Makale

CAMİLERİN ÖNEMİ VE İMARI

CAMİLERİN ÖNEMİ VE İMARI
TALİP ULUŞAN

İslam Dininde camilere çok değer verilmiştir. Camilerin önemini anlatan Ayet ve Hadisler vardır. Dinimizde caminin ne kadar önemli ve müslümanlar için ne kadar luzumlu olduğunu Sevgili Peygamberimiz hem söz hem de fiil olarak anlatmıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadislerinde:
“Kim Allah rızası için bir mescid yaparsa, Allah da onun için cennette bir köşk yaptırır.”"’ buyurmuşlardır. Bir başka hadisde ise yapılan mescidin bir kuş yuvası kadar küçük olması halinde bile onu yapan müslümanın yine bu mükâfaattan faydalanacağı bildirilmektedir. 121 Bu hadislerle imkânı nisbetinde cami yapımına yardım eden müslümanlara cennetten yer verileceği müjdelenmektedir. Bu ne büyük mükâfaattır. Bu müjde ve ödülden faydalanabilmemiz için, Cenab-ı Allah ın rızasını kazanabilmemiz için camilere yardım edelim.
Bir Âyette Yüce Mevlâ meâlen şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz mescidler Allah’a mah- susdur. öyle ise oralarda ibadet ve duâ ederken başkasını O’na ortak koşmayın...”131 Bu âyetle, Allah’ın evleri olan camilerin değerini bilin, oralarda yalnız Allah’a ibadet edin ve mescidlerde Rabbinizi zikredin emri verilmektedir.
Resûlullah (S.A.S) hicret yolculuğunda Medine’ye girmeden önce bir süre kaldığı Kuba köyünde bir mescid yapmıştı. Medine’ye yerleştiği zaman da Mescid-i Nebî adıyla anılan camiyi yaptırmıştır. Böylece cami yapmanın önemini fiilen göstermiş oluyor. Mescid yapımında Hz. Peygamber kendisi bizzat çalışmıştır. Mescid-i Nebinin yapımı bittikten . sonra ise müslümanları oraya toplayarak onlara imam olup namaz kıldırmış ve Kur’an öğretmiştir. Böylece ’ camilerde yapılacak en önemli hiz- . metin orada cemaatle namaz kılmak, Kur’an’ı ve İslâm’ı öğretmek olduğu- 1 nu da belirtmiştir.
Cami, cemaat ve ezan İslâm Dininin alametlerindendir. Müslümanların bir araya toplanması, onlara birlik ve kardeşlik duygularının aşılanması bunlarla olur. Bir toplumun müslüman olduğunu gösteren en açık delil orada caminin bulunması, ezanın okunması ve cemaatle namaz kılınmasıdır.
Dinimizde cami yaptırmak bu kadar önemli olduğu halde, herbiri bir bina yaptırmaya çalışan müslümanların birleşerek mahallelerine veya köylerine bir cami yaptırmamaları ne kadar acı bir durumdur. Ey Müslüman! Kazanmış olduğun paraların ve ‘ malların bir kısmını Allah rızasını ka- j zanma. Fırsat ve varlık elinde iken âhiret saadetini kazanmaya bak.
Camileri imar etmek iki şekilde olur. Maddi ve manevî imar. Maddi imar-, camiyi yapmak, tamir etmek, diğer ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlar için para vermektir. Manevî imar ise, caminin içinde ibadet yapılmasını, orda Kur’an okunmasını, zikir yapılmasını ve cemaatinin çok olmasını sağlamaktır. Bu konuda yapacağımız görevler şunlardır: Namaz vakitlerinde camiyi açık tutmak, ezan okumak, cemaatle namaz kılmak, Kur’an’ı ve İslâm’ı öğretmek için dersler tertip etmek ve cemaatin çok olması için dersler, va’zlar yapmaktır.
Asırlar boyunca camiler hiç boş kalmamıştı. Günün her saatında oralarda namaz kılanlar, Kur’an okuyanlar, zikir edenler bulunmuştu. Camiler ibadet yeri olduğu kadar dinî ilimlerin öğretildiği yerler de olmuştu. Böylece gece ve gündüz müslümanlar tarafından boş bırakılmayan camilerin kapıları yakın zamanlara kadar kitlenmemişti. Ancak zamanımızda camiye gidenler ve orada bulunanlar azaldığı için namaz vakitlerinin dışında camilerin kapıları kitlen- meye başlamıştır. Aslında caminin kapısının kitlenmesi mekruhtur. Ancak içindeki eşyaların çalınma tehlikesi varsa o zaman kitlenmesi caiz görülmüştür. Zamanımızda camilerin kapılarının kitlenmesinde oraların eşyalarını çalan hırsızların suçu vardır. Bununla beraber camileri boş bırakan müslüman cemaatin ihmalinin olduğu da açıktadır. Kahvehanelerde kumar oynayarak günah işleyen veya o kirli havalı yerlerde oturarak sağlığını bozan müslümanlar boş vakitlerini camilerde ibadet ve zikirle geçirseler elbette çok daha iyi olur.
Yüce Mevlâ bir âyette me- âlen şöyle buyuruyor:
“Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namaz kılıp, zekât veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler imar eder. “ 141 Bunun için camilere yardım etmek, camilere gidip cemaate katılmak her kula nasip olmaz. Bu hayırlı işleri ancak gerçekten iman eden kimseler yapabilirler. Geçmişlerimiz her bulundukları yere cami yaptırmışlardır. Süleymaniye, Selimiye, Sultan Ahmet camileri gibi büyük âbideler bırakmışlardır. Bu konuda bizlere örnek olmuşlardır.
Cenab-ı Allah bizleri ezandan ve Kur’an’dan mahrum etmesin.
Camiden ve cemaatten uzak koymasın.

(1) Muhtarul Ehadis, sh.155.
(2) Et-Terğib ve’t Terhib, sh. 245.
(3) Cin Sûresi: 18.
(5) Tevbe Sûresi: 18.