Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

Karar No: 210 14.10.1967

Yüksek Başkanlıkça Kurulumuz Başkanlığına hitaben yazılan 9.10.1967 tarih ve 311/799 sayılı yazı ve Başkanlığımız temsilcileri İle TRT Genel Müdürlüğü yet­kilileri arasında varılan mutabakat yazısı incelendi.

Bu evrakın müzakeresinde Kurul Başkam İsmail Ezherli, Üyelerden M. Şehid Oral, Dr. Ali Aslan Aydın, Dr. Esad Kılıçer, Lûtfi Doğan, Hasan Ege, Hüseyin Öz­gün, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu, Dr. Lûtfi Doğan ve A. Hamdi Kasaboğlu ha­zır bulunmuşlardır.

TRT Genel Müdürlüğü Türkiye Radyolarında yapılmakta olan ve Başkanlığımız­ca Dîni günlerde ve çeşitli münasebetlerde yapılması istenen Dini neşriyat hakkın­da Başkanlığımız temsilcileri ile TRT Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında yapılan temas ve müzakereler sonunda varılan yedi maddelik mutabakat esasları ile henüz müzakere safhasında olan hususlar hakkındaki yazı okundu. Bu konuda Kurulumuz Üyesi ve Başkan Yardımcısı Vekili Lûtfi Doğan’ın verdiği izahat dinlendi.

Okunan “mutabakat yazısı”ndan ve verilen izahattan; TRT Genel Müdürlüğün­ce Türkiye Radyolarında yapılacak yeni yayın programında yer alacak bütün “Dîni neşriyat’ın bir işbirliği çerçevesi içinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanması prensip olarak kabul edildiği anlaşılmıştır. Adı geçen yazıda yer alan yedi madde halindeki esasların her birinin müzakeresi sonunda:

1 — Halen Cuma sabahlan yapılmakta olan Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve açık­laması İçin ayrılan zamânın 20 dakikaya çıkarılması, ayrıca okunan âyetlerin tef­sir edilmesi kararlaştırıldığından:

a) Okunacak âyet-i kerimeleri ve tilâvet edecekleri seçmek, meallerini hazır­lamak, yapılacak 10 dakikalık tefsiri hazırlayacak yetkilileri ve okuyucularını tesbit etmek ve hazırlanacak tefsirleri kurul adına vaktinde incelemek üzere üç kişilik bir komisyon kurulmasına;

b) Bu komisyon, Kurulumuz üyelerinden Dr. Ali Aslan Aydın, Dr. Esad Kılıçer ve Lûtfi Doğan’dan teşkiline.

2 — Her sabah yapılmakta olan Günaydın sohbetleri esnasında haftada en az üç defa (4-5) dakikalık dini, ahlâki sohbet yapılmasında mutabakata varıldığından; bu sohbetle ilgili program ve konuşacak şahısların tesbiti ile, hazırlanacak yazıların Kurul adına zamanında, Dinî irşad ve Basın-Yayın Komisyonunca yapılmasına,

3 — Hâlen haftada bir defa perşembe akşamlan yapılmakta olan 10 dakikalık “Din ve Ahlâk Sohbetlerine ilâveten ikinci 10 dakikanın;

a) TRT Genel Müdürlüğünce Cumartesi ve Pazar günleri dışında (15-17) ara­sında olması hususunda yapılan teklifin şimdilik kabul edilmesinin yerinde görül­düğüne,

b) Ancak bu 10 dakikanın akşamlan yapılan yayınlar arasına alınması için Başkanlığımızca TRT Genel Müdürlüğüne yapılan teklifin kabulü hususunda gere­ken temas ve ısrarın gösterilmesine,

c) Bu konuşmaları programlamak, kimlerin hazırlayacağım tesbit etmek ve hazırlanan yazılan Kurul adına incelemek üzere Kurulumuz Üyelerinden M. Şehid Oral, Osman Keskioğlu ve Hasan Ege’den teşekkül eden üç kişilik bir komisyon kurulmasına.

4 — TRT Genel Müdürlüğü İle İşbirliği edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’nca ha­zırlanan “Ocak Başı Sohbetleri”nde öğretmenin yanında imamın da yer alması ka­bul edilmiş olduğundan;

a) Millî Eğitim Bakanlığı Radyo Eğitim Merkezi ile gereken temasları yap­mak üzere kurulumuz üyelerinden Dr. Lütfi Doğan’ın görevlendirilmesine,

b) Bu temas sonunda alınacak neticeye göre, bu işi yapacak görevlilerin Ku­rulumuzca tesbitine.

5 — Dinimizce mübarek sayılan Kandil Gecelerinde okunacak Mevlid-i Şeriflerin canlı nakil olmamak şartiyle Camilerde okunarak Radyodan neşredilmesi ve bunun­la ilgili programın Başkanlığımızca hazırlanması kararlaştırılmış olduğundan ge­rekli programı ve okuyucuları tesbit etmek üzere, Olgunlaştırma Dairesi Başkam M. Şevki Özmen ve Ankara Müftüsü Ragıp İmamoğlu’nun iştirakiyle Kurulumuz Üyesi Dr. Lûtfi Doğan’ın başkanlığında bir “Özel Komisyon” kurulmasına.

6 — a) Kandil Geceleri ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılacak dînî konuşmalarla ilgili her türlü çalışma, hazırlık ve kurul adına yapılacak inceleme­lerinde,

5. maddede zikredilen “Özel Komisyon”ca yapılmasına ve bu komisyonun, yak­laşan Mi’raç Kandilini dikkate alarak derhal çalışmalara başlamasına,

b) Kandil ve Bayram sabahları okunması faydalı ve lüzumlu görülen Kur’ân-ı Kerîm tilâveti için vaad edilen vakti almak üzere Başkanlıkça gerekli çalışmanın yapılmasına,

c) Kandil gecelerinin daha önce Radyodan halka duyurulmasının Başkanlıkça teminine.

7 — Ramazân-ı Şerif münasebetiyle yayınlanacak olan “Özel Dînî Program”ın Başkanlığımızca hazırlanması ve TRT yetkililerinin Başkanlığımızla vaktinden Ön­ce temas etmesi kabul edildiğinden;

a) Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve sabah namazı ezânını ihtivâ eden 20 dakikalık bir “Sahur Programı”,

b) İftardan önce Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, açıklaması ve akşam ezânı, sonra iftar duâsını ve “Dîni-ahlaki” konuşmayı ihtivâ eden 20 dakikalık “İftar Programı”,

c) Ramazan ayı içinde seçilecek iki gecede yarımşar saat okunmak üzere, Peygamberimiz’in hayâtı veya Dinimizin esaslarım tanıtmak gayesiyle bir saatlik bir program hazırlanmasına,

d) Bu programlarla İlgili gereken hazırlık çalışmalarını yapmak, konuşula­cakları tesbit etmek ve hazırlanan metinleri Kurul adına İncelemek üzere Kurul Başkanı İsmail Ezherli’nin Başkanlığında üyelerden Dr. Ali Aslan Aydın, Dr. Esad Kılıçer ve Dr. Lûtfi Doğan’ın iştirakiyle bir komisyon kurulmasına.

8 — Radyoda yapılacak dîni neşriyatla ilgili olarak Kurulumuz Başkan ve üyelerinin yapacağı ilmi çalışmaları, idâri yönden tanzim etmek, hazırlanacak ya­zılan vaktinde yazdırarak, yerlerine gecikmeden ulaştırmak üzere, bizzat Olgunlaş­tırma Müdürlüğünce yönetilecek bir, “Radyo’da Dînî Neşriyat Bürosu” kurulmasına,

9 — Kurulumuz ihtisas komisyonları ile bu komisyonların toplantı gün ve saat­lerinin tesbit edilerek Kurul Başkanlığına bildirilmesine.

10 — 633 sayılı Kanunun 33. maddesine göre gerektikçe Kurulumuz çalışmala­rında mütalâa almak üzere, İsimleri bilâhare tesbit edilecek olan Başkanlığımız dışındaki dîni kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış kimselerin görevlendirilme­sine ve önemine binaen bu kararın bir nüshasının da Devlet Bakanlığına sunulması­na ittifakla karar verildi.