Makale

ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMELİYİZ

HUTBE

ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMELİYİZ

Mustafa GÜVEN

Niğde Müftülük Şefi

Muhterem Cemâat!

İstikbâle ümid ve güvenle bakabilmemiz, ancak, çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamakla mümkündür. Bu da onları rûhen tanımakla olur.

Eğer bugün, çocuklarımızda aradığımız İyi vasıfları bulamıyorsak, ka­bahat onların değil, bizimdir. Çünkü onları iyi tanıyamamış, onlarla ilgilen­memiş, muhtaç oldukları maddî ve mânevî bilgileri verememişizdir.

Bu i’tibârla bütün sorumluluk ana ve babalarındır. Çocukları üzerinde titremiş, onlara muhtaç oldukları maddî ve mânevî bilgileri verebilmiş, rızıkları için meşrû kazançlar temin etmiş ana ve babalara ne mutlu, onlar Cennet’te Hz. Muhammed Aleyhi’s-selâm ile beraberdir. Bu yolu takip et­meyen ana ve babalar ise, dünyâda ve âhirette ne kadar bedbahttırlar.

Aziz cemâat! Çocuk, Rabbimizin bize ihsân ettiği hassas bir varlıktır. Çünkü onlar, istikbâlimizin ümîdi, şeref ve haysiyetimizin mukaddes bekçileri, kahraman askerleridir. Yüce Dînimiz çocuklara, hele öksüz, kimsesiz çocuklara son derece müşfik olmamızı emrediyor. Peygamber Efendimiz de: "Çocuklarınıza ihsan ediniz, iyi bakınız, terbiyelerine çok dikkat ediniz, onları, güzel terbiye ediniz." buyurmuşlardır.

Muhterem cemâat! Hayâtın bitmek tükenmek bilmeyen elem ve keder­lerine mukavemet edebilmek için, bizim birçok maddî ve manevî silâhları­mız vardır ki, bunlarla karşı koyarız. Fakat çocuk bizim gibi değildir. Şiddetli bir elemle muzdarib olan çocuk, ona karşı koyacak kudrete mâlik olmadı­ğından, elem ve ızdırab, onların küçük ruhlarını harap eder. Hal ve hareketlerinin yanlış yorumlanması, düşünmeden söylenen bir söz, onları kor­kunç ve derin düşüncelere daldırır, içten gelen bir ilgi ile onlara yardım edersek, bize karşı hiç olmazsa güvenleri artar, ağladıkları zaman bize ko­şarlar, gözyaşlarının sebebini anlamasak bile onlara karşı candan ilgimiz, onları tesellî etmeğe kâfî gelir.

Aziz kardeşlerim! Çocuk hakkında ne kadar konuşsak azdır. Bu mevzuu bir cümle ile kapatmak istiyorum:

Çocuk bir servettir, fakat onu korumak da bir maharettir.