Makale

EĞİTİM

BAŞYAZI

EĞİTİM

Mehmet Nuri YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı

Psikoloji ve Antropoloji gibi, insanı konu edinen bilimler, insanoğlunun belli istikametlere yönlendirilmiş kabiliyetlerle doğmadığını, sahip olduğu kabiliyetlerinin iyi ve kötüye meylinin sonradan gerçekleştiğini göstermektedir.
Sana bir oğul veren Tanrı, aslında sana, ham bir kütleden başka bir şey vermiş değildir. Bu maddeye şekil vermek sana aittir. Onu ihmal edersen bir hayvan, dikkat ve ihtimam gösterirsen Allah’tan bir mana elde edersin" diyen Erasmus, (1466-1536) sözkonusu bilimlerin vardığı neticeyi veciz bir şekilde ifade etmektedir.
İnsanın doğarken sahip olduğu, ancak henüz yönlendirilmemiş kabiliyetlerinin belli istikametlere temayülü, sadece eğitimle mümkün olabilmektedir. Öyleyse, eğitim nedir?
Bir nevi mecazi manada kullanılan eğitim kelimesinin sözlük anlamı bir kimseyi veya bir şeyi üzerinde çalışarak, güdülecek amaca göre geliştirmektir. Bu kelimenin yerine eskiden "terbiye" kelimesi kullanılırdı ki, arapça aynı kökten gelen ve terbiye eden anlamını taşıyan "Rab" kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de Allah (CC)’ın en çok kullanılan isimlerinden biridir.
Bütün bu manalar gözönünde bulundurulduğunda eğitim, hedef ve maksadı, çocukları, gençleri, ihtiyaç duyan ve talep eden her yaşta insanı geliştirmek, yetiştirmek, etkin ve sosyal hale getirmek olan bir faaliyeti ifade eder.
Aile, okul ve çevre gibi üç ortamda sürdürülen bu faaliyetin bilinçli ve sistemli, ama mutlaka milli ve manevi değerler gözönünde bulundurularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Böyle yapıldığı takdirde toplumun sahip olduğu değerlerin muhafazası ve inkişafı, nesilden nesile aktarılarak devamlılığının sağlanması suretiyle, toplumda birlik, beraberlik, ahenk, dirlik ve düzenliğin temini mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, ferdin içinde yaşadığı topluma intibak ederek mesut olması, en üst seviyede istidat ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, dengeli ve sıhhatli bir şahsiyet kazanması da sağlanmış olacaktır. Aksi takdirde birbirini yadırgayan, anlamayan; içinde birlik ve dirliğin olmadığı bedbaht bir toplum ortaya çıkacaktır.
Peygamber Efendimiz "Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı" buyurmak suretiyle, bizzat terbiyeye, yani eğitime, ashabını ikaz edici ve onlara öğüt verici pek çok sözüyle de terbiye kurallarının önemine dikkat çekmiştir.
Dergimizin bu ayki sayısı ağırlıklı olarak eğitim konusuna ayrılmıştır.
Aldığı eğitim sayesinde dindar, vatanperver ve birbirini seven insanlardan oluşmuş uyumlu bir toplum diliyorum.