Makale

Başyazı

b a ş y a z ı

Prof., Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

21. yüzyılda dünya yeniden şekillenirken Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyadaki gelişmeler karşısında temel sorunlar açısından önemli roller üstlenmesi, hem mümkün hem de gereklidir.
Bu, onun kendi birikiminin, din ve dünya görüşünün de bir gereğidir. Türk toplumu, en çalkantılı dönemleri bile başarıyla atlatabilmesinde inanç, metanet ve sabırla sıkıntılara kardeşlik içinde birlikte göğüs germe gibi bu coğrafyaya özgü değerlere bağlılığın ne kadar büyük bir katkı sağladığının idraki içindedir.
Bu toprakların çocukları olarak bizi derinden yoğuran bu geleneğe ait ana değerlerin bin yıldır İslâm’dan beslendiğini kim görmezden gelebilir?
Dünyanın, daralan ve grileşen ufkuna rağmen kim, dünyada kol gezen İnsanî sorunları kanıksamaktan başka çaremiz olmadığını, dünyaya böylece teslim olmamız gerektiğini samimiyetle söyleyebilir?
Cenab-ı Hakk’ın Hz. Adem’le başlayıp Hz. Muhammed’le noktalanan Kur’an’ın el-islâm olarak nitelediği evrensel mesajının özü, nihilizme, kaderciliğe ve teslimiyete karşı, hayatın nihaî anlamlılığına bir çağrıdır.
Bu mesaj, bütün insanlığa karşı aşağılayıcı bir böbürlenme, Allah’a ve insanlığa karşı meydan okuma karşısında, alçak gönüllülük ve haddini bilmeye; sömürü ve haksızlık karşısında hakkaniyet ve adalete, sınıflaşma ve ayrışma karşısında dayanışma ve bütünleşmeye; sınırsız tüketim ve israf karşısında tutumluluk ve paylaşıma; cinsel aşırılık ve istismar karşısında aile hayatı ve sadakate çağrıdır!
Dinî hayatımızdaki sorunları görmezlikten gelerek, yok sayarak çözemeyiz. Bu sorunları çözmenin yolu, yüksek akademik düşüncenin, felsefenin ve sosyal bilimlerin birikim ve kazanımlarını çarpıtılmamış bir akıl, pazarlıksız bir kalp ve insanlığın felahını uman bir gönülle sahiplenerek yürümektir!
Bireyleri ve toplumları derinden sarsan sayısız sorunun yaşandığı şu günlerde, insanlık onuruna yakışır aydınlık bir dünyanın inşası için hepimize ciddî görevler düşmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, AB sürecinde önemli mesafeler almakta olan ülkemizde, yurtdışı din hizmetlerine yeni bir aktivite kazandırma ve mevcut sorunları giderme amacıyla geniş katılımlı bir toplantıyı III. Din Şûrası bağlamında ele alması oldukça faydalı olmuştur.
Başkanlığımız, bilim adamı, düşünür ve aydınlarla birlikte ülkemizde, din hakkında üretilen bilginin ve bunun da ötesinde ülkemizde sergilenen bütünleştirici ve barışçı dinî yaşantının yeni bir dinamizm üretecek düzeyde olduğuna inanmakta ve bunu III. Din Şûrası vesilesiyle bütün dünyayla paylaşmayı arzulamaktadır.

III. Din Şûrası açış konuşmasından alınmıştır.