamdi Kasaboğlu, Diyanet İşlerinden vazife aldığı, 1944 tarihinden itibaren vaaz ve irşat vazifesini îfa ederek halkımızı dînî yönden aydın­latmıştır. Diyanet İşleri Dergisinde bazı makaleleri neşir olunmuştur.

“Halka Dm Rehberi ve Hac zenginlere farz olur” adlı iki küçük eseri vardır.