Makale

İSLÂM’A İ’TİRAZLAR VE KUR’ÂN-I KERÎM’DEN CEVAPLAR

KİTAP TANITMA

“İSLÂM’A İ’TİRAZLAR VE KUR’ÂN-I KERÎM’DEN CEVAPLAR”


Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Asistanı Süleyman Ateş tarafından yazılan “İslâm’a î’tirazlar ve Kur’ân-ı Kerîm’den Cevaplar” adlı eser, yazarın mezuniyet tezine bir kısım ilâveler yapmasıyla meydana getirilmiştir. Ana kaynaklara dayanılarak hazırlanan eser, onüç bölüme ayrılmıştır:
Birinci bölümde Resûl-i Ekrem’in vasıfları, ikinci bölümde Vahiy, üçüncü bölümde Arap Putperestliği, dördüncü bölümde mücâdelenin nasıl başladığı, beşinci bölümde Resûlullâh’ın şahsını hedef tutan î’tirazlar, altıncı bölümde Resulullâh’m mu’cizeleri, yedinci bölümde Âhiret, sekizinci bölümde Kur’ân’ın ebedî ve İlmî i’câzı, dokuzuncu bölümde Yahu- dilerin i’tirazları, onunca bölümde Hıristiyanların i’tirazları, onbirinci bölümde kadîm kitaplarda Muhammed Aleyhisselâm’ın durumu, onikinci bölümde münafıkların î’tirazları, onüçüncü bölümde de netîce işlenmiştir.
Müellifin gayesi, İslâm kavramım açmak, İslâm cevherini izâh etmektir. Açık bir üslûbla mu’terizlerin hüccetlerinin zaafını ortaya koymuştur. Hassaten İslâm’a ve İslâm Peygamberine ayırdığı bölümlerde, İslâm’ı yıkmak gayesiyle iftiralar îcâdeden İslâm düşmanlarının iftira-larım, münakaşaya yer bırakmayacak şekilde, ilmi delillerle çürütmüştür.
Eser, İlahiyat Fakültesi Hadîs, Tefsir ve İslâm Hukuku Kürsüsü Profesörü M. Tayyib Okiç’in takdir yazısı ile sunuluyor. Aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulunun da tasviplerinden geçen eseri, biz de okuyucularımıza tavsiye ederiz.