Makale

Başyazı - HEDEFİMİZ DAHA İYİ HİZMET ETMEK

Başyazı

HEDEFİMİZ DAHA İYİ HİZMET ETMEK

Mehmet Nuri YILMAZ
Diyanet İşleri Başkanı

Bilindiği gibi, Diyanet isleri Başkanlığı; “İslam Dini’nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, dini konularda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. Bu güzide teşkilatımız; kurulduğu günden beri, kendisine Anayasa ve kanunlarla verilen bu görevi layık-ı veçhile yerine getirmek, Yüce Dinimizin ulvi mesajlarını yurtiçinde ve yurtdışında yasayan vatandaş ve soydaşlarımıza doğru ve en iyi bir şekilde ulaştırmak için mevcut bütün gücünü ve imkanlarını seferber etmekte; dini bütünlüğümüzün ve milli birliğimizin pekiştirilerek devam ettirilmesinde çok önemli ve son derece faydalı hizmetler yürütmektedir.
Ancak daha geniş halk kitlelerine hizmetlerimizi yaygınlaştırmak, insanlarımıza daha iyi ve kaliteli din hizmeti sunmak maksadıyla gerçekleştirmek istediğimiz bazı faaliyet ve atılımlarımız konusunda son zamanlarda bir kısım çevrelerce; maksatlı, art niyetli ve samimi olmadığına inandığım bazı eleştiriler yöneltilmektedir.
Eleştirilere muhatap olan faaliyetlerin basında malum “ezan talimatı” gelmektedir. Başkanlığımızın ezanların düzenli ve kulağa hoş gelecek şekilde okunmasını sağlamaya yönelik gayret ve çalışmaları yaklaşık 15-16 yıldır devam etmektedir. Bu maksatla muhtelif tarihlerde müftülüklere gönderilen yazılar ve genelgeler ile; "Cami içerisinde ve minarelerde kullanılan ses cihazlarının bakımlarının düzenli bir şekilde yaptırılması, bu araçların hizmetlerin dışında kullanılmalarına fırsat verilmemesi, ses cihazlarının sesin kulağa hoş geleceği tarzda ayarlanması, ezanların mutlaka minarelere çıkılarak şerefeden okunması, ezan okumasını bilmeyen kişilere kesinlikle ezan okutturulma- ması, müftülüklerimizce birbirlerine çok yakın olan camilerde aynı anda okunan ve birbirine karışan ezan seslerinin ortaya çıkardığı ses karışıklığının bertaraf edilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması" istenmiştir. Ancak geçen süre içerisinde; arzu edilen sonuç elde edilememiş, bunun üzerine il müftülerimizle yapılan toplantılarda bu konuda açılan müzakere ve istişareler sonucu, ezan konusunu kesin çözüme kavuşturmak amacıyla 07/0B/1997 tarih ve 798 sayılı talimat çıkarılmış, mahalli şartlara göre gereken tedbirleri alma konusunda inisiyatif tamamen il müftülerine bırakılmıştır.
Son zamanlarda Başkanlığımıza yöneltilen tenkid konularından biri de "merkezi vaaz sistemidir. Bilindiği gibi, değişen dünya şartlarında insanların yüce dinimizin prensiplerini, tavsiyelerini öğrenme arzusu artmıştır. Devletimizin kısıtlı kadro imkanlarıyla insanlarımızın aydınlatılması görevinin yerine getirilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Halen ülke genelinde 71.293 camide 280 civarında vaizle yürütülmeye çalışılan irşad hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir hale getirilmesi ve vaiz eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için çareler düşünülmüştür. Camilerde yapılan vaazlar mahdut bir kitleye ulaşmaktadır. Yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda; bu konuda daha büyük kitlelere ulaşılabilmesi için yeni bir teknik düzenleme ile daha etkin bir din hizmetinin götürüleceği kanaatine varılmıştır. Teknolojinin imkanlarından faydalanılarak daha çok insanımıza vaaz ve irsad hizmetlerinin sunulabilmesi amacına matuf bir arayış ve gayretin içerisindeyiz. Bu sebeple halen 318 yerleşim biriminde kablolu, 288 yerleşim biriminde ise kablosuz olmak üzere toplam 606 il ve ilçemizde merkezi sistemle irsad hizmetleri yürütülmektedir.
Su ana kadar işitsel olarak yürütülen bu uygulamanın görsel olarak da uygulanıp uygulanamayacağı konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, vaizlerimizin vaaz etmelerini engellemek veya tek tip insan yetiştirmeğe yönelmek diye bir niyet ve maksat kesinlikle söz konusu değildir. Vaizi olan yerlerde vaizlerimiz vaaz etmeğe devam edeceklerdir. Kısaca, yapmak istediğimiz; “İlim ve teknolojiyi mü’minin yitik malı olarak kabul edip, onu nerede bulursak almamızı emreden” Dinimizin emrine ve hizmetine çağdaş teknolojik imkanları sunmak, Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerden daha çok vatandaşımızın istifade edebilmelerini sağlamaktır. Başka hiçbir hedefi ve amacı olmayan bu düşüncemizi yanlış yönlere çekmeye çalışmak, bu hizmetlerin altında başka maksat ve niyetler aramak, hilâf-ı hakikattir ve teşkilatımıza yapılan bir bühtandır. Çünkü Başkanlığımız, dini konularda ve hizmetleri ile alakalı hususlarda kararlarını kendi yetkili birim ve kurullarında alır ve uygular.
Huzur ve sükuna her zamandan daha fazla ihtiyacımızın bulunduğu şu günlerde, milli birlik ve dini bütünlüğümüzü olumsuz yönde etkileyebilecek bu kabil yanlış değerlendirme ve propagandalara karşı halkımızı bilgilendirmek ve aydınlatmak için bütün personelimize önemli vazife ve sorumluluklar düşmektedir. Her kademedeki görevlilerimizin bu konu da ve her konuda üzerlerine düşen görev ve sorumluluklarının bilinci ile hareket edeceklerine olan inancımı burada bir kez daha belirtiyor, idrak ettiğimiz üç ayların, gelecek mübarek gün ve gecelerin asil milletimiz ve tüm personelimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.