Makale

OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARININ TERÂCİM-İ AHVÂLİ

OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMLARININ TERÂCİM-İ AHVÂLİ

“Şeyhu’l-İslâm ve Müfti’l-Enâm”

-31-

ABDU’R-RAHİM EFENDİ

Ahmed REFİK

Adana’lıdır. Gençliğinde tahsîl-i ulûm ettikten sonra bi’l-imtihân Mü­derrisliğe sâlik oldu. Süleymâniye, Yenişehir, Sultan Ahmed Dâru’l-Hadîsine kadar irtika etti. İstanbul’da vükelâ ve ricâl-i Devletle münâsebâtta bulundu, Şeyhü’l-İslâm Ebû Saîd Efendi’nin himâyesiyle İstanbul Kadılığına nâil oldu. Murâd-ı Rabi’ devrinde Anadolu Kazaskerliğini ihraz eyledi ise de tâliinin bu revnakı pek çabuk zâil oldu, Edirne’ye nefyedildi. Avdetinde Rumeli Sadrına, ba’dehu Makaam-ı Meşîhate i’tilâ etti (1057). Sultan İbrâhim devrinin son zamanlarında parlak bir zaman geçirdi. Bu devrin intâc eylediği isyanda mühim bir vazife îfâ etti, Ocak Ağalariyle berâber Sultan İbrahim’in hal’ine çalıştı, fakat katline de gayret etmesi, Ağalar nazarında mevkiini sarstı. Mehmed Râbiin cülûsunda Kara Murat Paşa’nın teşviki ile azlolundu, Mekke’i Mükerreme’ye gönderildi. îfâ-yı farîza-i haccı müteâkıp Kuds-i Şerif Kadılığı’na nâil oldu. Abdu’r-Rahîm Efendi’nin Ocak Ağalariyle münâsebeti vardı. Bu münâsebetten istifâde etti, İstanbul’a avdetinde Üsküdar Kadısı oldu. Bu sırada Ağalar saltanatının inkırâzı, İstanbul’da yeni bir isyân zuhûru üzerine (Belgrad) a gönderildi, dörtbuçuk sene kadar (Belgrad) da kaldı ve orada vefât et­ti (1066). Kabri Belgrad’da (îmâret) haremindedir. Abdu’r-Rahîm Efen­di gayet müstakim ve cesur idi. İlhak-ı hak husûsunda hatıra riâyet et­mez, bu sebebden birçok kimseleri gücendirirdi. Sultan İbrâhim vak’asın­da büyük bir metânet göstermiş, Padişah’ın katline kadar varmıştı. Müddet-i fetvâsı üç aydır.

VAİZLERİMİZİN KURS VE SEMİNERİ BAŞARIYLA SONA ERDİ

Müftüler Kurs ve Semineri’ni müteakip yine Ankara’da açılan 1967 Yılı Vaizler Kurs ve Semineri 3 hafta süreyle devam etmiş ve 23 Ağus­tos 1967 Çarşamba günü yapılan mütevazi bir törenle sona ermiştir.

Kursumuza, Edirne’den Ardahan’a; Samsun’dan Hatay’a kadar uza­nan güzel Türkiye’mizin dört bucağından memleket havası, yurt sevgisi getiren 68 vaizimiz katılmıştır.

Meslekî tesanüde ve meslek içi eğitimine bizler kadar inanmış bulu­nan meslekdaşlarımız, Kurs ve Seminer çalışmalarını ciddiyetle takip edip, zamanı en güzel şekilde değerlendirmişlerdir.

Kursa dâvet edilen vaizlerimiz alfabetik sıraya göre şunlardır:

No.

Soyadı

Adı

Görev yeri

1

Ağaoğlu

Mehmet

Darende

2

Ahsen

M. Seyyid

Afyon

3

Akıncı

Recep

Karaburun

4

Aktaş

Ahmet

Ankara

5

Arar

Mustafa

Yeşilhisar

6

Aslanoğlu

Cemalettin Ahmet

Bursa

7

Âşık

Nevzat

Bandırma

8

Avcı

Celâl

Kaman

9

Aydın

Yusuf

İncesu

10

Aydın

M. Sadık

Konya

11

Aydın

Osman

Altındağ

12

Balcı

Mehmet Ali

Kargı

13

Bağ

Ali Ekrem

Alaşehir

14

Başeğmez

Ali

Çayıralan

15

Bıyık

Tevfik

Kandıra

16

Büyükbaş

Nuri

Sarıkaya

17

Büyükcan

Salih

Kadınhanı

18

Boyacı

Şadi

Beykoz

19

Bozkurt

Abüzer

Adıyaman

20

Dalbudak

Şakir

Kırıkkale

21

Derbentli

Refik

Sarayönü

22

Diker

Burhan

Gemlik

23

Erdoğan

Ali

Bergama

24

Eren

Nail

Saray

25

Emsen

Ali

Emet

26

Fakı

Ahmet

Burdur

27

Gedik

Mehmet

İskenderun

No.

Soyadı

Adı

Görev- yeri

28

Gerek

A. Sabit

Tomarza

29

Göçer

Mehmet

Karaman

30

Gülsem

Keramettin

Seydişehir

31

Kandemir

Celâl

Kocaeli

32

Karaca

Hüseyin

Gürün

53

Karaçalı

Halil

Sarız

31

Karakaya

Ali

Germencik

35

Karaokur

İsmet

Maraş

36

Karapınar

Ülfet Rıfat

Sivrihisar

37

Kaya

Burhan

Ödemiş

38

Kıran

Mesut

Tire

39

Kısacık

Süleyman

Kemalpaşa

40

Kurt

Mustafa

Sultandağ

41

Okur

Ahmet

Dikili

42

Okuyucu

Haşan

Çamardı

43

Özdemir

Fevzi

Sorgun

44

Özger

Abdurrahman

Çeşme

45

Özkan

Burhanettin

Çankaya

46

Özkaya

Mehmet

Tefenni

47

Özkırca

Halit

Hacıbektaş

48

Öztürk

Turan

Ankara

49

Pehlivan

Osman

Kadirli

50

Saruhan

İsmail

Gemerek

51

Solak

İsa

Korkuteli

52

Solak

Kemal

İzmir

53

Şahin

H. Hüseyin

Niğde

54

Şeker

Mehmet

Selçuk

55

Tuğsal

Selâhattin

Çerkezköy

56

Tunç

Cevat

Erdek

57

Tunçezdi

Zekâi D.

Pınarbaşı

58

Ural

Abdurrahim

Derinkuyu

59

Yaşar

H. Veli

Akdağmadeni

60

Yavuz

Y. Vehbi

Beyoğlu

61

Yıldırım

Sadullah

Isparta

62

Yıldız

Abdullah

Karacabey

63

Yıldız

Mustafa

Pazar

64

Yılmaz

Mustafa

Boğazlıyan

65

Yılmaz

Osman

Nevşehir

66

Yozgatlı

Aslan

Çiçekdağ

67

Erkan

Ahmet Hamdi

Kınık

68

Ekinci

Ahmet

Yenimahalle

Vaizlerimiz 3 haftalık kurs sırasında Ankara Yüksek Öğretmen Oku­lunda kalmışlardır. Başkanlığımız, misafirlerimiz için elden gelen kolaylı­ğı ve yakınlığı göstermiştir.

Vaizlerimiz için uygulanan program, Müftülerimize uygulanan prog­ramdan biraz farklı olmuş ve İdarî bilgilerden ziyade, meslekî ve kültürel konulara daha çok yer verilmiştir.

Üç hafta süren Vaizler Kurs ve Semineri:

1 — Meslekî konular,

2 — Genel Kültür konuları,.

3 — Seminer çalışmaları,

4 — Konferanslar,

5 — İnceleme gezileri

olarak değerlendirilmiştir.