Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ GÖREVLERİNE BAŞLADILAR

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ

GÖREVLERİNE BAŞLADILAR

Geçen sayımızda Din İşleri Yüksek Kurulu seçimlerinden söz etmiş ve Aday Tesbit Kurulunca seçilen 21 adayın adlarını bildirmiştik.

633 sayılı Diyanet İşleri Kanununun âmir hükümleri gereğince, Diyanet İşleri Başkanının bu 21 kişiden 7 tane asil üyeyi tensip etmesi gerekiyordu. Baş­kan tarafından bu işlem yapıldı ve kararname yüksek tasdike iktiran etti.

Kanuna göre Din İşleri Yüksek Kurulu biri Başkan olmak Üzere 11 üyeden teşekkül ediyordu. 633 sayılı kanun çıkıp yürürlüğe girdiği sırada aynı görevi ifa etmekte olan 4 üye, (Dr. Ali Arslan Aydın, Dr. Lûtfi Doğan, Osman Keskioğlu, Hamdi Kasapoğlu) müktesep hakları dolayisiyle Kurulun üyesi durumundaydılar. Bu bakımdan yeni seçilenlerle Din işleri Yüksek Kurulu üyelerinin sayısı, kanun­da belirtildiği gibi 11 kişi oldu.

BEKLENEN KARARNAME ÇIKIYOR

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 11 üyesini açıklıyacak olan kararname bir sü­re gecikti. Bu gecikme bir hayli heyecan uyandırdı. Nihayet çıktı. Artık heyecan ve merakın yerini sevinç ve ferahlama alıverdi. Resmi Gazete’nin 21.2.1967 tarih ve 6/7502 sayılı nüshasında yayımlanan kararnameyi aynen alıyoruz.

(21 Şubat 1967 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Din İşleri Yüksek Kurulu Kararnamesi)

Karar sayısı: 6/1502

Diyanet İşleri Başkanlığa Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine İsmail Ezherli, M. Şehit Öral, Dr. Ali Arslan Aydın, Lûtfi Doğan, Dr. Esat Kılıçer ve Hasan Ege’­nin 1750 lira ve Hüseyin Özgün, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu, Dr. Lûtfi Doğan, Hamdi Kasaboğlu’nun 1500 lira aylıkla atanmaları; Devlet Bakanlığının 28.12.1966 tarihli ve 7084 sayılı yazısı üzerine, 22.6.1965 tarihli ve 638 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (B) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 31.12.1966 tarihinde kararlaştı­rılmıştır.

Cumhurbaşkanı

C. SUNAY

Başbakan

S. DEMİREL

Adalet Bakanı

H. DÎNÇER

Maliye Bakanı

C. BİLGEHAN

Sağ. ve Sos. Y. Ba.

E. SOMUNOĞLU

Çalışma Bakanı

A. N. ERDEM

Devlet Bakanı

R. SEZGİN

Milli Sa. Bakanı

A. TOPALOĞLU

Milli Eğ. Bakanı

O. DENGİZ

Güm. ve Tek. Ba.

İ. TEKİN

Sanayi Bakanı

M. TURGUT

Devlet Bakanı

K. OCAK

İçişleri Bakanı

F. SÜKAN

Bayındırlık Bakanı

E. ERDİNÇ

Tarım Bakanı

B. DAĞDAŞ

En. ve Ta. Kay. Ba.

İ. DERİNER

Devlet Bakanı

A. F. ALİŞAN

Dışişleri Bakanı

İ. S. Çağlayangil

Ticaret Bakanı

S. T. MÜFTÜOĞLU

Ulaştırma Bakanı

S. ÖZTÜRK

Tur. ve Ta. Bakanı

N. KÜRŞAD

İmar ve İs. Bakanı

H. MENTEŞEOĞLU

Köy İşleri Bakanı

S. O. AVCI

KURUL TOPLANIYOR

26.12.1966 tarihinde yenilenen seçimlerle yeniden teşekkül eden Din İşleri Yüksek Kurulu, 18 Şubat 1967 Cumartesi günü toplanarak kendi aralarından başkan seçimi yapmıştır. Gizli oy salt çoğunluk esasına göre yapılan seçimde, (ilk turda) İsmail Ezherli Kurul Başkanlığına seçilmiştir.

Bundan sonra Muhterem İsmail Ezherli Hocamızın başkanlığında ilk toplantısını yapan Kurul, Din İşleri - Yüksek Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usûl­leriyle, Kurul Başkam, Üye, Raportör ve Mütercimlerinin Nitelik ve Görevleri hakkındaki Yönetmeliği incelemiştir. Bundan sonra da ihtisas komisyonlarının seçimi yapılmıştır. İlk toplantıya âit kararı ayrıca sayfalarımıza alıyoruz.

Böylece normal çalışma atmosferine giren Kurul üyelerimizin kısa hâl tercü­melerini ve resimlerini takdim ediyoruz. Müslüman Türk Milletinin büyük hiz­metler beklediği ve Teşkilâtımızın beyni durumunda olan Din Kuruluna, Cenâb-ı Hak’dan başarılar diler, Kurulun muhterem Başkan ve üyelerini hararetle teb­rik ederiz.

Ahmet YÜZENDAG