Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU SEÇİMLERİ

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU SEÇİMLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 633 Sa­yılı Kanunun hükümlerine göre teşkili gereken Din İşleri Yüksek Kurulu için 30.1.1966 tarihinde seçim yapılmış ve seçilen üyeler göreve başlamıştı. Bir süre sonra; yapılan seçimin, 633 sayılı Kanunun ruhuna uygun ola­rak yapılmadığı, eski Müşavere ve Dinî Eserleri inceleme Kurulu Üye­lerinin müktesep haklarının mahfuz tutulması lâzım geleceği gerekçesiyle Danıştay nezdinde açılan dava sonuçlanmış ve eski seçim Danıştayın 5.11.1966 tarih ve 1966/194 esas ve 1966/1222 sayılı karariyle iptal edil­miştir.

Bu durum karşısında yeniden seçime gidilmesi icap etmiş ve gerekli hazırlıklar yapılarak, ilgili yerlere tebligatta bulunulmuştur. Önce iller­de, “İl Temsilcileri”; sonra 15 bölgede, “Bölge Temsilcileri” seçimi yapıl­mıştır.

Ankara’da yapılacak seçim için de 26,12.1966 tarihi kararlaştırıl­mıştır.

Yeni Teşkilât Kanunumuza göre, Din işleri Yüksek Kurulu, 11 üye­den teşekkül etmektedir.

Eski Müşavere Kurulu Azalarından Dr. Lütfi Doğan, Osman Keskioğlu, Dr. Ali Arslan Aydın ve A. Hamdi Kasaboğlu, müktesep haklan olduğundan yeni Kurulan tabiî üyeleri olarak kabul edilmiş ve geri kalan 7 üye için seçim yapılacağı anlaşılmıştır.

Yeni kanun hükümleri gereğince, Aday Tesbit Kurulu’nca, açık üye sayısının 3 katı olan 21 kişi adaylar arasından seçilecektir.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLAR

Aşağıda adlarını bildirdiğimiz adaylar listede, soyadlarının alfabe­tik sırasına göre yazılmıştır.

Altay Ali Rıza, Ak Mustafa, Aşık Kaya Süleyman, Atay İbrahim, Atay Osman Niyazi, Baltacı Ahmed, Baş Şaban, Bilmen Ömer Nasûhi, Çulha Tayyar, Davutoğlu Ahmed, Doğan Lütfi, Ege Hasan, Eken İbrahim, Erdem Hasan Hüsnü, Ergun M. Tevfik, Eryuvası M. Şefik, Eren Şükrü, Ezherli İsmail, Güran Kemal, Gönül M. Necati, Güneş Mustafa Remzi, Güzelyazıcı Abdurrahman Şeref, Kılıçer Dr. M. Esad, Küçük Hâmdi, Oral M. Şehid, Özdemir Arif Mehmed, Özer Rahmi, Özgün Hüseyin, Savlu A. Hamdi, Tanrıbuyruğu Salih, Tutmaz Hayreddin, Yener Bekir Haki

Bu aday listesinde adları yazılı olanlardan:

Hasan Hüsnü Erdem

Ömer Nasuhi Bilmen

Bekir Hâki Yener

M. Şefik Eryuvası

M. Remzi Güneş

M. Necati Gönül

Salih Tanrıbuyrugu

adaylık için resmen müracaat etmemişler, fakat 633 sayılı kanunun 21.’ maddesine dayanılarak listeye dahil olunmuşlardır.

İL TEMSİLCİLERİ

67 ilden 62 sinin İl Temsilcileri de seçime katılmışlar, 5 il ise katılamamışlardır. Alfabetik sıraya göre illerden katılan temsilciler:

İli

Temsilcinin adı, soyadı

Görevi

Görev mahalli

Adana

Cemaleddin Kaplan

Müftü

Adana

Adıyaman

Nureddin Öner

Müftü

Adıyaman

Afyon

Celâl Yıldırım

Müftü

Afyon

Ağrı

Nureddin Sadak

Miiftü

Patnos

Ankara

Ragıp İmamoğlu

Müftü

Ankara

Antalya

İsmail Şamlı

Vâiz

Antalya

Artvin

Raim Korkmaz

Müftü

Borçka

Aydın

Ahmed Altıntepe

Müftü

Sultanhisa

Balıkesir

Mehmed Emre

Müftü

Balıkesir

Bilecik

Rahmi Yıldızlı

Müftü

Osmaneli

Bitlis

Abdülkerim Saruhan

Müftü

Bitlis

Bolu

Hüseyin Varol

Müftü

Bolu

Burdur

Ahmed Fakı

Vâiz

Burdur

Bursa

Abdullah Saraçoğlu

Müftü

Bursa

Çanakkale

A. Hikmet Yılmaz

Müftü

Biga

Çankırı

Seyfullah Kotanoğlu

Müftü

Çankırı

Çorum

Mürsel Şahinbaş

Vâiz

Çorum

Denizli

Mehmed Apaydın

Müftü Vekili

Denizli

Edirne

M. Ali Sula

Müftü

Edirne

Erzincan

Fehmi Seçkin

Müftü

Erzincan

Erzurum

Osman Demirci

Vâiz

Erzurum

Eskişehir

Cemal Mermer

Müftü

Sarıcakay

Gaziantep

Mahmud Öğütçü

Vâiz

Gaziantep

Giresun

Mehmed Balcı

Vâiz

Tirebolu

Gümüşhan

Mehmed Coşkun

Vâiz

G.hane

Hatay

Ali Yılmaz

Müftü

İskenderu

Isparta

Mûsâ Bilgi

Müftü

Isparta

İçel

Hasan Bilgin

Müftü

Tarsus

İstanbul

Hasan Arı kan

Vâiz

İstanbul

İzmir

A. Fikri Yavuz

Müftü Vekili

İzmir

Kars

Ahmed Karakullukçu

Müftü

Kars

Kastamonu

Ahmet Keskin

Müftü

Kastamon

Kayseri

İbrahim Çelik

Müftü

Kayseri

Kırklareli

Mustafa Dinçel

Kırklareli

Kırşehir

Fikri Tuna

Kırşehir

Kocaeli

Ahmed Atar

Gölcük

Konya

Tahir Büyükkörükçü

Konya

Kütahya

Abdülkerîm Polat

Kütahya’

Malatya

Mehmed Ulucan

Malatya

Manisa

Refik Akçalıoglu

Manisa

Maraş

İsmet Karaokur

Vâiz

Maraş

Mardin

Suphi Bildik

Müftü

Mardin

Muğla

İlhan Armutçuoğlu

Muğla

Muş

Mehmed Çağlayan

Muş

Nevşehir

Abdullah Lütfi Göksu

Nevşehir

Niğde

Lütfi Şentürk

Niğde

Ordu

Haşim Çelik

Gölköy

Rize

Fevzi Aksoy

Pazar

Sakarya

Şahabeddin Demirler

Sakarya

Samsun

Nuh Atay

Vâiz

Samsun

Siirt

Haydar Hatiboğtu

Müftü

Siirt

Sinop

İsmet Selim

Sinop

Sivas

M. Ali Ayyıldız

Suşehri

Tekirdağ

Ali Arslan

Tekirdağ

Tokat

Mehmed Barut

Turhal

Trabzon

Abbas Hacıefendioğlu

Trabzon

Tunceli

Kerim Karataş

Tunceli

Urfa

Halil Güvenç

Urfa

Uşak

İbrahim Değirmenci

Uşak

Van

M. Kasım Arvas

Van

Yozgat

Ömer Lütfi Zararsız

Vâiz

Yozgat

Zonguldak

Abdulmuttalip Gül

Müftü

Zonguldak

Böylece Aday Tesbit Kurulu 76 kişiden meydana gelmiş ve salt ço­ğunluk 39 olarak kabul olunmuştur.

SEÇİM BAŞLIYOR

26.12.1966 Pazaretesi günü Başkanlık binası salonunda seçim çalış­maları başlamış ve adaylardan bazıları; Aday Tesbit Kurulu Üyeleri, ba­sın mensupları, misafirler, kendilerine ayrılan mahalde yerlerini almış­lardır. Saat tam 10’da Diyanet İşleri Başkanımız muhterem Ali Riza Hak­ses ve Sayın Devlet Bakanımız Refet Sezgin salona dahil olmuşlardır. Başkanlık için ayrılan masada; Başkan muhterem Ali Rıza Hakses, Devlet Bakanı sayın Refet Sezgin, Başkan muavini Yaşar Tunagür, Baş­kan muavini sayın Lütfi Doğan ve yetkili bir hukukçu bulunuyordu. Başkanımız Ali Rıza Hakses toplantıyı açmış ve yaptığı kısa hita­bede şunları söylemiştir:

“Allah’a hamd ü senâ ederek, Resulullah Efendimiz’e salât ve selâm getirerek, bu kıymetli vazifemize başlıyoruz” demiş ve misafirleri selâmlıyarak sözü Bakanımıza bırakmıştır.

Sonra Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin de bir hitabede bulunmuştur.

Bu hitabe aynen şöyledir:

“Diyanet İşleri Teşkilâtının Muhterem Başkanı Yüksek Din Kurulunu teşkil edecek seçimini yapacak, Muhterem delegasyon, vatanın dört tarafından gelen Muhterem Müftü Beyefendiler, hepinize hürmetlerimi, sevgilerimi, takdim ederek yapacağınız seçimin memlekete hayırlı, uğurlu olmasını Cenâb-ı Hak’dan niyâz ederek sözlerime başlıyorum.

Bir sene içerisinde Yüksek Din Kurulunun 2. defa seçimi için burada toplandığınız cihetle, hem memnun hem de üzgün bulunduğumu ifade etmek İsterim. Memnunum, ye­niden toplu olarak, din adamlarımızı Ankara’da bir sene sonra tekrar görebilmenin im­kânına kavuştuğum İçin; üzgünüm, bundan 1 sene kadar evvel yapılan seçimin neticesin de tehassül eden kanunî durum itibariyle seçimin İptal edilmiş olmasından dolayı.

Bildiğiniz gibi 633 sayılı kanunun meriyete girdiği sırada eskiden mevcut Müşaveremin Din İşleri Yüksek Korulu karşılığı olup olmadığı hakkında tahassül eden bir nokta-yı nazar ihtilâfı Hukuka bağlı devlet sistemi içerisinde bir iddia mevzuu olmakla Devlet Şurası’na intikal etmiş ve Devlet Şurası tarafından Dâva Dâireleri Genel Heyeti tarafından ittihaz edilen nihaî bir kararla, alâkalı şahısların açmış olduğu dava üzerine verilen ni­hâi bir kararla, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun seçiminin teşkilinin keenlem yekûn olduğu hakkında bir ilâm sadır olmuş bulunmaktadır. Hal böyle iken, bunun Hükümet tarafından, siyasî iktidar tarafından yapıldığı, arzu edilmeyen şahısların, Din İşleri Yüksek Kurulun­dan uzaklaştıırılması maksadına matuf olarak yapıldığı hakkında maalesef hususi mak­satlı bir gazete tarafından da neşriyat yapıldığı yüksek malûmlarınızdır.

Bizim Hükümet olarak kazaî mercilerle gerek bu konuda, gerek bunun dışarısındaki meselelerde uzaktan yakından hiç bir alâkamız imâ suretiyle dahi olsa olmamıştır. Ol­ması mümkün değildir, olması mutasavver de değildir. Tabiatiyle şahısların açmış olduğu davalar üzerine ittihaz edilen kararlar ve o kararların lâzımü’l-icrâ olması, infaz edil­mesi lüzumu aşikârdır. Biz idare olarak Danıştay’ın ittihaz etmiş olduğu kesin karan sadece ifa ve icra ettik, onun dışında yaptığımız bir fiil de mevcut değildir.

Bir başka üzüntümüz de şudur: Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bu surette feshi sebebiyle açıkta kalan arkadaşlarımıza bir formül aramak suretiyle maaş tediye etmenin im­kânlarım araştırdık, hatta şahsi teşebbüslerimiz ve gayretlerimiz oldu. Maliye nezdinde, acaba mali formül bulanabilir mi diye? Fakat, tetkik edilen ilâm ve mevzuat muvace­hesinde bu zevata o tarihten bu yana maaş vermenin imkânı olmadığı tesbit edilmesine rağmen yine bir gazetede maalesef, haksızlık etmek suretiyle kasten bu zevata bizim maaş verdirmediğimiz hatta görülmemiş bir tabirle bordrolarının tarafımdan imza edil­mediği dahi ifade edildi, yazıldı, belki okumuşsunuzdur.

Bunları söylememin bir sebebi var, onu da arz edeceğim.

Bakan olarak şimdiye kadar kendi tahsisatım dışında hiç bir bordro imzalamış değilim, böyle bir şey olmaz, Bakanlar bordro imzalamaz.

Mesele bizim İktidar olarak, Diyanet İşleri Teşkilâtıyla münasebetlerimizde başka siyasi maksatlarla, din görevlilerini yanlış istikametlere sevk edilmesi Müslüman Türk Milletiyle ve din görevlileriyle iktidar-ı icrânın arasını açmak ve bu suretle kendileri bakımından bir takım özel gayelerin tahakkukuna çalışmaktır. Bu kabil haberlere, ben itibar etmeyeceğinize inanıyorum.

Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu için ilâm muvacehesinde 4 arkadaşımızın oraya tabii üye olmasını kabul ettikten sonra, 7 kişi dikkate alınarak 21 kişi üzerinden seçim yapa­caksınız. Kanunu veçhile bu seçeceğiniz 21 zat arasından, Riyaset 7 sinin inhasını icra edecek ve yapılan bu inhâ da Karamâmeye bağlanmış olacaktır.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, 633 sayılı kanun muvacehesindeki ehemmiyetini si­zin huzurunuzda ifade etmek istemiyorum. Onu hepiniz benden iyi takdir buyurursunuz. Seçilecek, seçeceğiniz arkadaşlar, mutlaka hepimiz gibi bu görevi, vazifeyi ehliyetle, liyakatla başaracak arkadaşlarımızdır. Gönlüm arzu eder ki, bu Kurul daha geniş olsun, size tercih İmkânları daha fazla tanınabilsin ama, adet tahdit edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle yapacağınız seçimin Müslüman-Türk Milletine, Diyanet İşleri câmiasına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenâb-ı Hak’dan niyâz eder, hepinize saygılarımı sunar, teşekkür ederim.”

Bakanımızın konuşmasını müteakip seçimlere geçildi:

Önce yoklama yapıldı ve seçime ait çalışmaların zaptını tutmak üze­re temsilciler arasından iki kişi seçildi. Bunlar Mehmet Ulucan ile Nuh Atay idi.

Aday Tesbit Kurulu Üyelerince, adayların kısa kısa hal tercemelerinin okunması istenildi ve okundu. Bu arada yine Temsilciler arasından 3 kişilik bîr seçim komisyonu kurulması istendi. Seçim Komisyonuna Mus­tafa Çinkılıç, ismet Selim ve Şehabettin Demirler seçildiler.

Seçimler gizli oyla yapıldı.

Tasnif sonunda 9 kişinin gerekli çoğunluğu temin ettikleri anlaşıldı. Seçim sonuçlan ilân edildikten sonra Başkan muavini Yaşar Tunagür ta­rafından ikinci tura gidileceği açıklandı.

Ayni şekilde seçimlere devam edildi. 2. turda da 7 kişinin barajı aş­tığı yeni gerekli oy’u aldıkları görüldü.

Din Kuruluna seçilecek 7 üyenin 3 katı olan 21 aday tesbit olacaktı. Onun için turlara devam edildi.

Seçim 5 tur devam etti. Neticede ’aşağıdaki listede görüldüğü şekilde 21 kişi Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi adaylığına seçildiler:

BİRİNCİ TUR:

1)

Ahmed Davutoğlu

70

2)

İsmail Ezherli

68

S)

Lütfi Doğan

67

4)

Dr. M. Esad Kılıçer

55

5)

Hasan Ege

54

6)

Ömer Nasuhi Bilmen

50

7)

Hasan Hüsnü Erdem

49

8)

M. Şehid Oral

44

9)

Bekir Haki Yener

41

İKİNCİ TUR:

1)

Rahim Özer

51

2)

Ahmed Baltacı

51

S)

İbrahim Atay

44

4)

Osman Niyazi Atay

40

5)

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

39

6)

Salih Tanrıbuyruğu

39

7)

Ahmed Hamdi Savlu

89

ÜÇÜNCÜ TUR:

  1. Hüseyin Özgün :44

DÖRDÜNCÜ TUR

1) M. Şefik Eryuvası : 44

2) M. Tevfik Ergun : 40

BEŞİNCİ TUR :

1) Mustafa Ak : 38

2) İbrahim Eken : 30

Son turda aday tesbit kurulu ittifakla bir karar aldı. Zira aday tesbit kurulu üyelerinden 49 kişi salonda vardı. Onun İçin salt çoğunluğun buna göre hesaplanması gerekiyordu.

Böylece salt çoğunluk 25 olarak alındı. Yapılan seçim sonunda 5. tur­da 2 üye adayı seçilmiş oldu. Bu durum zapta geçti. Böylece seçimler sona erdi.

Ayni gün akşamı muhterem müftü vâiz ve misafirlerimize Cihan Pa­las Oteli sahipleri Raşit Çavuşoğlu ile kardeşi Ali Çavuşoğlu tarafından bir iftar yemeği verilmiştir.

Yemekte tesbit kurulu üyelerinden başka; başta Sayın Devlet Ba­kanımız Refet Sezgin olmak üzere, tabiî senatör Ahmet Yıldız ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin G. Yurdaydın da, hazır bulunmuş­lardır.

Yemek samimî bir hava İçerisinde geçmiş ve sohbetlerde bulunul­muştur.

A. YÜZENDAĞ