Makale

Biz Din Görevlisiyiz

Dr. Ahmet Çekin
İrşat Hizmetleri Şubesi Müdürü

Biz
Din Görevlisiyiz

Her mesleğin mensupları hem yazılı hem de yazılı olmayan bir kurallar silsilesi içinde görevlerini icra ederler. Toplumun her meslek mensubundan o mesleğin temel özellikleri çerçevesinde beklentileri vardır. Bu beklentiler aslında mesleğin özünü oluşturur. Bizim ülkemiz ve toplumumuzda da durum budur. Kimse bir doktordan hastasının cinsiyetine, milliyetine, inancına göre davranmasını beklemez. Kimse devletin kendisine kanunları korusun diye silâh verdiği emniyet mensubundan soygun yapmasını beklemez. Yine kimse adalet dağıtması gereken hakimden haksızlık yapmasını ummaz. Bunlar hem yazılı hem de yazılı olmayan kuralların geçerli olduğu prensiplerdir. Bizler din görevlileri bu sıfatı taşıdığımız sürece acaba toplumla hangi sözleşmeyi yapmış oluyoruz? Ben din görevlisiyim diyen bir Başkanlık mensubu bu sözü ile neyi ifade ediyor? Bu yazı bu soruya bir cevap denemesi niteliğindedir.
Din görevlisi olarak
Bizler, din eğitimi almış, sağlam bir ilahiyat bilgisine sahip, inancında samimi olan, kendimizi geliştirmek isteyen, kendimizden başka insanlarla işbirliği yapmaya istekli ve kendimizi kritik etme yeteneğine sahibiz. Kendi kendimizi disipline ederek mesleğimizin gerektirdiği bir şekilde yaşarız. Önce Allah’a, sonra insanlara ve topluma karşı derin bir sorumluluk duyarız. Bu sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için, gerekli bilgi, ilim, tecrübe, sabır, tevekkül ve mücadele azmine sahip olmaya çalışırız. Toplumu ilgilendiren konular hakkında yaptığımız konuşmalarda sorumluluk taşınz. Cemiyetin diğer çalışanları ile samimi bir işbirliği içinde iş görürüz. Meslekî ve özel yaşantımızda sorumluluk sahibiyizdir.
Diğer meslektaşlarımızın kabiliyetlerini takdir ederiz ve kendimizi bu toplumun bir parçası olarak görürüz.
Yasal görevimizin sınırları içinde kalarak günümüz insanını din konusunda sağlıklı şekilde bilgilendirmeye çalışırız, din hizmeti sunarken toplumsal huzur ve bütünleşmeyi daima göz önünde bulundururuz, aynı zamanda yaptığımız hizmetlerin insanlığın barış, mutluluk ve kurtuluş yolundaki ortak ülküsüne katkı yapmasını isteriz, insanlara din hizmeti sunarken, bireyin din konusundaki özgürlük alanına müdahaleyi değil, onu din konusunda doğru bilgilendirmeyi esas alırız. Kamu düzeni ve istikrarını gözeten, istismarı önleyen bir din hizmeti sunarız.
Bizler değişik hayat şartlarındaki müminlerle, çocuklarla ve gençlerle konuşuruz. İnsanların çeşitli problemleri hakkında söz söylerken sözlerimizi tartarak yardımcı oluruz ve tutarlı olmaya çalışırız. Diğer din mensuplarına saygı duyarız, onlarla İnsanî ilişkileri geliştirmeyi teşvik ederiz. Toplumun gelişmesine katkıda bulunmaya gayret ederiz. Çeşitli zamanlarda insanların hayatına eşlik ederiz, onlarla aynı zamanda yaşayan insanlar olarak onları dinleriz, onların bize aktardıkları sırlarını kimseyle paylaşmayız. Kendimize yöneltilen eleştirileri başkalarını anlamak için bir fırsat görürüz.
Bizler dinî bilgi açısından yeterli olmak suretiyle inandırıcı olmaya gayret ederiz, insanların manevî dünyayı ve inançlarını keşfetmelerini sağlarız, insanlarda ibadet etmeye istek uyandırırız, ibadetlerimizi mesleğimiz gereği genellikle cemaatle birlikte yaparız, insanlardan uzak değil onlarla birlikte yaşarız, hayatlarının önemli anlarında insanlara eşlik ederiz, insanlık onurunun zedelendiği yerlerde buna karşı dururuz, Allah’ın iradesinin en önemli şey olduğunu biliriz, meslek ve özel hayatımızı birbirinden ayırmayız.
İslâm inancının insanlara doğru bir şekilde ulaştırılması hususunda sorumluluk taşırız. İnsanların dinî yaşantıya katılarak sosyalleşmelerine yardımcı oluruz. Çocukların ilk dinî bilgileri öğrenmelerinde görev alırız. Kuran öğrenmek isteyen herkese onu okumayı öğretiriz.
Toplumda zengin ile fakir arasında köprü vazifesi görürüz. Hayır işlerini teşvik ederiz. Kendimizde hayır ve yardımlaşma faaliyetlerine katılırız. Camilere gelemeyen insanlarla da konuşur onlarla ilgileniriz. Hayatın özel anlarında doğumda, evlilikte, ölümde insanların yanında oluruz, onların iyi günlerinde neşelerine ortak olur, üzüntülü anlarında üzüntülerini paylaşırız, biz mezarlıkları ziyaret eder, ahirete irtihal edenlerimizi mevlit, hatim, sohbet toplantıları ile anarız. Biz hastaları ziyaret eder, onlara şifa diler, dua ederiz, biz hapishaneleri ziyaret eder, oradaki kardeşlerimizin rehabilitasyonuna katkı sağlarız, biz yetiştirme yurtlarındaki yavrulara abi, abla ve bir hayat arkadaşı oluruz.
Mesleki faaliyetlerimizde bir müezzin olarak
Camilerin temiz olmasını, zamanında açılıp-kapanmasını, ezanların zamanında okunmasını, cumalarda salaların verilmesini sağlarız, namaz ibadetinin topluca ve huzur içinde ifasında imama yardımcı oluruz, isteyen vatandaşlara Kur’an-ı Kerim okumayı öğretiriz, mukabele okuruz, camiyi ziyaret etmek isteyenlerin İslâm adabına uygun olarak ziyaret yapmasını sağlarız, camilerin etrafında cemaati rahatsız edici faaliyetlere engel oluruz.
İmam olarak
Müminlerin namaz ibadetini büyük bir huzur ve huşu içinde yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri alırız, onlara ibadetlerinde önderlik yaparız, cuma günleri hutbe okuruz, cemaati dinî konularda aydınlatırız, kutsal kitaptan inananlara bölümler okuruz, camileri ibadet için hazır bulundururuz, isteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretir ve dinî bilgiler veririz, yazın çocuklara Kur’an okuma ve dinî bilgiler kursları açarız, mukabele okuruz, resmi nikâhtan sonra isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra ederiz, ihtiyaç olması hâlinde cenazelerle ilgili dinî merasimleri icra eder, cenazenin yakınlarını teselli ederiz.
Vaiz olarak
Camilerde insanlara Allah’ın son dininin prensiplerini anlatırız, görüşlerimizi ayetler ve hadis-i şeriflerin ışığı altında yaparız, hastahane, yaşlılar evi, çocuk yuvası ve ceza evlerini ziyaret ederiz, oralardaki insanlarla konuşur, sohbet eder, varsa dinî sorularını cevaplandırırız, onlara hayat yardımı sunmaya çalışırız, çeşitli yerlerde konferanslar veririz, medya aracılığı ile insanları din konusunda aydınlatırız, cami görevlilerine rehberlik ederiz, müftülüklerde yapılacak işlerde müftülere yardım ederiz, Kur’an kurslarında ders veririz.
Müftü olarak
insanların dinî sorularına dinin ana kaynaklarına, İslâmî geleneğin tartışılmayan değerlerine, akla ve mantığa, insanların yaşadıkları hayat şartlarına uygun fetvalar veririz, camide ve uygun mekânlarda halkı din konusunda aydınlatırız, ibadetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak beraberce camilerde ifasını sağlarız, Kur’an kurslarında isteyenlerin Kur’an- ı Kerimi ve dinî bilgileri öğrenmeleri için gerekli ortamı oluştururuz, beraber çalıştığımız diğer din görevlisi arkadaşlarımıza rehberlik yaparız, bulunduğumuz yerde Diyanet işleri Başkanını temsil ederiz, Devletin diğer kurumlan ile işbirliği içinde halkımızın mutluluğu ve refahı için gerekli çalışmalara destek oluruz.
Bu sıfatlardan başka Müftü Yardımcısı olarak, Şube Müdürü olarak, murakıp olarak, Kur’an Kursu öğreticisi olarak, şef ve memur olarak, biz din görevlisiyiz, biz İslâm dininin hizmetkârlarıyız, biz hademe- i hayratız.