Makale

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARLARINDAN

Karar No. 93 Ankara, 13.6.1967

Yüksek Başkanlıkça 31.5.1967 tarih ve 1184 sayı ile Kurulumuza havale buyuru­lan; Celâl Atav’ın dilekçesi incelendi:

Bu evrakın müzakeresinde Kurul Başkan Vekili Dr. A. Aslan Aydın, Üyelerden M. Şehid Oral, Dr. M. Esat Kılıçer, Lûtfi Doğan, Hasan Ege, Hüseyin Özgün, İbrahim Atay, Osman Keskioğlu ve Dr. Lûtfi Doğan hazır bulunmuşlardır.

İslâm dinine göre Müslüman bir kimse kabre defnolunduğunda, sağ omuzu kab­rin kıble yönünde yere gelecek şekilde yüzünün kıbleye müteveccih olması, kabirden çıkan toprağın da kabrin üstüne, cenazenin konuluşuna uygun olarak baş tarafından ayak uçları hizasına kadar olmak üzere yığılması icabeder.

Mekruh olmasına rağmen, teamül halini alan ve yapılagelmekte olan kabrin üs­tünü taşla çevirmek usulü de, mezkûr esasa muhâlif, fakat yön bakımından muvafık bir şekilde tatbik edilmekte, Müslüman kabrinin bundan başka bir şekilde yapılması­na dinimizce cevaz verilmemektedir.

Ancak sözü geçen dilekçede zikredildiği gibi, defnedilmiş olan cenazenin çıkarılıp başka bir yere defni, daha büyük bir keraheti müstelzim bulunduğundan yerinde kal­masının uygun olacağına,

Bundan sonra yapılacak definlerde herhangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne keyfiyyetin bildirilmesine ittifakla karar ve­rildi.