Makale

Hz. Peygamber Sevgisi ve MEVLİD

Hz. peygamber
sevgisi ve
MEVLİD

Doç. Dr. Necla Pekolcay

PEYGAMBERLER, Allah’ın (C.C) insanları doğru yola yönlendirmek için gönderdiği elçiler olduklarına göre, onların en üstün vasıflara sahip bulunduklarından dolayı, toplumlarca en çok sevilen insanlar durumuna getirilmeleri de tabiîdir.
Hz. Muhammed (S.A.S.) ise, en son Peygamber olması hasebiyle, Mukaddes Kitapların hepsinin muhteviyatını doğru tebliğe memur edilmiş, görevini yerine getirdikçe ve İslâm Dini yaygınlaştıkça da, şöhreti, itibârı her tarafa uzanmıştır.
Bu gerçeklerin yanında, üzerinde durulması gereken bir mesele de, bu sevgi hâlesinin nasıl gelişip genişlediğidir sanırım.
Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (S.A.S.)’e hem üstün vasıfları olan bir insan, hem de Yaratıcıdan vahy alan bir peygamber olarak hitabetmektedir.
Hz. Muhammed (S.A.S.)’in üstün insanî vasıflarından hasseten bahsedilen ve birçok edebî san’atın yer aldığı ayetlerden misaller verelim:
Hz. Muhammed (S.A.S.) bir Peygamber ve bir beşerdir; Uhud’da Hz. Muhammed (S.A.S.) yaralanınca, O’nu şehid oldu sanan âshabdan bir kısmının harbi bırakıp çekildikten sonra, hakikati öğrenince tekrar görevlerine dönmeleri üzerine (Al-i İmrân, 144. ayet): "Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan evvel daha nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi 0, ölür, yahut öldürülürce, ökçelerinizin üstünde (gerisingeri) mi döneceksiniz? Kim (böyle) iki ökçesi üzerinde (ardına) dönerse, elbette Allah’a hiçbir şeyle zarar vermiş olmaz. Al-lah, şükür (ve sebat) edenlere mükâfat verecektir." ayeti inmiştir.
Hz. Muhammed (S.A.S.) son peygamberdir: "Muhammed... Allah’ın resulü ve pey-gamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (Ahzâb, 40) Bu gerçek, Süleyman Çelebi’nin VeaHetü’n-necât adını taşıyan Mevlid konulu eserinin "Fî beyânı fıtrati ruhi Muhammed aleyhi’s-selâm" babının 2. faslında şu beyitlerle belirtilmiştir:

Enbiyânun şeksüz ol sultânıdur
Cümlesinin cânt içre cânıdur
Gerçi kim anlar dahi mürseldürür
Lâkin Ahmed ekmel ü efdaldürür
Zira efdalliga Ol elyakdurur
Anı eyle bilmeyen ahmakdurur
(93.-95. Beyitler)
Hz. Muhammed (S.A.S)’ın Ashabının O’na kalbden inanların sıfatları Tevrat’ta ve İncil’de gösterilmiştir, Ashabının durumu ayetle de belirlenmiştir (Fetih, 29): "Muhammed, Allah’ın resulüdür. Onun maiyetinde bulunanlar da, kâfirlere karşı çetin (ve metin), kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû ediciler, secde ediciler olarak görürsün. Onlar Allah’tan (daima) fazl(u kerem) ve rıza isterler. Secde izinden (meydana gelen) nişanları yüzle-rindedir. Yüzleri nurludur, beyazdır. Dünyadaki secdeleri ahiret’te sîmâlariyle tanınacaktır. İşte onların Tevrat’taki vasıfları budur. İncil’deki] vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gitgide*^ onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış sapları üzerine doğrulup kalkmış bir ekine benzerler ki, bu ekincilerin de hoşuna gider".
Hz. Peygamber (S.A.S.)’in diğer vasıflarından bahsedilen sûre ve ayetleri de konu itibariyle şöyle sıralayabiliriz:
Hz. Muhammed (S.A.S.), âlemlere rahmettir (Enbiyâ, 107); Süleyman Çelebi’nin eseri, 96. beyit:
Anun ile irdi iren devlete
Anun ile batdı âlem rahmete
Hz. Muhammed (S.A.S.), bütün insanlara gönderilmiştir (SebV, 28); Süleyman Çelebi, 82.-83. beyitler:
Ol Muhammed’den açıldı dünümüz
İslâm içre dîn ile îmânumuz
Hem vesile oldugiçün ol Resul
Âdem ’ün Hak tevbesin kıldı kabul
Hz. Muhammed (S.A.S.) İslahatçıdır (Hûd, 88); Süleyman Çelebi, 100. beyit:
Anun ile vardılar toğrı yolı
Halk-ı âlem ger Nebi vü ger veli
Hz. Muhammed tebliğ görevini adaletle yapmıştır (Mâide, 67); Süleyman Çelebî, 439, 524. beyitler:
Hükm içinde hay fa meyli yogidi
Lutfı gibi adli hadsüz çogidi
……
Hoş bitürdü ümmetinün işlerin
Hem götürdi yirden ol düşmişlerin
Hz. Muhammed (S.A.S.) imanda sebatlıdır (En’âm, 56, 68); Süleyman Çelebi, 433, 443. beyitler:
Gayr-ı Hak kalbine bulmaz idi yol
Şöyle kim Hak ışkîle tolmışdı ol

Tanrı’nun adını zâkirdi rnüdâm
Her ne Hakdan gelse şakirdi
müdâm
Hz. Muhammed (S.A.S.) şefaatçidir. Süleyman Çelebi, 80. beyit:
Ger Muhammed’den şefaat olmasa
Deng-i küfrün zulmetini kim basa
Hz. Muhammed en güzel ahlâk örneğidir (Ahzâb, 21); Süleyman Çelebi, 426. beyit:
Hem dahi Kur’an ’da öğdi ol Kerîm
Didi kim Sensin alâ hulkin azim
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ında (halkın deyişiyle, Mevlid adlı eserinde) birçok beyit Hz. Peygamber (S.A.S.)’in vasıflarına hasredilmiştir (188-197; 42M59).
Süleyman Çelebi’nin eserinden başka Mevlid konulu metinlerde de yukardaki konular, bazan muhtasar, bazan tafsilâtlı olarak işlenmiştir. Mevlid türü, Kuranda daima anılıp, öğülen Sevgili Hz. Peygamber (S.A.S.)’in vasıflarını ve İslâmî Türk edebiyatı metinlerinde mânâ dili denilen Kur’an’a müteallik kelâmı ayet ve hadislerin aslına tam bir uygunlukla dile getiren bir tür olduğu için, yüzyıllara hükmetmiştir ve edecektir.


GÖNÜLLERİN NURU
Yağmurlayarışırcasına...
Ey güneşler güneşi
Rahmet rüzgârın alsın
Savursun güzelliğinin diyarına beni
Sonsuzluğunun iklimlerine...