Makale

NA’T-Î NEBEVÎ

NA’T-Î NEBEVÎ

Nurun sebcb-i hilk&t-i ekvandır Efendim,
Çeşm-i melekût zâtına hayrandır Efendim.
Teşrifin ile revnakını buldu şu âlem,
Müzminlere bu cilve-i rahmandır Efendim.
Mahbûb-ı Hûda, mefal-i garrâ-yı Hüdâsın,
Nâmın bize ser-lavha-i imarıdır Efendim.
Yok âlem-i imkânda Senin misl-ii nazirin,
(Levlâk) Senin şanına bürhandır Efendim.
Nâlinine yüz sürdü bütün arş u semâvât,
Envâr-ı ezel Sende dırahşandır Efendim,
öpmek dilerim toprağını şevk u tarabla,
Âşıklara bir kıble-i canandır Efendim.
Aşkın düşeli cântma ey fahr-i nübüvvet,
Sinemde yanan âteş-i hicrandır Efendim.
Hâk-i kademin dide-i müştaka devâdır,
Gözler o tahassür ile giıyandır Efendim.
Lütfetmez isen bizlere ey şah-ı keremkâr,
Bu ümmetin ahvâli perişandır Efendim.
Ukbâda yamandır işi Nuri-i fakirin,
Sermâyesi hep cürm ile isyandır Efendim.
Senden ola himmet meğer ey kân-1 şefaat,
Feyz-i nazarın melce-i gufrandır Efendim.
MEHMET NURİ GENÇOSMAN