Makale

Kutlu Doğum Haftası-Diyanet İşleri Başkanı MEHMET NURİ YILMAZ'ın Konuşması

Diyanet İşleri Başkanı
MEHMET NURİ YILMAZ;

"Bugün cemiyetimizin muhtaç olduğu bütün kurtarıcı esaslar Peygamberimizin öğretilerinde vardır."

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri YILMAZ konuşmasında "Müslümanlar kutlu günlerini sevinçle geçirirler. Birbirie- riyle tebrikleşir, yoksullan doyurur, çıplaklan giydirirler. Böyle mukaddes günler birlik ve beraberliğimizin de pekişmesine büyük katkıda bulunur. Mevlid geleneği Türklere has bir olaydır. XI. yüzyıldan itibaren Atabek Muzafferüddin'den beri devam etmektedir.
Bugün birçok Islâm ülkesinde de mevlid kutlama geleneği var ama bu ülkeler bu geleneği Türk Milletinden almışlardır. Hz. Muhammed (S.A.S)'i anlatmak, övmek bizim haddimiz değildir. Naçiz kalemler onu anlatamaz. Çünkü O'nun meddahı Allah'tır. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sâbit: "Ben sözlerimle Hz. Muhammed'i övmedim. Ondan bahsetmekle kendi sözlerimi değerlendirdim." diyerek, bunu en güzel şekilde ifade etmiştir. 0 hiçbir zaman beşer üstü bir varlık olduğunu iddia etmemiştir. "Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim" demiştir.
Hz. Muhammed (S.A.S)'ın vazettiği prensipler bugün için de geçerliliğini muhafaza etmektedir. Bazılarının iddia ettiği gibi Hz. Peygamber ve O'nun getirdiği Kur'an köhneme- miştir, eskimemiştir.
Hürriyet, kardeşlik, eşitlik, adalet gibi temel prensipleri Hz. Muhammed (S.A.S) bundan 14 asır önce Arafat'ta, Veda Hutbesini irad ederken, kızıl tüylü bir devenin üzerinde dile getirmiş ve bütün cihana duyurmuştur. Bu prensipler Batıya ancak Fransız inkılâbından sonra girmiştir.
Bugün dünya aşiretçilik, kavmiyetçilik, ırkçılık ızdırabından inim inim inlemektedir. Hz. Muhammed (S.A.S) 14 asır önce Arafat'ta cihana şunu duyuruyor: "Hiç bir ırkın diğer ırk üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Arabın-Acem, Acemin- Arap üzerinde bir üstünlüğü yoktur." Irk üstünlüğüne dayanan teoriyi Peygamberimiz kökünden reddetmiştir. Yine bugün hâlâ medenî ülkelerde bile bu mesele .halledilmiş değildir. Hz. Peygamber (S.A.S) Bilal-ı Habeşi'yi (Kendisi siyah bir köledir) müezzinliğe getirmiştir. Hz. Ömer gibi bir zat Bilal-ı Habeşi için, "0 bizim efendimiz- dir" tabirini kullanmıştır. Hz. Peygamber kölesi Zeyd'i ordu kumandanı tayin etmiştir. İşte Islâm budur. Hz. Peygamber dil üstünlüğünü de Veda Hutbesinde kaldırmış, bütün insanlığı bir aile saymıştır.
Peygamberimiz bu hutbesinde mübalağayı da yasaklamıştır ve buyurmuştur ki: "Mübalağa etmeyiniz (aşın gitmeyiniz), diğer ümmetlerin helâkına sebep, mübalağa etmeleri olmuştur." Peygamberimiz kadını da lâyık olduğu İçtimaî mevkiine getirmiştir. Cenneti annelerin ayaklan altına sermiştir. Peygamberimizin yaptığı en büyük inkılâplardan birisi de puta tapıcılıktan, kula kulluktan insanları kurtarmış ve Allah'a kulluğa davet etmiştir. Bu gün Kur'an, Ehli kitaba, Hristiyanlara, bütün dünyaya şöyle sesleniyor "De ki, ey kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, O'na hiç bir şeyi ortak koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere, bizimle sizin aranızda müşterek bir söze geliniz." (Âl-i İm- ran:64) İşte gerçek hürriyet budur. Kâmil manada din ve vicdan hürriyetini Hz. Muhammed getirmiştir Bu gün cemiyetimizin muhtaç oldu ğu bütün kurtarıcı esaslar Hz. Mu hammed (S.A.S)'in öğretilerinde vardır' dedi.