Makale

İSTİKLÂL MARŞI ŞÂİRİ ANKARA'DA DA ANILDI

İSTİKLÂL MARŞI ŞÂİRİ ANKARA’DA DA ANILDI

M. Şevki Özmen

27/Aralık günü, İstiklâl Marşı ve Safâhat Şâiri, Çanakkale kahra­manlarımızı dile getiren merhum Mehmed Akif, ölümlerinin 31. yıldönü­mü münâsebetiyle yurdumuzun çeşidli bölgelerinde İhtifaller tertîb edi­lerek anılmıştır. Bu münâsebetle, Hükümet merkezimiz Ankara’da da, M.T.T.B., T.M.T.F., İmam-Hatip Okulu Mezunları Cemiyetleri Federas­yonu, Milliyetçi Öğretmenler Konfederasyonu, Türkocağı, Türkiye Din Görevlileri Federasyonu, T. Milliyetçi Gençlik Demeği, İlâhiyat Fakül­tesi Talebe Cemiyeti, Aydınlar Kulübü, Fen Fakültesi Talebe Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Hür Düğünce Kulübü, Milliyetçi Türk Ka­dınları Derneği, Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyeti, Türkiye Mil­liyetçiler Birliği ve Ziraat Fakültesi Talebe Derneği tarafından müştere­ken 27 Aralık 1967 Çarşamba günü saat 20 de Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Konferans salonunda büyük bir ihtifal tertib edilmiştir.

İhtifale Bandonun çaldığı İstiklâl Marşı ile başlanmış bunu Musta­fa Yazgan’ın veciz, heyecanlı açış konuşması takib etmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Hocalarından Prof. Mehmed Kaplan’ın “Akif’in Şiir Dünyası” üzerinde yaptıkları İlmî, akademik konuşma, An­kara Vaizlerinden İbrahim Eken’in “Akif’in Dindarlığını dile getirmesi, Şâire Hâlide Nusret Zorlutuna’nın ve üstad Arif Nihad Asya hocamızın ihtisâsları, yine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi hocalarından Prof. Ali Nihad Tarlan’ın Akif merhûmun hayâtı ve eserleri üzerindeki tahlilleri ve Muhiddin Nalbandoğlu’nun bâzı izahları ve bu arada yer alan Çanakkale ile ilgili (Asım) dan bir sahnenin temsili ve gençlerin okudukları şiirler büyük tezâhürâta vesile olmuştur.

Zamanın bir hayli ilerlemiş, saatin 24 ü bulmuş olması dolayısiyle, Akif’in hayâtı ile ilgili bir filmin gösterilmesi ve Akif’in şiirlerinden bes­telenen parçaların dinlenmesi ve diğer hatiplerin konuşabilmeleri için, 29 Aralık 1967 Cuma günü saat 20 de Türkocağı salonunda devam edil­mek üzere ihtifâle ara verilmiştir.

29 Aralık 1967 Cuma günü saat 20’de Türkocağı salonunda devam edilen ihtifâlde üstad Arif Nihad Asya hocamızla, Fevziye Abdullah Tansel, merhum Mehmed Akif’in çeşidli cepheleri üzerinde konuşmuşlar, diğer hatipler görüşlerini dile getirmişler, Akif’den şiirler okunmuş, film gösterilmiş ve ilk ihtifâlde dinlenilemeyen besteler dinlenilmiştir.

Ayrıca 28 Aralık 1967 Perşembe günü Terâvih Namazı’nı müteâkib Maltepe Camiinde Mevlid tertib edilerek merhûmun rûhu ta’zîz edilmiştir.

Mecmuamız merhum Mehmed Akif’i rahmet ve minnetle anarken, bu ihtifâli tertîb eden Cemiyet ve Federasyonların müttehiden ve müş­tereken gösterdikleri bu büyük kadirşinaslığı, aydın, mes’ud yarınların fecr-i sâdığı telâkki eder ve şükranla karşılar.