Makale

ELBİRLİĞİ İLE DİLBİRLİĞİNE DOĞRU

“ELBİRLİĞİ” İLE “DİLBİRLİĞİ”NE DOĞRU

MUSTAFA BAYRAKTAR

İnsanlar arasında kurulacak münasebetlerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için müşterek bir dili konuşmaları esastır. Meseleye böyle bakıldığında güzel Türkçemizin; dünyada meydana gelen son değişmelerle birlikte ufku açılmış ve kullanılma sahası genişlemiştir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile birlikte, aynı ülkenin sınırları içinde bulunan soydaşlarımızın da anlaşma vasıtası olarak kullandıkları dil Türkçenin lehçe ve şiveleridir.
Bu lehçe ve şive farklılıkları müşterek bir alfabeyi kullanmaya başladığımız zaman hızla ortadan kalkacak, soydaşlarımızla gönülden gönüle kurmuş olduğumuz bağlar müşterek dilimiz olan Türkçe ile kemale ulaşacaktır. Soydaşlarımızla asırlara dayanan uzak düşmemiz ve irtibatsızlığın meydana getirdiği farklılaşmaların, tesis edilecek temaslarla kısa zamanda ortadan kalkacağını müjdeleyen güzel örneklerle karşı karşıya bulunmaktayız.
Başkanlığımızın daveti, soydaş ülkelerin talebi ve Türkiye Diyanet Vakfının her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, dini sahada eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen ve değişik illerdeki Kur’an kurslarımızda öğretimlerini sürdüren soydaş öğrenciler; 3,5 ay gibi çok kısa bir zamanda Türkiye Türkçesini okuyup yazmakta ve konuşabilmektedirler. 21 değişik ülke ve topluluktan ülkemize, bugüne kadar yaklaşık 750 öğrenci gelmiştir. Bunların hepsine Kur’an-ı Kerim, dinî bilgiler ve Türkçe öğretilmektedir. Bu öğrencilerden sayı itibariyle Türk olanlar, Türkiye Türkçesini çok daha çabuk kavradıkları görülmüştür. Bu tesbitimiz, dilimizin kudretini ve uzun ayrılığa rağmen, dildeki farklılaşmanın telafasinin yapılacak çalışmalarla kabil olacağını göstermektedir.
Özet olarak ifade edersek; Türklükle birlikte güzel Türkçemizjn de ufku açılmıştır. Dilimizin, beynelmilel hüviyete ve etkinliğe kavuşma kabiliyeti vardır. Bize düşen görev bu idraki taşımak ve gereğince çalışmaktır.
Bu çalışmalarla herşey ne güzel olacak. Elbirliği ile dil birliğine doğru...