Makale

Cibril Hadisi

Cibril Hadisi

Hattâboğlu Ömer (radiya ’ ilâhtı anh) demişlerdir ki: Günün birinde R e s û l u l l â h (salla llâlıualeyhİ ve sellem) Efendimizin huzurunda bulunduğumuz a ırada bir de baktık ki elbisesi bem-beyaz, saçları sım-siyah olan, üzerinde yolculuk izi gorülmiyen ve böyle iken yine hiç birimîzce tamnmıyan bîr kimse karşımıza çıkageldi. (SokulasokuJa) nihayetNebiyy-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerinin yanına (varıp) oturdu ve dizlerini dizlerine dayayıp, her iki avucunu da iki oyluğu özerine koyup : “Yâ Muhammed, İslâm nedir? bana söyle!” dedi. R e s û l u ll â h (salla ’ lâhu aleyhi ve sellem) : “İslâm, Allahtan başka hiçbir ilâh (Ma’bud’un bi- * l-hak) olmadığına, M uh a m m e d ’in de Resûlullâh olduğuna şehâdet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan’da oruç tutman ve yoluna gücün yeterse Beytü ’ llâh’a haceetmendir.” buyurdu. O (yabancı kimse) : ‘Doğru söyledin!’ dedi. Biz onun hâline, hem Cenâb-i Resûl’e soruyor, hem de onu tasdik ediyor, diye taaccüb ettik. Ondan sonra : ’iman nedir? söyle!’ diye sordu. ResûI-i Ekrem (salla ’ llâhu aleyhi ve sellem) Efendi* mîz : ‘iman, Allah’a, meleklerine] kitâblanna, peygamberlerine, âhiret gününe, hayri olsun, $erri olsun kadere îmân etmendir.’ buyurunca yine : ‘Doğru söyledin.’ dedi. ‘İhsan nedir? söylel* diye bir daha 6ordu. Hazret-ı Peygamber Efendimiz de : ‘İhsan, Allah’a, O’nu görüyorsun gibi ibâdet etmendir. Sen, O’nu görmesen bile O seni görür.’ buyurdu. O, yine : ‘Doğru söyledin.’ dedikten soma : Kıyametin (ne zaman olacağını) bana haber ver!’ dedi: Cevaben : “Bunda kendine kıyametten sorulanın İlmi sorandan ziyâde değildir.’ buyurdu”, öyle ise emarelerini (yâ’ni vuku-undan evvelki alâmetlerim) bildir!’ dedi. Cevabında : “Satın alma câriyenİn kendi sahibini doğurması ve yalın ayak, sırtı çıplak, fakir davar çobanlarının, hangimizin kurduğu binâ daha yüksektir? diye {servet ve sâmânca) yanşa çıktıklannı görmendir.” buyurdu. Bundan sonra o (yabana) kimse gitti* Nebiyy-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) durdu, durdu da neden sonra : “Yâ Ömer, bilir misin o soran kim idi?” diye suâl buyurdu. “Allah ve R e s û 1 ’ü en fazla bilendir” dedim. "Buyurdular ki: “O, Cibril idi. Size dîninizi Öğretmek için geldi.”
Bu hadîs-ı şerifi Müslim rivayet etmiştir (1).

(Niyyet ve Cibril Hadisleri, rahmetli Baban- zade Naîm Beyin (Ktrk Hadîs) adh eserinder alınmış, istifâdeyi kolaylaştırmak üzere biraz sâ deleşllrilmiştir.)
(1) Bu hadts-i şerif hemen bütün feütüb-f eha dîsde muhtelif tariklerle müteaddid süratte tahrh edilmiş olmakla ma’nen müstehir olan ahbdr-ı ne beviyyeden ma’dûd olabilir.