Makale

FETVA EMİNLERİ

FETVA EMİNLERİ

M. Vâmık Şükrü ALTINBAŞ

— 5 —

FETVA EMİNİ

MÜDERRİS-ZÂDE MEHMED EFENDİ

Kadı-zâde Ahmed Şeni şeddin Elendi’nin meşîhatinde yâni 985 Rebîülevvel - 988 Rebîülâhir tarihlerinde Fetvâ Emîni olmuştur. Sonra Kütahya Mol­lası olup 999 Rebîülevvel’inde vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

(Atayı) Zeyl-i Şakayık’da müşârün-ileyh’in mahâsin-i ahlâk ile meşhur olduğunu kaydediyor.

— 6 —

FETVA EMİNİ

Ali efendi

Antakya’lıdır. (Aliyyü’l-Arabî) şöhretiyle ma’ruftur. Fazlu Kemâliyle, fıkıhta ihâtasiyle temeyyüz etmiştir. 960‘da İstanbul’a gelerek Şeyhülislâm Bustan-zâde Mehmed Efendi’nin hizmetine mülâzim olmuştur. Bâzı medrese­lere müderris olduktan sonra (Bosna) ve (Hezargrad)’a Müftü oldu. Müşârün-ileyh Bustan-zâde Mehmed Efendi 997’de Şeyhülislâm olunca Fetvâ Emin­liğine ve eski tâbir ile (Fetvâ mukabelesi) hizmetine tâyin olundu. Sonra (Ba­ba) kasabasında Sultan Bâyezid Medresesi Müderrisliği kayd-ı hayât ile uh­desine tevcîh edildi. Fıkıhda kemâline binâen bilâd-ı selâse hâriç olmak üze­re bütün Osmanlı ülkesinde iftâya mezun oldu. 1008’de vefat etmiş. (Baba) kasabasında medfundur. Rahmetu’llâhi aleyh. (Mülteka)’yı tercüme ve şerh etmiş ve edeb-i kazâ hakkında müfit bir kitap yazmış ve bir fetvâ mecmuası vücûde getirmiştir. Diğer risâleleri daha vardır.

— 7 —

FETVA EMİNİ

MUSTAFA BİN MEHMED EFENDİ

Şeyhülislâm Bustan-zâde Mehmed Efendi zamânında Fetvâ Emîni olmuş­tur. 1008 Rebîülevvel’inde Kılıç Ali Paşa Medresesi Müderrisi olup 1008 Zilka’de’sinde Kıbrıs Müftülüğüne naklolundu ise de kabul etmediğinden azledildi. 1009 Muharrem’inde Şâm Müftülüğüne ve 1012 Zilka’de’sinde yine Kıb­rıs Müftülüğüne tâyin olundu.

1013 Ram azan’mda azlolunup 1014 Zilka’de’sinde Kütahya Kadılığına tâyin edildi. 1016 Zilka’de’sinde azlolunup 1018 senesi sonlarında tekrar Kü­tahya Kadısı oldu. 1019 Ramazan’ında azlolundu. 1022 Rebîülâhir’inde Bosnasaray Kadısı olup 1022 Zilka’de’sinde azledildi. 1026 senesinde Kayseri Ka­dılığına tâyin olundu ise de 1027 Rebîülevvel’inde ferâgatle, o sene Şâbân’ında vefat eyledi. Rahmetu’llâhi aleyh.

(Atâyî) Şakayık Zeyli’nde «Mevlânâ-yi merkum hissemend-i maarif ve ulûm, derviş-nihâd pâk-i’tikat» dır, demiştir.