Makale

KOCATEPE CAMİİ

GEÇEN SAYIMIZDA TEMEL ATMA MERASİMİ HABERİNİ VERDİĞİMİZ

KOCATEPE CAMİİ

Bugün, medeni bir insan veya cemiyetin maddi İhtiyaçları İle mânevi ihtiyaçla­rını hemâhenk sûrette te’lif ederek, kombine vaziyette yürüten ileri memleketlerde yeni kurulan modern şehir, kasaba, müessese hattâ fabrika, üniversite ve okullarda bile ibâdet ihtiyâcına cevap vermek üzere mâbetler yapılması ihmal edilmediği hal­de; Akif’in İmanlı diliyle, “sıkıldığı zaman topraklarından şühedâ fışkıran” evliyâlar diyârı Anadolu’nun göbeğinde, Ankara’mızın Yenişehir semtinde imanlı münev­verlerin ihtiyâcına cevap verebilecek mâbet yapılmaması; bu en mühim mânevi ih­tiyâcın ihmâli büyük bir boşluk olarak ortaya çıkmış, nihayet bu manevi boşluğu duyan imanlı vicdanlar, bu derde bir devâ bulmak üzere harekete geçmişler (An­kara Yenişehir’de bir câmi yaptırma kurumu) olarak 8.12.1944 tarihinde bir dernek kurmuşlardır. 1947 târihinde de Bakanlar Kurulu karan He Derneğin; Genel menfaatlere yararlı sayılması sağlanmıştır. 1967 tarihine kadar geçen devrelerde de bir çok başarılı çalışmalar yapılmış, ancak bu çalışmalar Derneği esas gayesine ulaştıramadığı gibi 32 milyon Müslüman-Türk’ün hasretini çektiği büyük mâbedi ve İslâm sitesini meydana getirememiştir. Nihayet 1967 tarihinde demek idarecileri ke­sif bir faaliyet göstererek Türk ve İslâm san’at ve mimârî dehâsını ortaya koya­cak klâsik sitilde, 20.000 kişilik bir câmi projesi yaptırmış ve 30 Ekim 1967 târi­hinde Mi’raç Kandili’ne tesâdüf eden mübârek günde câminin temelleri atılmıştır.

Câmi, Ankara’nın Yenişehir semtinde Kocatepe mevkiinde şehrin merkezi ve her tarafından görülecek yüksek bir tepe üzerinde bulunduğundan Süleymaniye Câmii gibi yekpare bir satıh temin eden ortada dört fil ayağı üzerinde duran 48 metre yüksekliğinde büyük bir kubbe etrâfında toplanan dört yarım kubbe ve oniki eksedrandan müteşekkil ve orta ayakların etrafını saran kubbe ve tonozlarla bü­yüklük derinlik hissi veren; mekânda vahdeti temin eden merkezi plân sistemine göre yapılmaktadır.

Câmiin ebâdı 60 x 37 metre kubbe çapı 24 metre, kubbe yüksekliği 48 metre, minare yüksekliği 90 metre olup câmi içi 10.000 kişi, câmi alt katı 5.000 ve şadırvan avlusu da 5.000 kişi olmak üzere cem’an 20,000 kişi olacaktır. Ayrıca câmi ile bir­likte Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek İslâm İlimleri Akademisi ki, bu binaların İnşası bitmiştir. Turistik İslâm Çarşısı, İslâm Müzesi, Kütüphane, Aşevi, Sağlık Yurdu ile kapalı ve açık otoparklar yer alacaktır.

Kocatepe Câmii, çağımızda Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en muhteşem dini âbi­desi olacak, gelecek nesillere bugünün bir hediyesi olarak İntikal edecektir. Sadaka-i câriye’ye dinimizin verdiği önemi çok iyi bilen bir milletin torunlarıyız. Dünyânın dört bir bucağında hâlâ çoğu dimdik ayakta duran câmiler, medreseler, kütüphâneler, çeşmeler, hamamlar, köprüler dedelerimizin hep bu duygularla meydana ge­tirdiği eserlerdir. Aynı duygu halkımızda yine mevcuttur. Bu hayırlı İşe güçleri nisbetinde seve seve katılmaya hazır olduklarından şüphe etmiyoruz. Biz Türkler Müslüman olalı beri vatan ittihaz ettiğimiz yerlerde câmiler, kütüphâneler, medrese­ler, çeşmeler, köprü ve hamamlarla kendi hüviyetimizin damgasını vurduğumuz gibi şimdi de Cumhuriyet devri Türkleri olarak gelecek nesillere aynı şekilde Türk Mimârîsinin çeşitli örneklerini vermek zorundayız.

Kocatepe Câmi-i Şerîfi, geçirilen uzun ve acı tecrübelerin sonunda dini mimârî karekterine en uygun, mimârî stil itibâriyle İslâm-Türk san’atını temsil edebilecek ve bir çok müsbet husûsiyetleriyle İnşaallah halkımızın mânevî sükûn mekânı ola­caktır.

Temelini atmak bahtiyarlığına eriştiğimiz câmimizin açılış heyecânına da ka­vuşmamızı sabırsızlıkla beklerken, bu yolda maddî ve manevî yardımlarım esirgemiyen ve esirgemiyecek olan Müslüman kardeşlerimizi hürmet ve minnetle anar, Cenâb-ı Hakk’ın İslâmî muzaffer kılmasını dileriz.