Makale

FETVA EMİNLERİ

FETVA EMİNLERİ

M. Vâmık Şükrü ALTINBAŞ

— 8 —

FETVA EMNİ

SEFER EFENDÎ-ZADE YAHYA EFENDİ

Ankara’lıdır. 1001 Zilka’de’sinde Yenişehir’de Süleyman Paşa Medrese­si Müderrisi olup 103 Muharrem’inde Ankara’da (Seyfiye) Medresesine nak­lolundu. Milâsî Ebü’l-Meyâmîn Mustafa Elendi 1011 de Şeyhülislâm oldukta Fetva Emini olup uhdesine Fatma Sultan Medresesi Müderrisliği verildi. Sonra Meleke Sultan Medresesine tahvil edildi. Ondan sonra Ankara’da (Sa­rı Hatip) Medresesi Müderrisi oldu. 1018 Rebîülevvel’inde Ankara Müftülüğüne tayin olundu. 1021 Cümade’l-âhiresinde vefat eyledi. Rahmetu’llâhı aleyh.

(Atâyî) Şakaayık Zeyli nde şöyle diyor: «Mevlâna-yı merkum Câmi-i eştât-i ulûm, emsel-i emâsil, merd-i kâmil idi.»

— 9 —

FETVA EMİNİ

HÜSAM EFENDİ

Sinob’ludur. Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi’ye Fetvâ Emini olmuştu. 1016 Rebîülevvel’inde İstanbul’da (Perviz Efendi) Medresesi Müderrisi olup 1018 Sefer’inde vefat eyledi. (Atayı) Şakaayık zeyli’nde müşârün-üeyhin «ilim ve salâh ile meşhur, Sedîdü-l-fiâl, şedidü’l-iştigâl» olduğunu yazmıştır.

— 10 —

FETVA EMİNİ

OSMAN EFENDİ

Akşehir’dendir. Şeyhülislâm Hoca-Zade Mehmed Efendiye Fetvâ Emini olmuştu. 1026 seferinde (Defterdar Yahya) ve 1030 Ramazanında (Kaptan; Ali Paşa) Medreseleri Müderrisi, 1031 Ramazan’ında Kayseriyye Kadısı olup 1032 Zilhicce.sinde azledildi. 1034 Cümâde’l-Uhrâ’smda Gelibolu’ya tâyin olundu. 1035 Sefer’inde Akşehir Kadılığına ve ilâveten oradaki (Atabek Medresesi Müderrisliğine tâyin edildi. 1039 senesi evâhirinde Vezir-i A’zam Hüsrev Paşa Akşehir’e uğrayıp müşârün-İleyh Osman Efendinin akrabâsından Kadı Şeyhzâde’den şikâyet olunmakla Vezir, ıhzârmı emredip Osman Efendi ızhâr-ı acz ettiğinden azl ve Kıbrıs’a nefyetmiştir. Giderken Silifke is­kelesinde Zilka’de sonlarında kahrından mahmûmen vefât eyledi. Rahmetu’llâhi aleyh.

(Atâyî) Şakaayık zeyli’nde «Mevlânâ-yı merkum huliyy-bend-i maârii ve ulûm, hasenü’l-ahlâk, kesirü’l-istihkak, salâh ve takvâda bî-bedel, nezâhet ve istikamette darbü’l-mesel» olduğunu yazmıştır.