Makale

DİNİMİZİN ŞAHSİ TEMİZLİĞE VERDİĞİ EHEMMİYET

DİNİMİZİN ŞAHSİ TEMİZLİĞE VERDİĞİ EHEMMİYET

İbrahim DEĞİRMENCİ

Denizli Müftüsü

İslâm Dîni kadar hiç bir din temizliğe ehemmiyet vermemiş, hiç bir insan topluluğu böyle mükemmel temizlik usûlü de görmemiştir. İslâm Dîni temizlik ve nezâfet dinidir. İslâm Dîni bütün emir ve esaslarını te­mizlik üzerine bina kılmıştır. Beden temizliğini, giyim ve kıyâfetin, gıdâ maddelerinin, evlerimizin iç dışının temiz olmasını dikkatle emir ve tavsiye eden İslâm Dîni’dir. Hattâ yaşamamızı sağlayan ve temizliğe ve­sile, büyük nimet olan suların akşamını, temiz olmasının şartlarını son de­rece bir titizlikle açıklayıp bize bildiren yine İslâm’ın temizlik düstur­larıdır. Ulu Mevlâmız’ın, yüce divânına durup, kulluk îfasında bulunmak için ettiğimiz ibâdetlerin, kıldığımız namazların, kabûl olunması, vücû­dumuzun, elbisemizin namaz kılacağımız yerin, maddî mânevî her çeşit pislikten âzâde olmasına bağlıdır.

Nezâfet dini, İslâm Dini’nin mübeşşîri Fahr-i Âlem (S.A.S.) Efen­dimiz: “Temizlik îmandandır” buyurmuşlardır. Yüce Peygamberi­miz (S.A.S.) Ashab-ı Kirâm Hazretlerinin giyim ve kıyâfete, nizam ve intizâma, nezâfet ve temizliğe olan alâkalarını daima kontrol ederler; te­mizliğin usul ve âdâbını onlara bizzat öğretirlerdi.

Binâenaleyh Peygamber Efendimiz temizliğe çok dikkat ederler, gi­yim ve kıyafetinde temiz ve muntazam câmiye giderler, insan toplulu­ğuna iştirak ederlerken, müslümanlara hitap ederlerken, ziyâretçileri kabûl ederlerken iyi ve temiz elbiselerini giyerler, güzel kokular sürerler, misk gibi, kokan, her mümtaz hâli ile müslümanlara örnek olurlardı. Te­mizlik husûsunda müslümanların nâhoş bir noksânını görünce hemen minbere çıkarlar, temizliğe temas ederek, buyururlardı ki: “Dişlerini­zi, parmaklarınızın boğum yerlerini temizleyiniz. Zira bu hal temizliktir. Temizlik ise imam davet eder. İman da sahibi ile beraber Cennettedir,” Bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır: Soğan ve sarımsak yi­yip de o halde kimse câmimize yaklaşmasın. Çünkü bu pis kokudan insanlar ikrâh ettiği gibi melekler de ikrâh eder ve rahatsız olurlar. Ağız ve dişlerini temizlemiyenlere de şu kesin ihtarda bulunmuşlardır: “Pislik­ten sararmış dişlerinizle, kerih kokan ağzınızla benim huzûruma sakın yaklaşmayın. Ey mü’min ümmetim, sizler misvak kullanmayı âdet edin ki, dişleriniz dolayısiyle ağzınız tertemiz olsun. Zîrâ: Misvak kullanmak ölümden başka her derde devâdır”

İnsanlığın hidâyet önderi, temizliğin hakiki örneği büyük Peygam­berimiz (S.A.S.) mübarek sözleriyle Ashâb-ı Kirâm Hazretleri’ne şöyle hitâp eylemişlerdir:

“Elbisenizi yıkayınız, saç, sakal ve bıyığınızın fazlasını alıveriniz! misvak kullanınız, zînetinizi takınız; tertemiz olunuz.”

Ey Müslüman kardeş; görüyorsun yüce Peygamberimiz temizliğe ne kadar dikkat ediyor ve bütün ümmetinin temiz olmalarını emrediyor. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de temiz olan kullarını öğmüş ve temiz olan­ları sevdiğini ilân etmişlerdir, öyle ise, ey müslüman temizliğin büyük Rabbımız’ın emri, sevgili Peygamberimiz’in tavsiye ve sünneti, dînimi­zin şart ve esâsı olduğunu bilen artık temizliğe dikkat eder. Diğer in­sanlara temizlikte örnek olur. Temizlik insanın, Allâhu Teâlâ katında ol­duğu gibi insanlar yanında da şan ve şerefini, sevgi ve muhabbetini artı­rır. Temizlikte sıhhat ve selâmet, nizam ve intizamda izzet ve bereket vardır. Velhâsıl dînimizde, mânevi temizlikle, maddî temizliğe dayanır.

D Ü Z E L T M E

Bir önceki sayımızın 12 nci sayfasındaki istiklâl Marşı şiirinin 8 inci kıt’asındaki 3 üncü satır, kıt’a başına gelecektir. Aynı sayımızın 32 nci sayfasında baştan 22 - yanlışlık olmuş ve isimlerin yerleri değişmiştir.

Düzeltir ve muhterem okuyucularımızdan özür dileriz.