Makale

Kadrini Bilmediğimiz Nimet: ZAMAN

Kadrini Bilemediğimiz Nimet:
ZAMAN

Sami Yaprak

Gençliğin önemli meselelerinden birisi de, toplum hayatında her yönden onların güçlü ve kararlı olmaları bakımından büyük rolü olan, boş zamanları değerlendirme konusudur.
Serbest zaman, kişinin çalışma ve diğer görevlerinden arta kalan zamanıdır. Başka bir ifadeyle, insanın serbestçe dinlenmesi, eğlenmesi, kendini yetiştirmesi ve sosyalleşmesi bakımından birçok kişi yada kurumlarla kaynaşması için kullandığı zamandır.
Boş zaman kavramının muhtevası oldukça zengin. Kişiden kişiye değişen, farklı yorumlanabilen bir kavram. Oyle ki kimine göre boş zamanı değerlendirmek için yapılan faaliyet, bir başkasına göre zaman kaybı olarak nitelendirilebilmekte. Zekâ oyunlarında olduğu gibi. Aslında her yaş grubuna göre değişiklik arzeden bu faaliyetleri sınıflandırmak mümkün. Şüphesiz ki her birinin ayrı bir esprisi, ayrı bir cezbedici tarafı vardır. Acaba her yapılan serbest zaman faaliyeti, boş zamanı değerlendirmek midir?
MEVCUT DURUM
İnsanın kendini yetiştirmesi büyük ölçüde yine kendi gayretleri ile mümkündür. Elbette ki, boş zaman faaliyetlerinin buna katkısı olmalıdır. Ülkemizde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, daha çok pasif faaliyetlerdir. Yani TV izlemek, radyo dinlemek, sinemaya, tiyatroya gitmek, arkadaşlarla amaçsız dolaşmak, kahvehanelere gitmek, gazete okumak... gibi.
Halbuki gençlerimizin araştırma yapmak, kitap okumak, spor yapmak, fotoğrafçılıkla uğraşmak, taşıdığı kaabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, yabancı dil öğrenmek, seyahat etmek... gibi aktif faaliyetlere genelde katılmadıklarını görüyoruz.
Bunun nedenleri şu noktalarda toplanabilir:
Ekonomik Yetersizlik:
Hem ailenin, hem devletin bütçe imkânlarının sınırlılığı bu konuda geniş rol oynamakta.

Organize Yetersizliği:
Kamu, özel kesim ve gönüllü kuruluşlar, eleman, bina, araç-gereç ve diğer hizmetler gibi organize konularında yeterince geliştirilememekte-dir.

Serbest Zaman Eğitimi Yokluğu:
Yani kişinin serbest zamanını verimli bir şekilde değerlendirme eğitiminden yoksun oluşu. Gençlerimize şimdiye kadar bu konuda yeterli ve şuurlu bir eğitim verilememiştir.
Tabiî bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için bazı şartların bir araya gelmesi gerekmektedir.
İlk olarak kaynak meselesinin önemli bir yer aldığı; ikinci olarak sıhhatli bir organizenin gerekliliği; üçüncü olarak nitelikli eleman ihtiyacı; son olarak ta bu çerçeveleri düzenleyen bir mevzuatın önemi ortaya çıkmaktadır.
İstenilen sonuca ulaşmak için, gerek toplum kesiminin desteği ve gerekse devlet bazında hizmete yaklaşımın birleştirilmesi gerekmektedir.
Kişilik kazanmak, bir bakıma, ferdin sosyalleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu açıdan boş zaman eğitminin önemli bir unsur olduğu, sosyalleşme faktörleri içinde hemen kendisini gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Son yıllarda her ülkede gençliğin bunalımları ve bu nedenle, bilhassa bazı zararlı alışkanlıklara kapılmaları ilgililerin, serbest zaman eğitimine daha çok eğilmelerine yol açmıştır.
Anayasamızda 63. maddede belirtilen "Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu gayeyle destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır" hükmüne bağlı olarak gençlerin bu alanda yapılacak çalışmalara katılması, ilgili programlar çerçevesinde sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.
İzcilik, yalnız kamp faaliyeti olarak ele alınmayıp, toplumda sosyal ilişkileri geliştirici, yardımlaşma bağlarını kuvvetlendirici, gençliği üretici olmaya sevkedici, kültür, sanat ... faaliyetlerine yöneltici bir çizgiye oturtulmalıdır. Grup olarak yapılan serbest zaman faaliyetlerinde bir yarışma havasından ziyade, öğrenme ve geliştirme ilkesine ağırlık verilmelidir.
Gençliğe kazandırılması gereken çok önemli bir husus ta, gereksiz ve faydasız alışkanlıklarda gösterdikleri süreklilik, azim ve cesaret unsurlarının, verimli ve yararlı faaliyetlere kanalize edilmesi konusudur.
Toplumun daha ileri bir hayat seviyesine ulaşmasında, gençliğin önemli bir yeri bulunmaktadır. Gençliğin ülke kalkınmasındaki sorumlulukları, eğitim ve öğretim sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan gençlere sağlanacak serbest zaman faaliyetleri onların kararlı ve üretken yetişmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır.