Makale

başyazı

b a ş y a z ı

Prof., Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Dinle hayatı, dine bağlılıkla modernliği, birini diğerine feda etmeden bir arada yaşatmaya çalışan Türkiye, gerek din içi gerekse dinler ve kültürler arası farklılıkları zenginlik sayan ve bir arada yaşamanın en tabiî unsuru gören tutumuyla dünya kamuoyunun önünde iyi bir örnek olarak durmaktadır. Böyle bir tablonun oluşmasında, İslâm dininin insana ve barış içinde birlikte yaşamaya verdiği değerin, Müslümanlara kazandırdığı öz güven ve diğer din mensuplarına tanıdığı geniş özgürlüklerin etkin bir rolü vardır.
Anadolu’da sadece son yüzyılda değil, asırlarca var olan barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama geleneği, din içi yorum farklılığını rahmet olarak gören anlayış, öz güvene ve bilgiye dayalı dindarlığın sağladığı diyalog imkânı, tasavvuf? düşüncenin pekiştirdiği insan sevgisi, son iki yüzyıl içine sığan Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet ve parlamenter demokrasi dönemleri ve bu zeminde üretilen çoğulcu ve entelektüel birikim, bu ortamı hazırlayan önemli amillerdendir.
XX. yüzyılda Anadolu’da kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlıda başarıya ulaşan dinî ve kültürel farklılıkları koruyarak, barış içinde birlikte yaşama geleneğini geliştirerek devam ettirmektedir.
Anadolu, geçmişten günümüze binlerce yıllık tarihinde insanlığın farklı tecrübelerini, geleneklerini, değer ve anlayışlarını bağrında barındıran ve bunları nesilden nesle taşıyan, âdeta insanlığın kültür tarihiyle özdeş bir tarihî mirasa sahip bir bölgedir. Yine Anadolu, barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama, insana sırf insan olduğu için değer verebilme, farklılıkları zenginlik kaynağı ve iyilikte yarışma sebebi olarak görebilme anlayışının tesis edilmesinde dünya için iyi bir örnektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı hoşgörüden, farklı olduğumuzun farkına varmak ve farklılıkları abartmadan ve bunları fazla problem etmeden bir arada yaşama isteğini anlamaktadır. Esas olan, farklılıkların farkına varılarak insanların birbirini sevmesidir. Tarihimizde ve geleneksel kültürümüzde bunun çok güzel örnekleri vardır.
Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı, din özgürlüğünün sağlanması ve geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmekte, inanç ve kültürel değerler açısından farklılıkları koruyarak ve zenginlik sayarak barış içinde birlikte yaşama kültürünün hayata geçirilmesinde üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.