Makale

II. DİN ŞURASI

B AŞ Y A Z I

MEHMET NURİ YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı

II. DİN ŞURASI

20. yy.’ da meydana gelen iki dünya savaşı ve bölgesel çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın öldüğü, çeşitli acı ve sıkıntılar sebebiyle gözyaşı döktüğü bir zaman dilimi olarak siyasi tarihteki yerini almak üzeredir.
Yaşamakta olduğumuz asrın ikinci yarısından itibaren sosyal ve kültürel hareketlilik sebebiyle yerlerinden ve kültür köklerinden ayrı kalan insanların, manevi duygu ve düşüncelere daha fazla önem verdiği gözlenmekte, asrımızın önde gelen ilim ve fikir adamları tarafından da 21. yy.’ın dinî duygu ve düşüncelerin yoğun olarak yaşanacağı bir zaman dilimi olacağı ifade edilmektedir.
Günümüzde, haberleşme vasıtalarının sürekli gelişmesi sebebiyle adeta küçülerek bir köy haline gelen dünyamızda, manevi değerlere önem veren fert ve toplumlara her türlü bilgi verilmektedir.
Asırlardan beri devam eden misyonerlik faaliyetlerine, beşeri kaynaklı çeşitli Uzakdoğu dinlerinin her sahadaki yoğun propaganda çalışmalarının da eklenmesi, ülkemizde ve dünyada sanıldığından fazla etkili olmaktadır.
Dış kaynaklı bu sıkıntılar bir tarafa, bizzat Müslümanların yanlış telakki ve değerlendirmelerinden kaynaklanan problemler de küçümsenemeyecek boyutlardadır. Her şeyden önce “kanaatlere göre din” anlayışı mevcudiyetini yaygın bir şekilde devam ettirmektedir.
Temel kaynakları Kur’ân-ı Kerim ve 1 sünnet olan, hükmü de kıyamete kadar devam edecek bu Yüce Dinin prensiplerini ve yeni meselelere getirdiği çözümleri insanlara ulaştırmak gerekmektedir.
«İslam Dini’nin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” amacıyla kurulan Başkanlığımız, bu görevlerini (imkanları nispetinde) ülkemizle birlikte vatandaş ve soydaşlarımızın yaşadığı dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirmektedir.
Hatırlanacağı üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, doğru bilgi, birikim ve samimiyetle yapılması gereken din hizmetlerinin, geliştirilmesi gayesiyle ilmi yeterlilikleri olan yerli yabancı din ve bilim adamları ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldğı Cumhuriyet Tarihindeki ilk Din Şurası’nı 1-5 Kasım 1993 tarihinde gerçekleştirdik.
Yüce dinimize göre; tartışarak, karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak suretiyle iş yapmak (istişare), Müslümanların bir vasfıdır. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir. “Onların işleri aralarından şura iledir.” (Şûra-, 38) Başka bir ayette de; İş hakkında onlara danış” (Al-i İmran: 156) buyurulmak suretiyle, işlerini istişare ederek yürütmesi Hz. Peygamber (S.A.S.)’e tavsiye edilmiştir.
BU emir ve tavsiyeler istikametinde yaptığımız I. Din Şurasından 5 yıl sonra, 75. yılını milletçe büyük bir katılım ve coşku ile kutladığımız Cumhuriyetimizin Tarihindeki II. Din Şurası’nı da 23-27 Kasım 1998 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.
37 ülkeden toplam 200’ün üzerinde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi bilim ve din adamının katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu Şûra’da;
a. Dinlerarası Diyalog,
b. Dini Konularda Toplumun Aydınlatılması,
c. Din Eğitimi,
d. Dinin farklı yorumlanmasından kaynaklanan problemler ve çözüm yolları...
gibi konular detaylı bir şekilde müzakere edilerek nihai bir karara bağlanacaktır.
Uluslararası II. Din Şurası’nda alınacak olan kararların, hizmetlerimiz ve çalışmalarımızda bizlere ve bütün insanlığa yol göstermesini, ışık tutmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
Bu yüzyıl; bilim tarihi sayfalarına, aynı zamanda insanlık tarihinde her sahada en fazla ve en hızlı değişimin yaşandığı, teknolojik buluşların birbirini takip ettiği bir asır olarak kaydedilecektir.
Sürekli gelişen ve değişen dünyada, insanların farklılaşan beklentileri, daha iyi ve güzel olanın tercih edilmesi gibi sebepler, insana hizmet sunan kişi ve kuruluşların hizmetlerini yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.