Makale

Kur'an-ı Kerim'in İrşat Üslubu

KİTAP TANITIMI

Kur’an-ı Kerim’in İrşat Üslubu
Uğur Yılmaz
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Allah, insanı tebliğ ile görevli kılmıştır. Bunun metodunu da bizlere “Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.” (Nahl, 16/125.) ayeti ile bildirmiştir. Buradan hareketle Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Kur’an-ı Kerim’deki irşat metodunu okuyucuya açıklamaktadır. Yazarın doktora tezi olan kitap, hikmet, güzel öğüt ve en güzel şekilde mücadele şeklinde belirtilebilecek üç ana süreçle bizlere Kur’ani irşadı anlatır.
Yazar, kitabını Kur’an’ın insanları irşat ederken nasıl bir yöntem izlediğini belirlemeye yönelik yapılan tefsir çalışması olarak nitelemektedir. Kitap, giriş ve üç temel bölümden oluşur. Evvela irşadın öneminden, emri bi’l ma’ruf ve nehyi ani’l-münker, davet, tebliğ ve hidayet terimlerinden bahsettikten sonra birinci bölümde hikmet kelimesi üzerinde durmuştur. İkinci bölümde güzel öğüt başlığı altında kıssa, mesel, tekrar, gözlem yapmaya teşvik ve tergib-terhib üslubu olarak beş ana tarzla bu metotların insan algılaması üzerindeki etkilerini irdelemiştir. Son bölümde ise en güzel mücadele kapsamında mücadele, diyalog, mukayese ve soru cevap üslupları üzerinde durulmuştur. Tüm bu bilgilerle günümüzde irşat görevini yerine getirecek olanlara pratikte yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Hacımüftüoğlu irşadı, “Yeryüzündeki tüm insanların, ‘halife’ olma çabasına yardımcı olan ve bu doğrultuda yönlendirmelerde bulunan, ilahî bir yardım, manevi bir destek” ve “İnsanın manevi bir yücelişle, ruhunun aydınlanmasına ve çeşitli esaret bağlarından kurtularak ‘ihsan’ düzeyinde bir idrake sahip olmasına yardımcı olan, duygusal ve bilişsel bir sürecin ifadelendirilmiş hâlidir.” şeklinde tanımlar. Kur’an’ın irşat üslubunu, zenginliğini, dinamikliğini anlamamız için büyük bir gayretin ürünü olan eser, irşatla uğraşanlar için anahtar vazifesi görmektedir. (Kur’an-ı Kerim’in İrşad Üslubu, Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013. 300 s.)

İnanıyorum Serisi
(6 Kitap),
Komisyon,
Diyanet İşleri Başkanlığı yay. Ankara 2009.

Kur’an’ın Eşsiz Dili
Soner Gündüzöz,
Etüt yay. 2011, 124 s.

Özel İslam Mektepleri
Dr. Songül Keçeci Kurt,
Yitik Hazine yay. Şubat 2013, 300 s.

İslâm’ın İnanç Esasları
İlyas Çelebi,
İsam yay. Aralık 2010, 197 s.