Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

T. C.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Karar No. 184 Ankara, 31.10.1968

Konu: “Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tu­tanlar” adlı eserin tetkiki hk.

Yüksek Başkanlıkça 26.7.1968 gün ve 1633 sayı ile Kurulumuza ha­vale buyurulan Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığının 25.7.1968 gün ve 310-63/606 sayılı yazıları eki olan “Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar” adlı eser incelendi:

Bu eserin müzakeresinde Kurul Başkanı İsmail Ezherli, Üyelerden Dr. Ali Arslan Aydın, Dr. M. Esad Kılıçer, Hasn Ege, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu ve A. Hamdi Kasaboğlu hazır bulunmuşlardır.

Yazar, adı geçen eserinde bâzı tarikat mensuplarının şiirlerini ele ala­rak bunları zorlama yolu ile kendi sapık görüşüne uydurmağa çalışmak­tadır. Bunun en açık misâli Yûnus Emre’dir. Yûnus’un şiirlerinde mecâzî mânâda kullanılmış bâzı sözler varsa da, gönlü Allah aşkı ile dolup taşan bu mutasavvıf şâiri (Tanrıya kafa tutanlar) arasında göstermek büyük bir haksızlıktır.

Yazar, ateist bir görüşle tabiatı Allah tanımak isteyen sapık bir ide­olojiye saplanmıştır. Bâzı mutasavvıfanın vahdet-i vücudcu şiirlerini de yanlış yorumlama suretiyle bâtıl bir sonuca varmaktadır. Şathiyyât nev’inden sayılan, bâzı sözleri delil olarak göstermek yanlış bir tutumdur. 49. sahifede naklettiği Arapça beyitler tamamen yanlış yazılmıştır. İlâhî dinler hakkında pek basit bilgi sahibi olmasından dolayı, bunlar hakkında ölçüsüz sözler sarfetmektedir.

Raporda da belirtildiği üzere kitap, her yönden zararlıdır. Müftülük­lere yapılacak bir tamimle kitabın zararlı olduğunun teşkilâta duyurul­ması, ayrıca toplatılması için ilgili makamlara müracaat edilmesi gerekli olduğuna ittifakla karar verildi.