Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN YEHOVA’NIN ŞAHİDİ HK.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

YEHOVA’NIN ŞAHİDİ HK.

Karar No. 46 12.4.1967

Yüksek Başkanlıkça 6.1.1967 tarih ve 781 sayı ile Kumlumuza havale buyrulan; Ankara Onikinci Asliye Hukuk Hakimliğinin 31.3.1967 tarih ve 1966/169 sayılı yazısı incelendi:

Bu evrakın müzâkeresinde Kurul Başkanı İsmail Ezherli, Üyelerden M. Şehit Oral, Dr. A. Arslan. Aydın, Dr. M. Esad Kılıçer, Hasan Ege, Hü­seyin Özgün, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu, Dr. Lütfi Doğan ve A. Hamdi Kasaboğlu hazır bulunmuşlardır.

Dilekçenin müzâkeresi sonunda:

Dâvaca Muhlis Tenik ve Birsen Tenik’in girmek istedikleri ve müsta­kil bir din olduğunu iddia ettikleri “Yelıova’nın Şahidi”, müstakil bir din almayıp, Yahudiliğin tesiri altında kalan bir hristiyanlık tarikatı veya bilinen mezheplerden ayrı ve yeni ihdas edilmiş bir mezheptir.

Aslında koyu bir Yahudi iken sonradan Hıristiyanlığı kabul eden ve Hıristiyan azizlerinden dan: Pavlus’u kendilerine rehber edinen ve on­dan “Resûl Pavlııs” diye bahseden bu kimseler; kendilerini ve teşldlât- lanıu “Yeni Dünya Cemiyeti” olarak tanıtmakta ve Yehovu’nın Şahidleri olduklarını söylemektedirler. Bin yıl yalayacağını söyledikleri ve “Allah’ın krallığı ismini verdikleri bir gayeyi gerçekleştirmek için çalışan bu cemiyete mensup misyonerlerin memleketimizde de gidi gizli çalıştıkları ve “Tarassut Kulesi” adında Amerika’da basılan bir mecmua da­ğıtarak propaganda yaptıkları bilinmektedir.

Bu cemiyet mensupları kendilerini bu gayenin umumî hizmetçileri diye adlandırmakta ve Yehova’ya ait olduklarını iddia etmektedirler. Ger­çek Hıristiyan olmak için zulme uğramanın şart olduğuna; zulüm görmiyenlerin gerçek hıristiyan olamıyacağına kaildirler. Bu mevzuda yazılan eserlerden anlaşıldığına göre nazari de olsa. Hükümet Kanunlarını ve as­kerlik Hizmetlerim kabul etmemektedirler. Hiçbir ülkede resmî din olarak kabul edilmeyen bu cereyan, isminden de anlaşıldığı gibi, Museviliğin te­siri altında bulunan bir Hıristiyanlık tarikatadır. Müstakil bir din değildir.

Buna göre, Yehova Şahidleri diye bir din yoktur, nüfus kütüğüne bunun din olarak kaydedilemiyeceğinin adı geçen mahkemeye bildirilme­sine ittifakla karar verildi.

ALLÂH-U TEÂIA’NIN ADLARI HK.

Karar No. 79 31.5.1967

Yüksek Başkanlıkça 26.12.1966 tarih ve 1147 sayı ile Kurulumuza havâle buyrulan; Elemli Köyü Okul Müdürü Muzaffer Doğan’ın dilekçesi incelendi:

Bu evrakın müzâkeresinde Kurul Başkanı İsmail Ezherli, Üyelerden M. Şehit Oral, Dr. A. Arslan Aydın, Dr. M. Esad Kılıçer, Lütfi Doğan, Ha­san Ege, Hüseyin Özgün, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu, Dr. Lütfi Do­ğan ve A. Hamdi Kasaboğlu hazır bulunmuşlardır.

Dilekçenin müzâkeresi sonunda:

1 — Allâh-u Teâlâ’nın adları tevkifi (Dînen izin verilmeğe müstenid) olduğundan şer’an bildirilmiş olan Esma-i Hüsna’sından başka adları ibâ­detlerimizde, tesbih ve tehllilerimizde okumamızın câiz olmıyacağının,

2 — Ancak, ibâdetlerimiz, teşbih ve tehlillerimiz haricinde başka li­sanlarda Ma’bııd, ilâh ve Rab mânâkırma gelen ve Cenâb-ı Hakk’a âlem olarak itlâk edilen Hûda ve Taun gibi adlar ile Allah-u Teâlâ’yı anmak caiz olacağının,

3 — Dilekçe sahibinin bahsettiği eserin aynı bölümünün son faslında da bu cihet tasrih edilmiş bulunduğunun, müstefdiye bildirilmesine itti­fakla karar verildi.