Makale

Daha Aydınlık Yarınlara Doğru

BAŞYAZI

Daha Aydınlık Yarınlara Doğru

Mehmet Nuri YILMAZ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Başkanlığımızca İstanbul’da 15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı’nın ilki, ufuk açıcı ve geleceğe yönelik ümit ve ışıklar saçan bir faaliyet olmuştur. Bu toplantı, Kur’an’ın merkezi kavramlarından biri olan istişarenin, ne gibi müspet gelişmelere vesile olacağını da somut bir şekilde ortaya koymuştur.
Türkiye’ye özgü sayılabilecek bu toplantımız, aynı zamanda, dinî meseleleri polemik üslubundan sakınarak, sükûnetle ve bilimsel bir tarzda ele almanın faydasını da bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermiştir. Kendi doğal mecrasında gereği kadar işlenip netleştirilmemiş dinî konuların, çatışmacı bir üslûp içinde topluma yansıtılmasının, halkın zihnini ne derece karıştırdığı ve kamusal alanı gereksiz yere ne kadar gerdiği hepimizin malumudur. Her türlü güzelliği hak eden ülkemizin insanları, söz konusu problem karşısında elbette çaresiz bırakılamazdı. Bu istişare toplantısı bir çare arayışının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu İlmî platformda, kıymetli din bilginlerimiz gerginlik doğuran bu üslûptan rahatsızlık duyduklarını belirtmişler, bilgi birikimlerini toplumun aktüel dinî meselelerinin çözümü için ortaya koymaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Kaynaklarını kullandığımız ve bizden hizmet bekleyen milletimize karşı, herkesin üzerine düşen sorumluluğunun bilincinde olduğunu ortaya koyması, milletimizi sevindirmiştir. Samimi yola çıkıldığında, sonuçlarının güzel ve bereketli olacağı kuşkusuzdur.
Bilindiği üzere toplumu din konusunda aydınlatmak, Diyanet İşleri Başkanlığına tevdi edilen yasal bir görevdir. Başkanlığımız, kendisine verilen bu önemli görevi yerine getirirken,
Ülkemizde akademik çalışmalarıyla temayüz etmiş uzmanlar ile din adamlarının görüş ve önerilerinden yararlanmaktadır. Toplantımız bu doğrultuda müşterek bir strateji geliştirmeye yönelik hizmet anlayışımızın açık bir göstergesi olmuştur. Esasen geçmişte, özellikle son on yılda gerçekleştirdiğimiz pek çok ulusal ve uluslararası şûra, sempozyum, toplantı vb. İlmî etkinlikler de, bu çerçevede işbirliğini ön plâna çıkaran hizmet anlayışımızın sonuçlandır.
Ülkemizin yetiştirdiği değerli din adamı ve akademisyenlerin sahip oldukları bilgi ve birikimlerinin, toplumumuzun din alanında karşılaştığı sorunlara sağlıklı çözümler üretebilecek ve İslam kültürüne özgün katkıda bulunabilecek bir düzeyde olduğunu görmek, bizim için büyük mutluluk kaynağı olmuştur. Toplantıda yaptığım açılış konuşmasında dile getirdiğim, toplantının "hocaların bir meselede anlaşmaları mümkün değildir" şeklinde var olan, yanlış bir izlenim veya kanaatin de izalesine vesile olması yönündeki temennimin gerçekleşmesinden de fevkalâde mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. 39 ayrı konu üzerinde uzlaşma sağlayabilmek, kolay bir iş olmasa gerektir.
Toplantıya katılan ilim adamları, görüşlerini özgürce ve zaman kısıtlamasına maruz kalmadan dile getirebilmişlerdir. Esasen bizim bu toplantıyla, farklı görüşleri ortadan kaldırma gibi bir niyetimiz yoktu. İslam’ın kendi iç dinamiklerinin ürettiği fikir zenginliğini köreltecek böyle bir düşünce, İslam toplumuna hayat veren can damarlarının kesilmesi anlamına gelirdi ki, buna yol açacak bir girişimin içinde olmamız söz konusu bile olamazdı. Toplantı sonuç bildirgesine yansıyan konularda, zaman ve zeminin farklılaşmasına bağlı olarak farklı görüşler bundan böyle de ortaya atılabilecektir. Sonuç bildirgesi bu keyfiyeti gayr-ı meşru addeden bir içerik taşımamaktadır. Toplantının misyonu, ülke gündeminde sıkça tartışılan dinî konular ile dinî- hayatımızda karşılaşılan problemleri sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmak için, toplumu din konusunda aydınlatmada müşterek bir bakış açısı geliştirmek olarak belirlenmiştir. Toplantı bu hedefe uygun icra edilerek amacına ulaşmıştır. Kararları farklı dillere de tercüme ederek, diğer İslam ülkelerinin de faydasına sunacağız. Bu toplantımızın dinde reform gibi tefsir edilmesi fevkalâde yanlıştır. İslam dininde reform olamaz. Dile getirilen hususlar, dinî geleneğimiz içinde var olan görüşlerdir. Toplantıda bunların içinden ve günümüz şartlan açısından uygulanmasının daha uygun olacağı belirlenenlere vurgu yapılmış oldu.
Bu tür toplantılarımız ileride periyodik olarak devam edecek ve giderek de uluslararası nitelik kazanacaktır. Ele alacağımız daha pek çok önemli meseleler bulunmaktadır. Toplantının vücut bulmasına katkı sağlayan herkesi can-ı gönülden kutluyor, bu vesile ile yarınlara daha umutla baktığımı belirtmek istiyorum.