Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

T.C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din İşleri Yüksek Kurulu

Başkanlığı

İl ihtisas kadroları Hk. 26/9/1966

Karar No: 236

Yüksek Başkanlıkça 17/9/1966 tarih ve 397 sayı He Kurulumuza havale buyu­rulan Personel Dairesi Başkanlığı Özlük İşleri Müdürlüğünün 14/9/1966 tarih ve 14744 sayılı yazısı incelendi:

Bu evrakın müzâkeresinde Kurul Başkanı Ali Rıza Hakaes, Üyelerden M. Şehit Oral, İsmail Ezherli, İbrahim Eken, Dr. A. Arslan Aydın, Dr. M. Esat Kılıçer, Ahmet Baltacı ve Hasan Ege hazır bulunmuşlardır.

633 sayılı Başkanlık Kuruluş kanununa ekli 2 numaralı cetvelde Müftü, Vaiz ve Îmam-Hatipler için belirtilen ihtisas yeri kadrolarına tayin edileceklerde ne gibi vasıflar bulunması hususunun müzâkeresi sonunda:

1 — Mezkûr kanuna ekli 2 numaralı cedvelde 3 adet 1500 liralık, 25 adet 1250 liralık, 20 adet 1100 liralık ve 19 adet de 950 liralık olmak üzere 67 adet müitü ihti­sas yeri kadrosu tesbit edildiği görülmüştür. Bu sebeble, il sayısınca tesbit edilen bu kadroların, prensip olarak İllere tahsis edilmesi uygun görülmüştür.

2 — Bu kadrolara tayin edilecek 11 müftülerinin şu vasıfları haiz olmaları ge­reklidir:

a) Mesleki yüksek tahsil diplomasını veya buna muâdeleti tasdikli "İcâzetname”yi hâmil bulunmak,

b) Mesleki ehliyet ve liyâkati, çalışmalarındaki bağan ve teftiş raporları ile sabit olmak, (İslâmi ilimlerin birinde Kurulumuzca kabule şayan ilmî bir eser, veya meslekî konularda başarılı makaleler yazmış olmak tercih sebebidir.)

c) 950 liralık il ihtisas kadrosuna tayin edilebilmek için en az 6 yıl,

1100 liralık il İhtisas kadrosuna tayin edilebilmek için en az 5 yıl,

1250 liralık il İhtisas kadrosuna tayin edilebilmek için en az 10 yıl,

1500 liralık il ihtisas kadrosuna tayin edilebilmek için de en az 12 yıl müftü, vaiz veya Başkanlık Merkez Teşkilâtında buna mümasil meslekî görevlerde bulun­muş olmak lâzımdır.

633 sayılı kanunla İstanbul, Ankara ve İzmir’e tahsis edilen 1500 liralık kadro­lara tayin edilebilmek için İslâmî İlimlerin birinde doktora yapmış olmak veya bir garp dili bilmek tercih sebebidir.

3 — 950 liradan başlayarak 1500 liraya kadar çıkan bu İhtisas yerleri; İllerin nüfus, cami ve personel çokluğuna, tarihî ve dinî değerine ve dini hizmetlerin kesa­fet ve önemine göre tesbit edilmelidir. Bu esaslara göre 1250 liralık 25 adet İhtisas yeri iller, Kurulumuzca tesbit edilmiştir. Bu iller şunlardır:

Adana, Konya, Kayseri, Bursa, Erzurum, Edirne, Eskişehir, Trabzon, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Antakya, Balıkesir, Manisa, Sakarya, Afyon, Malatya, Zon­guldak, Mersin, Isparta, Elâzığ, Kars ve Mardin.

4 — 1100 liralık 20 adet ihtisas yeri ile 950 liralık 19 adet ihtisas yerinin bu esaslara göre Başkanlık makamınca teshitine,

5 — 633 sayılı kanuna ekli İki numaralı cetvelde; 4 adet 1250 liralık, 6 adet 1100 liralık ve 15 adet de 950 liralık olmak üzere 25 adet vaiz ihtisas yeri tesbit edil­miştir. Bu kadrolara tayin edilecek vaizlerde de müftü ihtisas kadrolarına tayin edi­leceklerde aranan vasıflar aynen aranmalı ve aynı tercih sebepleri bu kadrolara ge­decekler için de tercih sebebi olmalıdır.

6 — 1250 liralık 4 vaiz ihtisas kadrosunun 2 si İstanbul’a, biri Ankara’ya, biri de İzmir’e, 1100 liralık 6 vaiz ihtisas kadrosu da; Adana, Konya, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Trabzon’a tahsis edilmeli, 950 liralık 15 vaiz ihtisas kadroları da üçüncü, maddede tesbit edilen 25 vilâyetten 15 ine verilmelidir.

7 — Her seviyeye hitab eden ve irşad görevini en güzel şekilde yapabilmek için çok geniş dinî bilgi ve genel kültür isteyen vaizlerimizden, Başkanlığımız ve müslü­man halkımız mühim hizmetler beklemektedir. Bu sebeple Vaiz ihtisas kadroları da her vilâyete en az bir, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi vilâyetlerimize daha çok veri­lebilecek şekilde -arttırılmalı ve önümüzdeki yıllarda hazırlanacak “Kadro kanunları’nda Başkanlıkça gereken teklifler yapılmalıdır.

8 — Kuruluş Kanunumuza ekli iki numaralı cetvelde, 7 adet 1100 liralık, 15 adet 950 liralık, 25 adet 800 liralık, 50 adet 700 liralık ve 60 adet 600 liralık olmak üzere 157 adet İmam-Hatip ihtisas yeri tesbit edilmiştir. Bu kadrolara tayinleri yapılacak mütehassıs İmam-Hatiplerin aşağıdaki vasıflara sahip olmaları lüzumlu görülmüş­tür:

a) İbadetle ilgili fıkhî hükümleri iyi bilmek,

b) Ilm-i Kırâat’a, tashîh-i hurûf ve mehâric ile tecvid ilmine bihakkın vâkıf olmak.

c) Hâfız-ı Kur’ân olmak,

d) Edâ ve sadâ bakımından Kur’ân-ı Kerîm’i güzel tilâvet eder olmak,

e) İyi hutbe hazırlamak ve hitâbet kaidelerine uygun olarak okuma kudretine sahip bulunmak,

f) İmanı-Hatip Okulu ikinci devre mezunu olmak (diğer şartlan haiz olan bir namzette bu şart bir def’aya mahsus olmak üzere aranmaz).

g) 600 liralık ihtisas kadrosuna tayin edilebilmek için en az 8 yıl, 700 liralık için en az 10 yıl, 800 liralık için en az 12 yıl, 950 liralık için en az 15 yıl ve 1100 lira­lık ihtisas kadrosuna tayin edilebilmek için de 18 yıl başarı ile İmam-Hatiplik yapmış olmak şarttır.

9 — İmam-Hatip ihtisas yerleri: Cemaatı çok, merkezî ve tarihî değeri büyük camilere tahsis edilmelidir.

Adedi 157 yi bulan bu ihtisas kadrolarının belirtilen vasıfta olan büyük câmilere tahsis edilmesi uygun olur. 1100 liralık 7 kadronun İstanbul’da; Süleymaniye, Sul­tanahmet, Fatih, Beyazıd ve Teni Cami’e, Ankara’da; Hacı Bayram Camiine, Bursa’da; Ulu Câmi’e, 950 liralık 15 kadronun da; Edirne’de Selimiye, İstanbul’da; Eyyub Sultan, Nuri Osmaniye ve Şişli Camilerine, Ankara’da; Maltepe Camiine, İzmir’de; Kemeraltı Camiine, Konya’da; Kapı Camii ve Aziziye Camilerine. Bursa’da; Emir Sultan’a, Kayseri’de Hunat ve Camii Kebire, Adana’da Ulu Camli’e Erzurum’da; La­lapaşa CamU’ne, Trabzon’da Cam-i Kebir’e ve Diyarbakır’da; Fatih Ahmet Paşa Ca­miine tahsis edilmesi, diğer 135 İhtisas yerlerinin de Başkanlık makamınca ilgili Müf­tülüklerin görüşleri de nazara alınarak tesbit edilmesinin uygun olacağına ittifakla karar verildi.