Makale

Mukaddime

Diyanet işleri Reisliği Mecmuası
(Ramazan Nüshası)
Sene : 1 NİSAN 1956 Sayı : 1

MUKADDİME

Âlemlerin ’ Rabbı olan Allâhu Zü’l-Celâl’e hamd olsun!
Kâinata rahmet olarak gönderilmiş bulunan Resûl-i zışân’a ve onun âline,- ashâbına salât olsun, selâm olsun!
Ötedenberi halkımıza, bu arada bilhassa gençlerimize fâide sağlıyacak bir mecmuanın neşrini düşünen Diyanet işleri Reisliği hazırlıklarım tamamlıyarak şu mecmuayı okuyucularının istifâdesine arzefmiş bulunmaktadır.
Mecmua : Tevhîd akidesini, İslâm Dîni’nin üstün hakayiktnı aksettirmeğe, onun büyük Peygamberinin engin fezâilİni nakle vâsıta olacaktır; bu konuda duyulagelen ihtiyâcı gidermeğe çalışacaktır.
Mecmûa : ilmîlikten aynlmıyacakhr.
Memleketimizde, Diyanet teşkilâtının idâre kadrosu içinde ve dışında bulunan bütün mütehassıs ilim adamlannın, lüzumu hâlinde ve imkân husülünde de hâriçteki tanınmış zevatın müzaheret ve muavenetinden İstifâde etmek mecmuanın başlı* ca hedefidir; dar ve İnhisara bir ilim zihniyetinden uzak durmak da esas prensipidir.
Mecmûa : indî ve ferdî düşüncelerin değil, müstekar kanâatlerin aynası olacaktır.
’ Okuyucuların ikazlarını, hakli tenkıdlerini dâima bir nimet sayacağız.
Mecmûa : polemikten, dedikodudan, şahsiyattan, her türlü siyâsî cereyanlardan, ifrattan, ayıncı, zedeleyici, kinci yazılardan uzak kalacaktır, ilhamını Hak’tan, hakikatten, millet ve memleket menfaatinden alacaktır.
Mecmûa : kazanacağı rağbete göre daha stk ve daha dolgun çıkmağa çalışacaktır. .
Tevfik, dâimâ Atiah’dandır.