Makale

Satanistlerin Bazı Konulardaki Anlayış ve Uygulamaları

Satanistlerin Bazı Konulardaki
Anlayış ve Uygulamaları

Mustafa BAKIRCI

A- Şeytana Tapınma Ayini (Black Mass):
Black Mass, aslı itibariyle Roma Katolik Kilisesi’nde ölü- hatırasına düzenlenen âyine veri- isimdir. Ayinde siyah elbiseler giyildiği için ona bu isim verilmiştir. Roma Katolik Âyini olan Mass’m "Satanistler" tarafından inkarcı bir tutum içerisinde ve alaycı bir tarzda taklidine de aynı zamanda Black Mass adı verilmiştir. Ancak ayinde icra edilen Mass Kurbanı, Tanrı yerine Şeytana sunulmaktadır."1

Satanizmde kurban edilmeye elverişli kimseler şunlardır: Haksız yere bir sataniste karşı yanlış yapan her hangi bir kimse. Kısaca, kendi gerçek davranışlarıyla beddua okunmayı veya lanetlenmeyi isteyen bir şahıs, iyi ve elverişli bir kurban olmayı hak etmiş bulunmaktadır.

Black Mass adı verilen âyin beş bölümden oluşmakladır. İlk bölüme İntroit (dini ayinin başlangıcında sesle okunan ilahi) adı verilmiş olup. âyini idare eden kimse ile yardımcısı ara-sında geçen hazırlık niteliğindeki bir diyalogtan ibarettir. Bu bölümde. Hıristiyanların Ekmek Şarap Âyini’ni icra sekli yakından takip ve taklit edilmekle beraber, âyindeki takdis merasimi. Yahudi-ler’in Tanrısı Yahve veya İsa’nın Tanrısı yerine ko-nan .Şeytan’ın adıyla yapılır."
B- Satanizm’de Cinsellik Anlayışı
Satanizm. her yönüyle cinsel özgürlüğü savunur. Özellikle Black Mass gibi ayinlerde ve daha bir çok uygulamada kadın ve cinsellik faktörü yoğun olarak kullanılır. Yukarıda da işaret edildiği şekilde, bir "protesto hareketi" hüviyetinde olan Satanizm. öncelikle toplumun genel kabulleriyle bir sürtüşme ve savaş içerisin-dedir. Bu husus özellikle ahlaki kurallar için söz konu-su olup. kendilerinin de ifade ettiği şekilde gerek uyuşturucu, gerekse cinsellik konusundaki serbestlik anlayışları, ahlâk anlayışına karşı bir protesto niteliği taşımaktadır.
Satanizm’de kişi cinsel arzularını istediği cinsel faaliyet yoluyla tatmin edebilir. Buna göre Satanizm. kişinin seçimine bağlı olarak ister heteroseksüel. homoseksüel, biseksüel ya da aseksüel olsun. hiçbir ilişki türüne karşı çıkmaz"(3)’
C- Satanizm’de Ahlak Anlayışı
Satanizmde de. diğer inançlara benzer bir şekilde, gerek "Satanic Bible’de gerekse di-ğer kaynaklarında, belirli bir sisteme bağ-lanmış bir "yapılması ve yapılmaması gereken şeyler" listesi mevcuttur. Ancak bu hususlar, ebedî ceza görme gibi hiçbir müeyyide içermez. Genel ola-rak ifade etmek gerekirse satanizmin ahlâk anlayışı mutlak ol-maktan ziyade, izâfi bir anlayışa matuftur. Dolayısıyla bir sataniste göre ahlâk, "kendine uygun geleni yapmak" anlamına gelir.:
D- Satanizm’de İnsan Kurbanı Meselesi
İnsan kurbanı, bütün satanist gruplar için geçerli olan bir uygulama değildir. Bunun uygulandığı satanist guruplarda. bu meseleyi genel olarak büyü ve büyücülükle irtibatlandırılır. Bu yüzden büyünün ve büyücülüğün salanizmde çok önemli bir yeri vardır.
Satanizmde büyü. teori ve pratik olarak, iki grupla mütalaa edilmiştir. Yine satanistlere göre "Ak" ve "Kara" diye iki çeşit büyü vardır. "Ak Büyü" ile "Kara Büyü" arasında, kendini beğenmiş riyakârlık, suç isnat edici dindarlık ve "Ak Büyücü"nün kendi kendisini kandırma-sı dışında, hiç bir fark yoktur.(5) İnsan kurbanı törenini icra etmedeki amaç ise. diri diri boğazlanan kurbanın kanıyla elde edilen enerjiyi büyüsel mekanizma atmosferi-ne almak ve bu yolla büyücünün başarı şansını artırmak-tır. Mesela "Ak Büyücü’ye göre kan hayat gücünü tem-sil ettiğinden, ilahları ve şeytanları yatıştırmak için, onlara uygun tarzda kurban sunmaktan daha iyi bir yol yoktur. Buradaki mantık şudur: Ölen bir canlı kimyasal özleri ve hayat kimyası ile ilgili diğer enerjileri bol miktarda yayacaktır. Öte yandan bunlar, güçlü ve yenilmez özelliğe sahip bir bileşim meydana getireceklerdir. Bu özelliklere sahip insanlarda aynı özellikleri elde etmiş olacaklardır.(6)
Satanizm’de kurban edilmeye elverişli kimseler şunlardır: Haksız yere bir sataniste karşı yanlış yapan her hangi bir kimse, kendi gerçek davranışlarıyla beddua okunmayı veya lanetlenmeyi isteyen bir şahıs, iyi ve elverişli bir kurban olmayı hak etmiş bulunmaktadır.
Bütün kitabî dinlere göre. şeytanın insanla münasebeti Hz. Adem’e secde etme emrinin verilmesiyle başlar. Ancak şeytanın bu emri yerine getirmeyişi Allah’a "is-yan" ve insana da "düşmanlık’la sonuçlanmıştır. Bu, bütün kutsal dinlerin ittifakla kabul etliği bir husustur. Do-layısıyla şeytan: bütün dinler açısından en uç noktada bulunan, kendisinden sakınılması gereken, dinin ve insanın karşısında yer alan bir yaratıktır. Bu özellikleri onu kötünün ve kötülüğün sembolü, temsilcisi ve tahrikçisi haline getirmiştir.
Yazıda da ifade edildiği gibi satanizm, Hıristiyan inancına karşı oluşmuş bir protesto hareketi olup. anavatanı da Avrupa ve Amerika’dır. Ancak günümüz satanist anlayışını değerlendirirken, bu karşı çıkışın sadece Hıristiyanlıkla sınırlı olmayıp bütün dinlere ve dinlerin ortaya kovmuş olduğu inanç, ibadet, ahlâk esasları ve dolayısıyla bütün kutsal değerlere karşı bir protestonun ifadesi olduğunu unutmamak gerekir. Bu yönüyle modem satanizm, aynı zamanda ateist bir harekettir. Meseleyi hem ülkemiz, hem de bu hadiselerin içinde yer alan gençler açısından kısaca tahlil etmek gerekirse:
İlk olarak dikkati çeken husus, satanizme ilgi duyan veya bir şekilde satanistlerin ayinlerine katılan ve birtakım satanist hadi-selerin içinde yer alan bu gençlerin hemen hep-si varlıklı ailelerin çocukları. Anne ve babalarının çoğu üniversite mezunu ve oldukça iyi mesleklere ve işlere sahip.
Diğer bir husus, bu hadiselerin içinde bulunan gençlerin hemen hepsi ailevî problemlerden şikayetçi. Genel olarak şikayetleri ise. aileleri tarafından kendilerine her türlü maddi imkanın sağlanması yanında yeterli sevginin gösterilmediği, kendileriyle ilgilenilmediği, kısaca aileleriyle aralarında iletişimsizlik olduğu, gerekli dini bilgi ve inancın verilmediği.
Gençlerin kendi ifadeleri, bu tür akımlara olan merak ve ilginin sebeplerini ortaya çıkarmakla beraber, aslında çözüm yollarını da işaret etmektedir. Dolayısıyla öncelikli olarak üzerinde durulması gereken husus, modernleşme süreciyle birlikle, aile yapımızda meydana gelen tahribattır. Anne ve babanın çalıştığı ve çocukların genellikle kreş veya bakıcı elinde büyüdüğü, anne baba tarafından çocuğu yeterli zamanın ayrılmadığı/ayrılamadığı bir aile ortamı elbette çocuk açısından bir çok olumsuzluklara sebebiyet vermekledir. Dolayısıyla gençler oldukça lüks semtlerde oturduk lan ve maddî bütün ihtiyaçları karşılandıkları halde kendilerini boşlukta hissetmekle ve hayatlarını anlamlı kılacak bir arayışın içine girmektedirler.
Bu noktada karşımıza meselenin diğer bir boyutu yani manevî eğitim meselesi çıkmaktadır. Madem ki in-san kendi hayalını ve varlığı anlamlandırma çabası içerisindedir, öyleyse insanın bu çabasının da gerekli eğilimle desteklenmesi gerekir. Ancak bu meselenin de ye-teri kadar dikkate alınmadığı ve bu hususta eğitim sistemimizde büyük boşlukların ve yetersizliklerin olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bilinen bir gerçektir ki, insan tabiatı boşluk kabul etmiyor. Yani doğru bilgi ve eğitimin verilmediği insan, bir şekilde bunun yerine yanlış bilgi ve eğilimi alıyor. Bu şekilde ruhî ve manevi ihtiyacını doğru bir şekilde giderememiş veya bizim yeterince bu ihtiyacına cevap veremediğimiz kişiler ve özellikle gençler, kötü düşün-celi insanlar veya zararlı akımlar tarafından bir fırsat olarak değerlendiriliyor ve ülkemizde de rastladığımız, gibi Satanizm gibi. hiç bir aklî temele oturtulması mümkün olmayan akımlar bile. bu gençler arasında ilgi odağı olabiliyor.
Üzerinde durulması gereken önemli bir husus ise. gerek görsel, gerekse işitsel medyanın gençler üzerindeki zararlı tesirleridir.
Özellikle şiddet, cinsellik, içki. uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıkları gençlerin ilgisine sunan Batı kaynaklı filimlerin de gençler üzerinde oluşturduğu yıkıcı tesir apaçık ortadadır. Özellikle Batı dünya sında. seyrettiği bir filimden etkilenerek cinayet işle-yen, insanların toplu bulunduğu mekanları silahlarla tarayan gençlerin haberleri medyaya sık yansıyan ha-berlerdir.
Medyayla birlikte, değerlendirilmesi gereken bir diğer mesele de hiç şüphesiz bu tür zararlı akımların yayılmasında etkili olan internet ve internet üzerinden yapılan görüşmelerdir. Artık insanlar bir telefon hattı üzerinden bir internet servisine bağlanabilmekte ve odasından, içinde belki milyarlarca bilgi ve doküman bulunan bu sanal alemde dolaşabilmektedirler. Bu imkanın getirdiği kolaylıklar ve faydalar yanında, hiç şüphesiz bir sürü olumsuzluklar da bulunmaktadır. Özellikle satanizm konusunda yaptığımız bu kısa araştırma esnasın-da; internette yaptığımız arama neticesinde bir çok Türkçe ve İngilizce yayın ve dokümana rastladık.
Satanistler hazırladıkları ve içinde Satanizm’i anlatan ve özendiren yayınlar bulunan bu sitelerini, çok rahatlıkla internet üzerinden bütün dünyaya yayma fırsatı bulmaktadırlar. Ülkemizde meydana gelen hadiselerde yer alan gençlerin de aynı şekilde internetteki satanist sitelerde dolaştıkları ve bu yayınlardan etkilendikleri ifade edilmektedir. Bunun yanında in-sanlar internet üzerinden, birçok chat (internette sohbet) programı vasıtasıyla tanışabilmektedir. Satanizm ve ateizm gibi akımların da aynı şe kilde bu chat programlarında odalar oluşturdukları ve bu şekilde özellikle gençlerle irtibat kurdukları bilinen bir gerçektir. Bu hususa ailelerin çok dikkat etmeleri gerekir.

1- Güç. Ahmet. 196.
2- a .g.e. 202.
3- a.g.e.225.
4-a.g.e. 230.
5- a.g.e.,226
6- a.g.e.,233