Makale

Kitap tanıtımı (Misyonerlik ile ilgili)

Kitap Tanıtımı

Ramazan Özalpdemir
HIRİSTİYANLIK PROPAGANDASI
VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
Prof. Dr. Osman Cilacı tarafından kaleme alınan eserin ilk baskısı, 1982 yılında Başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde ise 6. baskısı plânlanan eserde, ana hatları ile; "Din Realitesi, Misyonerliğin Tarihçesi, Metot ve Propaganda Teknikleri, Şarkiyatçılık ve Misyonerlik, Çalışma Yöntemleri, Türkiye’deki Faaliyetleri, Çareler ve Tedbirler" üzerinde durulmuştur. Söz konusu eserin son baskısında içerisindeki bilgiler yeniden ele alınarak güncelleştirilmiştir.
TÜRKİYE’DE
MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
İslâmî ilimler Araştırma Vakfı tarafından, 1 7-18 Nisan 2004 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen, "Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri" konulu ilmî toplantıda sunulan tebliğlerin yer aldığı eser, Ensar Neşriyat tarafından aynı yıl içerisinde yayınlanmıştır.
Türkiye’de misyonerlik faaliyetleri konusundaki bu eser, genel anlamda konuyla ilgili problemleri ortaya koyarak, insanların zihinlerini işgal eden sorulara cevaplar bulmayı hedeflemiştir. Bilimsel bir platformda ve geniş katılımlı geçen oturumlarda sunulan tebliğ ve müzakere metinlerinin oluşturduğu eserde, bilim adamları ve akademisyenler konunun tarihî ve Türkiye boyutunun yanında, diğer din ve kültürlerle olan ilişkisini ayrıntılarıyla tartışıp müzakere etmişlerdir. Öte yandan misyonerliğin çalışma yöntemleri, din değiştirmenin psiko-sosyolojik nedenleriyle, misyonerlikten korunma yolları da tartışılan diğer konular arasındadır.
TÜRKİYE’DE
MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteği ile 18 Nisan 1992 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen, "Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri" adlı paneldeki konuşmaları kapsayan kitap, Diyanet Vakfı yayınları arasında çıkmış ve bugüne kadar 4. baskısı yapılmıştır.
103 sayfadan oluşan kitabın ilk otuz sekiz sayfası takdim yazısına ayrılmıştır. Bu kısımda genelde Hristiyan misyonerliğinin yürüttüğü sosyal hizmetlerle, kendisini kitlelere insancıl göstererek yakınlaştığı anlatılmıştır. Kitabın ilk bölümünde Türkiye’de tanınmış akademisyen ve bilim adamlarının misyonerliğin faaliyet alanları, amaçları, seçtiği hedef kitlesi gibi konuları tetkik ettikleri makaleleri yer almıştır. Eserin ikinci bölümü ise; Osmanlılar döneminde yabancı okulların misyonerliğe zemin oluşturduğu, dinî ve siyasî nitelikte faaliyetler içerisine girildiği, ülkemizdeki misyonerlerin nasıl serbest hareket ettikleri ve misyonerlikle ilgili toplantıda panele katılan bilim adamlarına yöneltilen sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır.
Eser, hacminin uygunluğu, kapsadığı bilgilerin aktüelliği, baskı ve kağıt kalitesinin yüksekliği ve tasarımındaki incelik gibi nedenlerden dolayı, okuyucu tarafından kısa zaman zarfında okunabilecek niteliktedir.
MİSYONERLİK
Son yıllarda misyonerlik faaliyetlerinin ülke gündemini fazlasıyla meşgul ettiği, pek çoğumuzca kabul edilen bir gerçektir. Başkanlığımız da; halkımızın farklı kesimlerine, bilhassa gençlerimize karşı sinsi ve sistemli faaliyetlerin yürütüldüğü misyonerlik konusunda, Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün hazırladığı "Misyonerlik" kitabını bastırarak, okuyucunun istifadesine sunmuş bulunuyor. Kitap, konunun güncelliği ve hitap ettiği hedef kitlenin durumu göz önüne alınarak ayrıca önemsenmiş ve öncelikli görülerek yayımlanmıştır. Misyonerlik ilk bakışta dinî nitelikli masum bir çalışma gibi gösterilmek istense de; işin arka plânında, ülke bütünlüğü ve millî birliğimizin hedef alındığı; dinî bilgi yönüyle yetersiz vatandaşlarımızın karanlık emellere âlet edilmek istendiği; ahlâkî değerlerinden, millî ve dinî kimliğinden koparılmaya çalışıldığı da bir gerçektir.
Belirtilen gerekçeler, hadisenin hassasiyeti ve insanımızın doğru bilgiyle buluşturulması amacına uygun olarak, yazar kitabında fazla detaya girmeden, ancak meselenin tarihî dayanaklarını da irdeleyerek, akademik bir perspektifle konuyu ele almıştır. Türkiye’deki genel okuyucu profili dikkate alındığında, kitabın kapsam ve hacminin oldukça ideal olduğu söylenebilir.
Kitaptaki konuların ana başlıkları; "Hristiyan misyonerliğinin dinî ve tarihî dayanakları, Hristiyanlığın siyasallaşması ve Hristiyanlık’ta yaşanan gelişmeler, Müslümanlara yönelik misyonerlik faaliyetleri, günümüz misyonerlik çalışmaları, misyonerlikte uygulanan yöntemler" olarak belirlenmiş ve bu ana başlıklar, alt başlıklarla desteklenmiş; eserin sonuna ise misyonerlerin yetiştirilmelerinde izlenen pedagojik yöntemi gösteren örnek bir ders programı ilâve edilmiştir. Prof. Dr. Şinasi Gündüz, kitabın konularını kate- gorize ediş biçimi ile okuyucunun zihin karışıklığına neden olmayacak sade bir formatı benimsemiştir.
Yazar; eserinin ön sözünde İngiliz yazar W. A. Ri- ce’nin Hristiyan misyonerliğinin Orta Doğu’ya yönelik hedeflerine atıfta bulunarak tarihin çeşitli dönemlerinde Hristiyan dünyasının, İslâm memleketlerinde ağır tahribatlara neden olan Haçlı seferleriyle gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak bir türlü başaramadığı amaçlarını bugün, değişik yöntem ve usûllerle hayata geçirmek istediğine değinmekte; bu bağlamda misyonerlerin üçüncü dünya denilen ülkelerde âdeta yeni sömürge ve yayılmacılığın öncü kuvveti gibi çalıştığının altını çizmektedir. Bu arada, tarihteki Haçlı seferlerinden dolayı üzüntü duyulduğunun çeşitli Hıristiyan kiliselerinin yetkililerince ifade edilmiş olduğunu aktararak, gene de söz konusu bölgeye dönük hedeflerin aslında değişmediğinin, Irak’a yönelik yürütülen harekâtla görüldüğünü ifade etmektedir.
Eserin girişinde misyonerliğin kilise için tali bir görev olmayın asli hir vazife olduğunu belirten müellif, kavramın tarihsel semantik temellerini anlattıktan sonra, salt tebliğ ile olan ilişkisinin bulunmadığını belgelemekte ve İslâm’daki dinî tebliğle konunun uzaktan yakından ilişkisinin olmadığını somut argümanlarla desteklemektedir.
Misyonerliğin tarihî süreci tetkik edilirken Hristiyanlığın siyasallaşması, Hz. İsa’nın davet yöntemlerinden örnekler, Hristiyan telâkkisinde misyonerliğin "İlâhi Oğul Isa Mesih’in Mesihlik misyonuna iştirak olduğu" şeklindeki inanış, misyonerlik çerçevesinin belirlenmesinde Pavlus’un yeri ve önemi, Orta Çağ’da Roma imparatorluğu ile kilise arasında yaşanan sürtüşmeler... sonraki devirlerde siyasal iktidarların verdiği destek, manastırlar ve Hristiyan tarikatlarının faaliyetleri, günümüzde Müslümanlara yönelik misyonerlik çalışmalarında izlenen yeni yöntemler, akıcı ve düzeyli bir üslûpla verilmektedir.
Eserinin sonunda genel bir değerlendirme yapan yazar, ülkemiz insanına odaklı misyonerlik faaliyetlerinin etkisiz kılınabilmesinde takip edilecek yöntem ve çözüm yollarına işaret etmektedir.
Misyonerlik faaliyetlerinin, epey eski dönemlere kadar gittiği tahmin edilmektedir. Bu kadar derin geçmişi olan çalışmalarda uzun vadeli hedeflerin olduğu bir gerçektir. "Misyon" Türkçe’mizde bir görevi, Misyoner de belirlenen dinî (bazılarına göre siyasal) amaçlı ödevi icra edenleri tanımlamaktadır. Misyon sahipleri bugüne kadar, Asya ve Afrika kıtaları başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle İslam dünyasında faaliyetlerini yoğunlaştırmakta; yeni yayılmacı zihniyetin öncü kuvveti gibi çalışmaktadırlar. Meseleye geniş perspektifle bakıldığında, bu sahada, farklı bakışlarla bugüne kadar hissedilen boşluğu kısmen doldurmaya matuf eserler neşredilmiş olsa da, Başkanlığımızca yayımı gerçekleştirilen Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün "Misyonerlik" adlı çalışmasının, konuya yeni bir açılım getireceğine inanmaktayız.