Makale

Din İşleri Yüksek Kurulu Kararlarından

Din İşleri Yüksek Kurulu Kararlarından:

T. C.

DIYANET IŞLERİ BAŞKANLIGI

Din İşleri Yüksek Kurulu

Başkanlığı

Konu: Radyo konuşmaları

Karar No: 233 Ankara, 17.11.1967

Bu mevzuun müzakeresinde Kurul Başkanı İsmail Ezherli, üyelerden M. Şehit Oral, Dr. Ali Arslan Aydın, Dr. M. Esat Kılıçer, Lütfi Doğan, Hasan Ege, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu, Dr Lûtfi Doğan ve A. Hamdi Kasaboğlu ha­zır bulunmuşlardır.

Ramazan ayında, kandil gecelerimle ve diğer çeşitli münasebetlerle yapıla­cak radyo konuşmalarının Bakanlığımız yetkililerince hazırlanması ve bu konu­da Başkanlığımızla TRT Genel Müdürlüğü arasında bir “Protokol” imzalanma­sı kararlaşmış olduğundan, bu konuşmaların nasıl ve kimler tarafından yapılma­sı hususunun müzakeresi sonunda:

1 — Yapılacak konuşmaların dinleyiciler üzerinde daha tesirli olmasını ve konuşan zâtın ilmi ve resmî hüviyetini öğrenerek, dinleyiciye güven vermesini sağlamak gâyesiyle, konuşmayı hazırlayan şahsın isim ve resmî sıfatının radyo­da söylenmesine, bu hususun, yapılacak protokola bir madde halinde yasılması­nın Başkanlıkça temin edilmesine,

2 — Hazırlanan konuşmaların, doğruca radyo evine değil, incelenmek ve Kurul Başkanlığınca tasdik edilmek üzere, 14.10.1967 tarih ve 218 saydı Kurul Kararında belirtilen komisyonlara gönderilmesine,

3 — Bilhassa Ramazan ayında yapılacak konuşmaların, tesbit edilen günler­de ilgili komisyona gönderilmesi ve radyoya vaktinde verilmesi hususlarının Olgunlaştırma Müdürlüğünde kurulan “Radyoda Dîni Neşriyat Bürosu”nca takip edilmesine ve aracılık yapılmasına,

4 Hazırlanacak kütün konuşmaların sonuna, “Bu konuşma.............. tarafından hazırlanmış ve Kurulca, üyelerden teşkil edilen üç kişilik bir komis­yonun tetkikinden geçmiştir.” cümlesinin yazılmasına ve “uygun görülmüştür” denilerek Kurul Başkanı tarafından tasdik edilmesine,

5 — Yapılacak konuşmaların prensip olarak Başkanlık teşkilâtı mensupların­ca hazırlanmasına ve bu konuşmaları hazırlayacakların şimdilik Merkez Teşkilatı ile Ankara Müftülüğü yetkililerinden seçilmesine,

6— Bu konuşmalardan:

a) Cuma sabahları okunan Kur’ân-ı Kerîm tefsirinin; Kurulumuz Üye­lerinden Dr. A. Arslan Aydın, Dr. M. Esat Kılıçer, Lûtfi Doğan, Osman Keskioğlu ve Dr. Lûtfi Doğan tarafından,

b) Perşembe akşamları yapılacak 10 dakikalık konuşmaların; Kurulu­muz üyelerinden Dr. A. Arslan Aydın, Dr. M. Esat Kılıçer ve Dr. Lûtfi Doğan ile Kurul Üye Yardımcılığından emekli M. Asım Köksal tarafından,

c) Haftada üç defa sabahları, günaydın programında yer alan (3-5) dakikalık dînî, ahlakî konuşmanın; Kurul Üyesi Dr. Lûtfi Doğan, Olgunlaştırma Dairesi Başkan Vekili M. Şevki Özmen, Teftiş Kurulu Başkan Vekili Rahmi Özer, Ankara Müftüsü Ragıp İmamoğlu, Ankara Merkez Vaizlerinden M. Zeki Okur ve Olgunlaştırma Müdürü Ahmet Yüzendağ tarafından,

d) Ramazan ayında yapılacak (10) dakikalık “İftar Sohbetleri”nin de, daha önce Kurulumuzca tesbit edilen ilişik listede isim ve unvanları yazdı teşkilâ­tımız mensupları tarafından yapılmasına, ekseriyetle karar verildi.