Makale

Müşavere Hey’eti kararları

Müşavere Hey’eti kararları

Karar No. 330
Cenâb’ı Hakk’a karşı yapılacak herhangi düanın kabulünü dilemek kullar için bir vazîfe olup, düaların tumturaklısını aramanın abes olduğu.
19/6/1953
Karar No. 257
Üzerine zekât lâzım olan kimse fakir talebelere yardım etmek üzere teşekkül etmiş bulunan, dilekçede beyan olunan cem’iyyete vereceği eşya ve nakit paraları teslim ederken zekâtına niyyet ettigi takdirde, mezkûr cem’iyyet, o eşya veya nakid paraları başkaca hayrata sarfetmeyip, fukarâya sarf etmek şartiyle o kimse teslim eylediği esyânın kıymeti veya nakdi nîsbetinde zekâtını ödemiş olacağı.
21/5/1953


Karar No. 70
Müslüman olan herhangi şahsın yaptığı dualarda, Allah’ın zât ve sıfâtını zikrederek düâ ve bu meyânda Enbiyâ-yi ızâm ve evliyâ-yi kiramla tevessül etmesinde İslâmî hükümlere göre bir mahzûr yok ise de “Enbiyâ ve Evliya”, “Beyt-i Muazzam” ve Meş’ar-i Harâm” hakkı için gibi sözlerle düâ etmesinde kerâhet bulunduğu.
10/1/1953