Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN:

Karar No: 1

Tarih: 18.2.967

Din İşleri Yüksek Kurulunun 26.12.1966 tarihinde yenilenen seçimleri sonunda 31.12.1666 tarih ve 6/7502 sayılı “Kararname” ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelik­lerine tayinleri yapılan Üyeler, kendi aralarından gizli oy ve salt çoğunlukla seçtik­leri Kurul Başkanı İsmail Ezherli’nin Başkanlığında çalışmalarına başladı. Bu top­lantıda Kurul Üyeleri; M. Şehit Oral, Dr. A. Aralan Aydın, Dr. M. Es ad Kılıçer, Lütfi Doğan, Hasan Ege, Hüseyin Özgün, İbrahim Atay, Osman Kesikoğlu, Dr. Lütfi Do­ğan ve A. Hamdi Kasaboğlu hazır bulundular.

İlk iş olarak, l.Eylül.1966 tarih ve 12389 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Toplantı ve Çalışma Usûlleri ile, Ku­rul Başkanı, Üye, Raportör ve Mütercimlerinin Nitelik ve Görevleri Hakkındaki Yö­netmelik” okundu. Daha sonra, bu yönetmelik gereğince kurulan İhtisas Komisyon­larının görevlerini ve çalışma usûllerini tesbit eden 29.9.1966 tarih ve 243 sayılı 8 maddelik Kurul kararı da okunarak yapılan müzakere sonun da:

1 — Kurul Yönetmeliğinde ve 243 sayılı mezkûr Kurul kararında belirtilen gö­revlerin, Yönetmelikte ve adı geçen kararda tesbit edilen esaslar dairesinde tatbik edilmesine,

2 — İhtisas Komisyonlarının yeniden kurulmasına ve bu komisyonlardan:

a) Dini Sorular Komisyonunun;

Üyelerden; M. Şehit Oral, A. Hamdi Kasaboğlu ve Hasan Ege’den,

b) Dini irşad, Basın ve Yayın Komisyonunun;

Üyelerden; Dr. M. Esad Kılıçer, Osman Keskioğlu ve Hüseyin Özgün’den,

c) Tüzük, Yönetmelik, Program ve İdarî İşler Komisyonunun da;

Üyelerden; Dr. Ali Arslan Aydın, Dr. Lütfi Doğan, Lütfi Doğan ve İbrahim Atay’dan teşekkül etmesine,

3 — İhtisas Komisyonlarına ve Komisyon Üyelerinin çalışmalarına yardımcı ol­mak üzere, mevcut üç Raportörden M. Fevzi Belviranlı’nın “Dini Sorular Komisyo­nu” nda, Orhan Karmış’ın “Dinî İrşad, Basın ve yayın Komisyonu”nda, Abdullah Güvenç’in de, “Tüzük, Yönetmelik, Program ve İdarî İşler Komisyonu” nda görev al­malarına,

4 — Yenilenen Kurul Üyelikleri seçimi ve tayin kararnamesinin tasdiki için ge­çen müddet İçinde toplanan çeşitli konulardaki evrakın İncelenerek, Kurula sunulmak üzere ilgili İhtisas Komisyonlarına verilmesine, incelenmesi gereken kitap ve risale­lerin Üyelere ve Raportörlere tevaline,

5 — Başkanlık Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 633 sayılı kanun gereğince ha­zırlanması gereken tüzük ve yönetmeliklerin ilgili İhtisas Komisyonunca özellikle ele alınmasına ittifakla karar verildi.