Makale

Editörden...

Editörden...
Din, öncelikli olarak bireyin iç dünyasında doğrudan doğruya yaşanan bir tecrübe olarak ortaya çıksa da, insanın tutum ve davranışlarını, insanlar ve toplumlar arası ilişkileri, fert ve toplum hayatını derinden etkilemektedir. Sağlıklı bir din algısının ve gündelik hayata yön veren bir maneviyatın toplumsal hayata katmakta olduğu huzur ve sükunet izahtan varestedir.
Dinin bireylere kazandırdığı hayat felsefesi, giderek toplumsal bir kültüre ve kimliğe dönüşür. Kültürel yapının temel bileşenleri arasında yer alan dini motifler de sembol davranışlar üreterek bireysel ve toplumsal düzeyde açığa çıkarlar. Çoğu zaman gelenek olarak tanımladığımız bu yapı, aslında bir dönüşümler silsilesinin eseridir. Bu silsilede din ile kültür karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Böylece, başlangıçta kültürün en önemli unsuru olması sebebiyle kültürü etkileyen din, nihayet kültürden ve onun oluşturduğu yerel ve milli kültür unsurlarından etkilenir hale gelir. İslam dünyası tarihte, dinin kültürle, toplumsal kimlikle buluşmasının dikkate değer bir örneğini teşkil etmiştir. İslam dininin, tarih boyunca dünyanın farklı havzalarında, farklı şekillerde yorumlanarak yaşanması bu üçlü etkileşim sürecinin eseridir.
Modern dönemde din, kültür ve kimlik arasındaki çok taraflı ilişki, özellikle 19. yüzyıldan itibaren yakıcı bir problematik olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle içinde yaşadığımız dünyanın daha dünyevi bir şekilde tahayyül edilerek tasarlanması, bütün insanlığın belli bir model toplum ve hayat tarzına doğru sürüklenmesi, günümüzde maliyeti tasavvur edilemez kimlik arayışlarına ve manevi kayıplara yol açmıştır. Bugün milyonlarca Müslüman, din, inanç ve kimlik sorunlarının ortaya çıkardığı gerilimleri hem geleneğe gerekli atıflarda bulunarak, hem de modern hayatın tezlerini önemseyerek aşmaya çalışmaktadır.
Biz de dergimizin bu ayki gündemini; "din, kültür ve kimlik" olarak planladık. Bunun yanı sıra, din-düşünce- yorum, din ve sosyal hayat, kültür sanat vb. başlıklar altında hazırladığımız her köşe, zengin içerikleriyle ilginize sunulmaktadır.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle...
Yüksel Salman