Makale

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ RIZA HAKSES’İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

MUHTEREM ALİ RIZA HAKSES’İN

TÜRK MİLLETİNE VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARA

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Aziz ve Muhterem Müslüman Kardeşlerim.

Bizleri ve kâinatı yaratan Allâhu Teâlâ’ya hamd-ü senalar ve binlerce şükürler olsun ki, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazân-ı Şerîf’de ibâ­detlerimizi edâ ettikten sonra, dînî bayramlarımızdan birini daha sükûn ve huzûr içinde idrak etmiş bulunuyoruz.

Bu mübarek ve mes’ud günün güzelliğini ve yüceliğini bizlere öğreten sevgili Peygamberimiz Fahr-i Kâinat Efendimiz’e, O’nun Âl ve Ashabına salât-ü selâmlar eder, muhterem vatandaşlarımın ve bütün müslümanların Ramazan bayramlarını tebrîk ederim. Bu güzel ve mutlu münasebetle, Müslüman Türk Milletini, teşkilâtımızın kıymetli mensuplarım, dış ül­kelerdeki işçi vatandaşlarımızı ve Hak yolunda yürüyen; dinleri, vatan­ları ve milletleri uğruna mücâdele eden İslâm mücâhitlerini ve bütün dün­ya müslümanlarını hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Müslüman şehid­lerimizin ruhları şâd, mekânları Cennet olsun. Hayat ve ilham kaynağı olan bu mukaddes bayramın, aziz ve asıl milletimiz için, birlik, beraberlik, refah ve saadet; bütün insanlık âlemi için de, hakka yönelmeye sulh ve selâmete ermeye vesile olmasını Cenâb-ı Hak’dan niyaz ederim.

Muhterem din kardeşlerim:

Bildiğimiz ve inandığımız gerçek şudur ki; İslâmiyet, bütün insan­ları sapıklık ve karanlıktan kurtararak; hidâyet ve aydınlığa ulaştıra­cak, onları hakka, güzel ahlâka ve kalb huzuruna, dolayısiyle dünya ve âhiret saadetine erdirecek olan, yegâne hak dînidir. Çünkü İslâm dîni, be­şeriyete sunduğu, tevhid akidesi, inanç ve ahlâk esasları, ruhları yücelten ibâdetleri, koyduğu âdil ve gerçekçi nizamla fert ve cemiyet olarak beşe­riyeti kemâle erdiren İlâhî esaslar mecmuasıdır. Bu esasları bilen, onlara inanan, günlük hayatında tatbik eden gerçek müslüman, bütün insanlara herkesten fazla faydalı olan, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyen ol­gun insandır. Böyle insanlardan teşekkül eden topluluklar ise, örnek ve üstün bir topluluktur. O halde, beşeri hisler ve çeşitli tesirlerle hatalı yol­lara sapanlar, Ramazan ayının rahmet ve bereketinden faydalanmalı bayrama engin, güzel duygularla girmelidirler. Bunun tabiî neticesi da­ralt da, dargınlar barışmalı, barıştırılmalı, aramızdaki sevgi ve muhabbet artmalı, büyükler küçüklere şefkat, küçükler büyüklere hürmet göster­meli, fakir ve yoksul din kardeşlerimize yardım elini uzatmalı, onları fit­re ve zekâtlarımızla sevindirmeliyiz. Biliniz ki veren el, alan elden daha hayırlıdır. Güler yüz ve tatlı söz de bir nevi’ sadakadır. Şefkat, merha­met ve hoşgörürlük kemâl alâmetleridir. Böyle güzel duygu ve dînî şuur içinde olan milletler dâimâ yükselir ve başarıya ulaşır. Başta teşkilâtımızın değerli mensupları olmak üzere bütün müslüman din kardeşlerimin bu esaslar üzerinde birleşmelerini, birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlen­dirmelerini, İlâhî esasların ve ilmin ışığı altında aziz vatanımızın refah ve saadetine hizmet etmelerini temennî etmekteyim. Milletimizi mânevi ba­kımdan irşad görev ve sorumluluğunu yüklenen Diyanet câmiasının, bu şerefli vazifeyi îfâya azimli ve yeterli olduklarından emin bulunmaktayım.

İnsanlığa ve İslâmiyet’e büyük hizmetler yapan Müslüman Türk Mil­letinin büyüklüğüne ve asâletine güvenmekte, yüce dînimizin esasların­dan ayrılmayacağına, maddî ve manevî hayatını bir arada yürüterek, huzur, saadet ve selâmet içinde pâyidâr olacağına inanmaktayım. Allah’dan niyâzım, bütün gün ve senelerimizin, bayram mutluluğu, sevinç ve neşesi içinde geçmesidir.

Sevgili Cennet vatanımızda yaşayan aziz vatandaşlarımın, yurd dı­şında çalışan müslüman işçilerimizin Ramazan Bayramlarını, en samimî duygular ve en güzel temennilerimle tekrar kutlarken, bütün dünya müslümanlarını hürmet ve muhabbetle selâmlarım.

Allâh’ın rahmet, mağfiret ve bereketi hepimizin üzerine olsun aziz din kardeşlerim.

Ali Rıza HAKSES