Makale

III. AVRASYA İSLAM ŞÛRASI’NIN ARDINDAN

BAŞYAZI

MEHMET NURİ YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı

III. AVRASYA İSLAM ŞÛRASI’NIN ARDINDAN

21. yüzyılın eşiğinde bulunduğumuz şu günlerde, dünyamızda tecrübe ettiğimiz gelişmelerin dini boyutunu incelediğimizde, insanlık adına sevindirici gelişmelerle karşılaşmaktayız.
19. yüzyılda başlayan sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin, gelenekçi toplum yapısını yıkması sonucu büyük kalabalıklar içinde yalnız yaşamak zorunda kalan insanlara, bir reaksiyon olarak ortaya çıkan rasyonalist ve pozitivist felsefi akımların ürünü olan Ateizm resmi ideoloji, Marksizm de manevi boyutu bulunmayan din olarak takdim edilmiştir.
Yaklaşık 1,5 asır devam eden bu tutum ve davranışların maddi ve manevi boyutu bulunan insanoğluna, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vermemesi üzerine insanlık, çareyi çeşitli din ve inançlara yönelmekte bulmuş ve 90’lı yılların başından itibaren de bilimsel tesbitlere ve insan fıtratına aykırı olan bu anlayış tarihe karışmış bulunmaktadır.
Sosyologların ifadesiyle, kuşku çağından din çağına doğru hızlı bir geçiş süreci yaşadığımız günümüzde, dini yok farzederek, hayatı, insanı ve toplumu tanzim etmenin mümkün olmadığı görülmüştür. 1990’lı yılların başından itibaren dünya üzerinde yaşanan bu gelişmeler, tarihin her döneminde dünyanın kaderini belirleyecek stratejik bir coğrafyada yaşayan soydaşlarımızın hürriyetlerine kavuşmasına sebep olmuştur.
Bugün Orta Asya’dan Kafkaslara, oradan Balkanlara uzanan geniş Avrasya coğrafyasındaki Türk ve Müslüman devlet ve toplulukları, hem kendi aralarındaki mevcut ilişkilerini zenginleştirmekte, hem de dünya ile bütünleşmektedirler.
dil, din, kültür ve tarih gibi müşterek bağlarımızın bulunduğu dindaş ve soydaşlarımız, kendi özlerine dönerek, dini hayatlarını yeniden şekillendirmek için de büyük bir azim ve gayretin içerisindedirler.
Tarihde atalarımızın hak ve hukukun tesisi gayesiyle, Avrupa ortalarına kadar gitmelerinde, Türk-İslam medeniyetinin yeşerdiği ve geliştiği Orta Asya’da yetişen erenlerin ve gönül adamlarının büyük katkıları bulunmaktadır.
Yetmiş yıldan beri dini bilgiden yoksun bırakılan ve din karşıtı propagandaların yoğun bir şekilde yapıldığı bir coğrafyada yeniden dine dönülürken Anadolu insanı bugün, ata yurduna olan manevi borcunu ödemek için maddi ve manevi yardımları ile soydaşlarının hizmetine koşmaktadır.
1992 yılına kadar Başkanlığımızın bütün dünyada hizmet sunduğu ülke sayısı 12 iken, 1998 yılına gelindiğinde bu rakamın 46’ya yükseldiğini görmekteyiz. Bu başarı Türk Devletinin ve Türk Milletinin emsalsiz fedakarlık ruhunun bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız bu hizmetlere imkanlarımız ölçüsünde yenilerini eklemeye hazırız.
Dünyanın en verimli ve en bakir ekonomik sahalarında yaşayan bu topluluklar, bugün medya ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler ve küreselleşmenin etkileriyle milli ve dini kimliklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadırlar.
diğer yandan; bu geniş coğrafi ’bölgede yaşayan kardeşlerimiz bugün, çağın gerektirdiği bilgiye sahip ve iletişim teknolojisinin bütün imkanlarından azami ölçüde istifade eden misyonerlerin istilasına karşı koyma gayreti içerisindedirler.
Şüphesiz İslam dünyası ve Avrasya toplulukları için en büyük tehlike misyonerliktir. 20. yüzyılın başında Kore yarımadasında hiç Hristiyan yok iken, bugün Güney Kore nüfusunun % 40’ının Hristiyan dinine mensup olması düşündürücüdür.
Bu sebeple de, yeterli sayıda din ’bilgini, okul ve dini yayınların olmaması sebebiyle dinimiz İslam’ı öğrenemeyen ve genç nesillere öğreteme- yen kardeşlerimize Başkanlığımız, imkanları ölçüsünde yardımcı olmuştur. İhtiyaçların tesbiti, verilen hizmetlerin değerlendirilmesi ve bu ülkelerdeki dini idarelerin birbirleriyle tanışmaları ve muhtemel işbirliği imkânlarının araştırılmasına zemin hazırlamak için, ilki 1995 yılında, İkincisi de 1996 yılında gerçekleşitirilen Avrasya İslam Şûrası’nı organize etmiştir. Üçüncüsü 25-29 Mayıs 1998 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen Şûra’da; "Türk ve Müslüman Toplulukların Dini Meseleleri", "Misyonerlik ve Benzeri Faaliyetler ve Bunlara Karşı Alınması Gereken Tedbirler”, "Ortak Değerler" ile "Dini Gün ve Bayramlarda Uygulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı konular görüşülmüş ve 29 Mayıs 1998 günü yapılan basın toplantısında alınan kararlar “Üçüncü Avrasya İslâm Şûrası Sonuç Bildirisi" ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Avrasya İslâm Şûraları nın pek çok hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyor, başarı için Cenab-ı Allah’dan yardım niyaz ediyorum.